Bibliografia - K-M

K

KADDARI, MENACHEM Z.,

קדרי, מנחם צ׳,

לדמותו של שד״ל כבלשן. בר-אילן קובץ העשור ב (תשכ״ח), עמ׳ 97-78.

       Il linguista [Samuel David Luzzatto], (1968). Riassunto in inglese, pp. CXI-CXII.

Kahana, Abraham,

כהנא, אברהם,

להיסטוריה היהודית באיטליה, הגורן 3 (1900), עמ' 175-80.

       Per la storia ebraica in Italia), (1900).

Kahana, Abraham,

כהנא, אברהם,

קהילת אנקונה, השלוח 7 (1901), עמ' /405-396

       La Comunità di Ancona, (1901).

Kahana, Abraham,

כהנא, אברהם,

קורות היהודים ברומא, ורשה 1914, 140 עמ'.

       Storia degli Ebrei di Roma), (1914).

KAHANA, Menahem,

כהנא, מנחם,

"דפים ממדרשי ההלכה בגנזי נונאנטולה ומודנה",  הגניזה האיטלקית (תשנ"ח), עמ' סא-סט.

       “Pagine di un Midrash Halakhico negli archivi di Nonantola e Modena”, Italian Genizah (1998). pubblicato anche in italiano: “Pagine di Midrashim halakici negli archivi di Nonantola e di Modena”, “Genizah italiana” (1999).

KAHN, Isidoro, Un graffito recentemente scoperto a Pompei, ASE (1963-64), pp. 35-40, illus. 

KAHN, Isidoro, Lamberto Foà. Israel 50 n. 34 (1 luglio 1965), p. 4.

Kahn, Isidoro, Un graffito recentemente scoperto a Pompei. Volume A.  S. Toaff  (1965), 35-40 + 2 illustr.Dello stesso a., v. anche sub: Giordano Carlo.

KAHN, Isidoro, Momenti di vita ebraica nella sinag­oga e nella casa, Nazione ebrea di Livorno(1991), pp. 53-74.

KAJON, Irene, "Dalla metafisica alla scienza all’etica: Samuel David Luzzatto, Umberto Cassuto, Dante Lattes come interpreti del Pentateuco", RMI 54 (1999), pp. 1-26.

KAJON, Irene, "Il problema della giustizia divina  nel commento di Samuele Davide Luzzatto al Diwan di Yehudah Ha-Lewi", Italia 13-15 (2000), pp. 409-430.

KAJON, Irene, Marco M. Olivetti: In ricordo di un amante del pensiero ebraico, RMI 72 (2006), pp.145-151.

KAJON, Irene, "Dante Lattes come allievo di Benamozegh: Dalla Qabbalah al sionismo", MG15-16 (2010-2011), pp. 411-425.

KAMEN, Henry, The Mediterranean and the Expul­sion of Spanish Jews in 1492, Past and Present119 (1988), pp. 30-55.

kandel, Isaac,

קנדל, יצחק,

חינוך יהודי. בחינת תפקידו של בית הספר היהודי כגורם משפיע על הזהות היהודית של הנוער היהודי במילנו. כיוונים 23 (תשמ״ד), עמ׳ 74-63.

       Educazione ebraica. La scuola ebraica di Milano, (1983/4).

Kandler, Pietro, Capitoli del 1588 stipulati dalla Comunità di Trieste con banchieri ebrei, Trieste  (1848).

Kanzler, Rodolfo, Scoperta di una nuova regione del cimitero giudaico della Via Portuense. Nuovo Bullett. di Archeol. Cristiana 21, Roma (1915), pp. 152-7.

KAPLAN, JOSEPH,

קפלן, יוסף,

ביבליוגראפיה על נישואי תערובת. בתפוצות הגולה ח (תשכ״ז), חוב׳   2/3, עמ׳ .145-139

       In inglese: Bibliography on Intermarriage, (1967).

KAPLAN, Joseph, From Christianity to Judaism: the Story of Isaac Orobio de Castro,Oxford (1989), 531 pp.

kaplan, Lawrence, Scholarly, Non-traditional Fundamentalism on Samuel David Luzzatto’s Approach to the Bible, Conservative Judaism 35 (1982), n. 2, pp. 15-25.

KARPELES, G(ustaw), Jew. Lit. and other Essays, Project Gutenberg, (27.1.2009). [Internet].

KARSENTY, Eric, "La Mishmarà delgi ebrei romani: Fonti e usi analoghi in altre comunità ebraiche", RMI  67 (2001), pp. 419-430.

KARWACKA CODINI, Ewa, "La ristrutturazione di Marco Treves (sec. XIX)", Sinagoga di Pisa (1997), pp. 35‑67 (tavole).

KARWACKA CODINI, Ewa; SBRILLI, Milletta, La sinagoga di Livorno. Una storia di oltre tre secoli,  Tre Sinagoghe (1995), pp. 47-82.

kashani, Reuven, 

קשאני, ראובן,

שמואל רומאנילי המשורר והתייר  מאיטליה. במערכת 20 (תשמ״א) גליון 239, עמ׳ 11-10.

       Samuele Romanelli, poeta e viaggiatore, (1980/81).

KASHER Aryeh,

קשר, אריה,

"שאלת שוויון הזכויות של יהודי התפוצה ההלניסטית-רומית", קהל ישראל, השלטון העצמי היהודי לדורותיו א' )2001) עמ' 55-74.

       "La questione dei diritti civili per gli ebrei della Diaspora ellenistico-romana”,  (2001).

KASHER, Menachem; MANDELBAUM, Jacob D.,

כשר, מנחם מנדל; מנדלבוים, יעקב  דב,  

שרי האלף: רשימות הספרים שבדפוס ומחבריהם שחיו בתקופה בת אלף שנים, מזמן חתימת התלמוד (שנת ד״א ר״ס) עד שנת ה״א ר״ס תקופת השלחן ערוך. ניו יורק 1959.  (מהד' נוספות). עיין לפי המפתח.

       Elenco dei libri stampati e dei loro autori che vissero tra il V e il XVI secolo, (1959). Altre ed.

KASHER, MOSHE SH.; BLECHEROVITZ, YAAQOV Y.,

כשר, משה ש׳; בלכרוביץ, יעקב י׳,

פירושי רבינו אברהם פריצול על מסכת אבות ... ירושלים תשכ״ד.  ההקדמה, עמ׳ 10-5.

       Prefazione al commento di R. Avraham b. Mordekhai Farissol alle Massime dei Padri, (1963/4).

KATAN, Moshe,

קטן, משה,

ביקורי מונטיין אצל יהודי איטליה (מתוך יומני מסעותיו). בר־אילן — בטאון (קיץ תשל״ד), עמ׳ 26-23.

       Impressioni di viaggio di Michel De Montaigne sugli ebrei d’Italia, (1974).

KATAN, Yoel,

קטן, יואל,

"הגט מפאנו", סיני קיט (תשנ"ז), עמ' קער-קפד.

       “Il divorzio da Fano”, (1997).

KATCHEN, Harry, The Chevra.An Influential Factor in Jewish Community Life. Conservative Judaism 35 (1982), n. 2, pp. 67-73.

Katz, Abraham Izchaq,

כץ, אברהם יצחק,

שלושה שלוחי צפת באיטליה, ספונות 7 (1963(, עמ' 231-54

       Tre inviati di Safed in Italia, (1963).

Katz, Abraham Izchaq,

כץ, אברהם יצחק,

שליחותו של רבי אברהם בן אשר מירושלים לאיטליה, בן-צבי, ח"א, (1964), עמ' 321-36

      La missione del Rabbino R.Abraham b. Asher da Gerusalemme in Italia,(1964).

KATZ, Abraham I.,

כץ, אברהם יצחק,

שליחותו של חיים שלמה אבולאפייא באיטליה. ארשת ו (תשמ״א), עמ' .153-137

            R. Chayim Shelomo Abulafia emissario di Eretz Israel in Italia, (1980/81).

KATZ, Dana E., "Painting and the Politics of Persecution; Representing the Jew in Fifteenth Century Mantua", Art History 23 (2000), pp. 475-495.

KATZ, Dana E., The Jew in the Art of the Italian Renaissance, Philadelphia (2012), 240 pp.

KATZ, Jacob,

כ׳׳ץ, יעקב,

גוי של שבת, ירושלים תשמ״ד,  192עמ'. פרק ז: קשיי התיעוש הראשונים באיטליה, עמ׳ 93-84.

            in inglese: The “Shabbes Goy”,Philadelphia (1989), 253 pp. Cap IV : Initial Industrialisation Problems in Italy, pp. 107-119, (1983/4).

KATZ, ROBERT, Death in Rome. Massacre in the Eternal City of Rome. New York (1967), XVII, 334 pp. In italiano: Morte a Roma. Il massacro delle Fosse Ardeatine. Traduzione di Enrica Labò. Roma (1967), 273 pp. In tedesco: Mord in Rom.München (1968), 291 pp.

KATZ, ROBERT, Black Sabbath. A Journey through a Crime against Humanity. Toronto (1969), XVII, 398 pp. In italiano: Il sabato nero. Traduzione di Enrica Labò. Milano (1973), 357 pp.

KATZ, Robert, "The Mollhausen Telegram, the Kappler Decodes, and the Deportation of the Jews of Rome: The New CIA-OSS Documents, 2000-2002", Jews in Italy under Fascist and Nazi Rule (2005), pp. 224-242.

Katz, Salomon, Pope Gregory the Great and the Jews, JQR NS 24 (1933), pp. 113-36.

Kaufmann, David, Délivrance des Juifs de Rome dans l'an 1555 (Marcello II - Paul IV - Les martyrs d'Ancône - Mort de Caraffa), RÉJ 4 (1882), pp. 88-97.

Kaufmann, David, Les(24) martyrs d'Ancône, RÉJ 11 (1885), pp. 149-53;  31 (1895),  pp. 222-30.

Kaufmann, David, Les marranes de Pésaro et les représailles des Juifs levantins contre la ville d'Ancône, RÉJ 16 (1888), pp. 61-72.

Kaufmann, David, Trois docteurs de Padoue, RÉJ 18 (1889), pp. 293-8.

Kaufmann, David, Contributions à l’histoire des Juifs en Italie. Contiene : 1) Les Ducs d'Este et les banques de prêts des Juifs de F errare. 2) Arrivée des Juifs d'Espagne à Ferrare (1492). 3) La situation des Juifs dans le royaume de Naplesde 1533 à 1540. 4) Les signes jaunes des Juifs à Ferrare, à Rome et à Milan. 5) La quête pour les Marranes expulsés de Pésaro, RÉJ 20 (1890), pp. 34-72.

Kaufmann, David, Don Joseph Nassi, Founder of Colonies in the Holy Land and the Community of Cori in the Campagna (1566). JQR VS 2 (1890), pp. 291-7.

Kaufmann, David, Léon X et les Juifs de Rome, RÉJ 21 (1890), pp. 285-9.

Kaufmann, David, Notes sur l’histoire des Juifs à Venise, RÉJ 21(1890), pp. 289-92.

Kaufmann, David, Contributions à la biographie de Mose Hayyim Luzzatto, Yekutiel Gordon et Mose Hages, RÉJ 23 (1891), pp. 256-64.

Kaufmann, David, Correspondance échangée entre les Communautés juives de Récanati et d'Ancône en 1448 pendant les persécutions dirigées par Jean de Capistiano, RÉJ 23 (1891), pp. 249-55.

Kaufmann, David, Der Maler Mose dal Castellazzo, Allgemeine Zeitung des Judentums, Berlino, vol. LVI (1892), pp. 465-9. Vedi anche: RÉJ 22 (1891), pp. 290-3; 23 (1891), pp. 139-43.

Kaufmann, David, A Rumor about the Ten Tribes in Pope Martin V's Time. JQR VS,  4 (1892), pp. 503-8.

Kaufmann, David, A Letter from the Community of Pesaro to Don Joseph Nassi. JQR, VS 4 (1892), pp. 509-12.

Kaufmann, David, La famille de Yehiel de Pise, RÉJ 26 (1893), pp. 83-110, 220-39.

Kaufmann, David, Jacob Mantino. Une page de l’histoire de la Rénaissance, RÉJ 27 (1893), pp. 30-60, 207-38.

Kaufmann, David, Tranquillo Vita Corcos,  bienfaiteur  de  la Communauté de Carpentras, RÉJ 26 (1893), pp. 268-73.

Kaufmann, David, Lazarusde Viterbo's Epistle to Cardinal Sirleto concerning the Integrity of the Texts of the Hebrew Bible. JQR VS 7 (1894), pp. 278-96.

Kaufmann, David, Consultationde Jacob Raphael Peglione de Modène sur le divorce de Henri VIII,RÉJ 30 (1895), pp. 309-13.

Kaufmann, David, Deux lettres nouvelles des Marranes de Pésaro aux Levantins    touchantes l’interru­ption des affaires avec Ancône, RÉJ 31 (1895), pp. 231-9.

Kaufmann, David, Dr. Israel Conegliano und seine Verdienste um die Republik Venedig bis nach dem Frieden von Carlowitz, Jahresbericht der Landes-Rabbinerschule, Budapest (1895), pp. 103-cxxxi.

Kaufmann, David, Notes sur la famille  «de Pise », RÉJ 29 (1894), pp. 142-7;  31 (1895), pp. 62-73.

Kaufmann, David, Abraham ben Isaacde Pise, RÉJ 32 (1896), pp. 130-4.

Kaufmann, David, Contributions à l’histoire des luttes de Azaria de' Rossi, RÉJ 33  (1896), pp. 77-87.

Kaufmann, David, Die Chronik des Achimaaz von Oria (850-1054). Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Süditalien, MGWJ 40 (1896), pp. 462-73, 496-509, 529-54.

Kaufmann, David, Notes on the Life of Menachem Lonzano. JQR VS 8 (1896), pp. 525-27.

Kaufmann, David, The Dispute about the Sermons of David del Bene of Mantua. JQR VS 8 (1896), pp. 512-24.

Kaufmann, David, Menachem Azariade Fano et sa famille, RÉJ 35 (1897), pp. 84-90.

Kaufmann, David, Leone de Sommi Portaleone (1527-92), Dramatist and Founder of a Synagogue at Mantua, JQR VS 10 (1898), pp. 445-61.

Kaufmann, David, Menachem Azaria de Fano et les ouvrages de Moïse Cordevero et Isaac Louria, RÉJ 36 (1898), pp. 108-11.

Kaufmann, David, Jedidiah of Rimini  or  Amadeo  di  Moise de Recanati. JQR VS  11 (1899), pp. 662-7.

Kaufmann, David, La défense de lire le « Méor Enayim » d’Azaria dei Rossi, RÉJ 38 (1899), pp. 280-1.

Kaufmann, David, Manoello et le Dante, RÉJ 37 (1898), pp. 252-8. Vedi anche Allgemeine Zeitung des Judentums, Berlino, vol. LXIII (1899), pp. 330 segg.

Kaufmann, David, Meir ben Ephraim of Padua, Scrollwriter and Printer in Mantua. JQR VS 11 (1899), pp. 266-90.

Kaufmann, David, Moïsede Fano, RÉJ 38 (1899), pp. 148-50; 39 (1899), pp. 113-8.

KAUFMANN, David, Poésies de Moïse Hayym Luzzatto, RÉJ 39 (1899), pp. 133-136.

Kaufmann, David, Die Vertreibung der Marranen aus Venedig im Jahre 1550. in: JQR VS 13 (1900), pp. 520-32. (Vari dei citati studi sono riprodotti anche nella raccolta di: Kaufmann David, Gesammelte Schriften, a cura di Brann Marcus, Francoforte s. M. [1908-15], voll. 3).

Kaufmann, David e De Gunzbourg, David, Une inscription de Riva, RÉJ 16 (1888), pp. 269-93. Il seguito, del solo Kaufmann, 31 (1895), pp. 292-3;  33 (1896), pp. 311-4:  35 (1897), pp. 111-2 (A. Freimann), pp. 302-4.

Kečkemet, Duško, Zidovi u povijesti Splita, Split (1971), 252 pp., 52 illus., facs. Riassunto in inglese: The Place of Jews in the History of the City of Split, pp. 237-245; anche in estratto.

KECKEMET, Dusko, "Transit Camps for Jews in Areas under Italian Occupation", Anti-semitism, Holocaust, Anti-fascism (1997), pp. 117-128.

KeCkemet, Duško; efron, zusja, Zidovsko groblje u Splitu, Split (1973), 27 pp., illus. Riassunto in inglese: The Jewish Cemetery in Split.

KEDAR, Benjamin Z.,

קדר, בנימין ז׳,

יהודים ירושלמיים בפאמאגוסטה הגנואזית, 1388. ירושלים בימי־הביניים, עמ׳ .205-197

       Ebrei gerosolomitani a Famagosta nel 1388.

KEDAR, Benjamin Z., "The Voyages of Giuan-Ovadiah in Syria and Iraq and the enigma of his conversion", Giovanni Ovadiah da Oppido (2005), pp. 133-148.

kehr, helen, (ed.), Prejudice: Racist, Religious, Nationalist. London (1971) (The Wiener Library. Catalogue Series, 5.). Italy, pp. 291-294; 348.

KELLENBENZ, Hermann, I Mendes, i Rodrigues d’Evora e i Ximenes nei loro rapporti commerciali con Venezia, Ebrei e Venezia (1987), pp. 143-161.

Kellner, Ja‘acob,

קלנר, יעקב,

סוקרטס ור' שמחה לוצאטו, סעד 7 (1963), עמ' 109-12.

      Socrate e il Rabbino Simkhah Luzzatto, (1963).

KELLNER, Menachem Marc, Gersonides and His Cultured Despisers, Arama and Abravanel. JMRS 6 (1976), pp. 269-296.

KEREM, Yitzchak, Corfiote Triestians; a Jewish Diasporic Community from Greece, WCJSEleventh (1994), pp. 187-194.

KEREM, Yitzchak, "Rescue or Annihilation; Italian Occupation Forces and the Jews in World War II", Most Ancient of Minorities (2002), pp. 289-300.

keresztes, paul, The Jews, the Christians and Emperor Domitianus, Vigiliae Christianae 27(1973), pp. 1-28.

KERTESZ-VIAL, Elisabeth, "Historique de l’antisèmitisme", Cinema et enseignement de l’italien: “Il giardino dei Finzi Contini” (1998), pp. 39-46.

KERTZER, David I., The Kidnapping of Edgardo Mortara, New York (1997), 350 pp. pubblicato anche in ebraico: חטיפתו של אדגרדו מורטרה, חולון (2000), 447 עמ'.

KERTZER, David I., The Pope against the Jews: the Vatican’s Role in the Rise of Modern Antisemitism, New York (2000), 355 pp.

kesheth, yeshurun,

קשת, ישורון,

פרקי איטליה: מתוך ספר־זכרונות. מולד ה (תשל״ג), עמ׳ .134-114

       Cose d'ltalia: pagine di diario, (1973).

KESSLER, Sinah, Impressionen aus dem jüdischen Venedig. Emuna Venedig,pp. 62-66.

KESSOUS, Jacky, La Chroniquede Joseph ha-Cohen, Arch. Juives 13 (1977), n. 3, pp. 45-53; n. 4, pp. 56-75.  

[KETUBAH], Ketubah: the Jewish Marriage Contract.On Loan from the Cecil Roth Collection, Beth Tzedec Museum Toronto. Exibition produced by Glenda Milrod. Toronto, Art Gallery of Ontario (1980), 58 pp., illus.

KIENER, Ronald, From Ba’al ha-Zohar to Prophet to Ecstatic: the Vicissitudes of Abulafia in Contemporary Scholarship, Gershom Scholem’s Major Trends in Jewish Mysticism (1993), pp. 145-161.

kieszkowski, bohdan, Les rapports entre Elie Del Medigo et Pic de la Mirandole, Rinascimento, S. II, 4 (1964), pp. 41-91.

KILPATRICK, Ross S., "Horace, Vergil and the Jews of Rome", Dionysius 16 (1998), pp. 63-84.

KINIGER, Bruno, 1939-1945, da Tripoli a Salò: dall’Africa alla missione in Svizzera: un diario, Milano (2000), 167 pp.

Kinkeldey, Otto, A Jewish Dancing Master of the Renaissance ״ (Guglielmo Ebre), Studies in Memory of A. S. Freidus, (1929), pp. 329-72.

kirshenbaum, shimshon l.,

קירשנבוים, שמשון ל׳,

תולדות עם ישראל בדורנו. תל־אביב תשכ״ו. כרך א', חלק ד׳: הקיבוץ היהודי באיטליה תחת השלטון הפאשיסטי, עמ׳ 227-224. עיין גם לפי המפתחות.

       Gli ebrei d'ltalia sotto il fascism, (1965/6).

KISLINGER, Ewald, "Juden im byzantinischen Sizilien – Gli ebrei nella Sicilia bizantina", Ebrei e Sicilia (2002), pp. 59-68.

KITTENBERGER, Liselotte (vd. DEBENEDETTI, Giacomo)

KLAR, Benjamin, ed., (vd. AḤIMA’AZ BEN PALTIEL)

KLARSFELD, Serge (vd. WELLERS, George)

KLARSFELD, Serge, Le jeu de Vichy entre les Italiens et les Allemands, Monde Juif  149 (1993), pp. 74-83.

klausner, josef, Il carattere, le credenze, le idee [di Samuel David Luzzatto], RMI Centenario Shadal, (1966), pp. 64-102.

Klausner, Josef, Don Jehuda Abravanel e la sua «Filosofía dell'amore », RMI 6 (1931-2), pp. 495-508; vol. VII (1932-3), pp. 22-41.

KLEE, Ernst, Bei Tempi”. Lo sterminio degli ebrei raccontato da chi l’ha eseguito e da chi stava a guardare,Firenze (1991), 156 pp.

klein, Charlotte, Damascus to Kiev. Civiltà Cattolica on ritual murder, WLB 27 (1974), pp. 18-25.

KLEIN, Ilona, "La science, la science-fiction et la mèmoire dans l’ouvre de Primo Levi", Shoah, mémoire et écriture (1997), pp. 87-96.

KLEIN, Ilona, "Primo Levi and Bruno Piazza; Auschwitz in Italian Literature", Remembrance, Repentance, Reconciliation (1998), pp. 127-135.

KLEIN, Judith, "Diction comme contradiction; Allemagne et langue allemande dans la vie et l’ouvre de Primo Levi", Temps Modernes 606 (1999), pp. 47-56.

klein, Michael, Elias Levita and Ms. Neofiti 1, Bíblica 56 (1975), pp. 242-246.

KLIN, Ilona, “Official Science” often lacks Humility; Humor, Science and Technology in Levi’s “Storie naturali”, Reason and Light(1990), pp. 112-126.

KLINKHAMMER, Lutz (vd. COLLOTTI, Enzo)

kober, adolf, Geschichte der Juden in Europa bis zum Beginn der Emanzipation: 2. Italien, Judentum, pp. 144-147, 190-195.

kobler, Franz, ed., Letters of Jews trough the Ages.From Biblical Times to the Middle of the Eighteenth Century. New York, East and West Library (1978). Vedi, Index. la ed.: (1953).

KOCH, Francesca; LUNADEI, Simona, "Il 16 ottobre nella memoria cittadina", Memoria della legislazione (1999), pp. 55-70.

koch, Rita, Storie di 30 anni fa. Primavera 1944: “I primi”. Shalom 8/5 (1974), pp. 24-25.

koch, Rita, Una lontana estate [Spezzano-Ferramonti]. BCIM 39 (1983), n. 12 (dicembre), pp. 8-9.

kochan, Lionel, The Jew and His History.London, Macmillan Press (1977). Vedi, Index.

KOCHEV, Nikolai Tsviatkov, Momentos de la vida de los judíos en el siglo XVI (penísula balcánica e Italia), OJB26 (1991), pp. 34-45.

koder, johannes, Negroponte. Untersuchungen zur Topographie und Siedlungs-geschickte der Insel Euboia während der Zeit der Venezianerherrschaft. Wien (1973). Die jüdische Minorität, pp. 179-181.

Kodish, Shlomo

KÖFLER, Gretl, Zur Geschichte der Juden in Tirol; Bis zum Ende des 16 Jahrhunderts, Fenster 25 (1980), pp. 25-30.

KÖFLER, Gretl, Antisemitism in Tirol 1918–1945, Gaismair Kalender 5 (1985), pp. 121-134.

KÖFLER, Gretl, “Vogliamo vedere se vince la croce o il candelabro a sette braccia”; Antisemitismo nel Tirolo settentrionale e orientale a partire dal 1918, ML 1-4, pp. 83-94. Tradotto dall’originale tedesco apparso in Sturzflüge 15-16 (1986).

kohn, itzchaq y.,

כהן, יצחק י׳,

ביבליוגראפיה של מחזורים וסידורי תפילה לפי מנהג בני רומא. בתוך: לוצאטו ש.ד. מבוא למחזור בני רומא, (1965/6), עמ׳ 137-103. חתום: י. יוסף כהן.

       Bibliografia del Machazor e del Siddur di rito italiano.

kohn, itzchaq y.,

כהן, יצחק י׳,

מסכת אבות, פירושיה ותרגומיה באספקלריה הדורות. ז. איטליה. קרית ספר מ (תשכ״ה), עמ׳ 117-116; 282-281. חתום: י. יוסף כהן

       Le Massime dei Padri tradotte e commentate attraverso i secoli, (1965).

kohn, itzchaq y.,

כהן, יצחק י׳,

ראשית הדפוס העברי וראשוני המדפיסים. [רל״ה-ר״מ]. מחניים קו (תשכ״ו), עמ׳ צו-קה. נתפרסם בתוספת הערות: פירוש רש״י על התורה ... צילום ... ירושלים [תשכ״ט], עמ׳ .13-3

       L'inizio della stampa ebraica e i primi stampatori (1475-1480), (1966; 1969).

kohn, Martin, Jewish Historiography and Jewish Self-Understanding in the Period of Renaissance and Reformation. Ann Arbor, Michigan, University Microfilms International (1979). Chap. IV: Azariah de’ Rossi, pp. 72-125, 213-219. Chap. VI: Simone Luzzatto, pp. 144-186, 224-229.

KOLICH, Augustus Martin, "Miriam and the Conversion of the Jews in Nathaniel Hawthorne’s ‘The Marble Fun’", Studies in the Novel 33 (2001), pp. 430-443.

KONIKOFF, Adia, Sarcophagi from the Jewish Cata­combs of Ancient Rome,Stuttgart (1990), 75 pp., ills.

koppen, Ulrich, Die “Dialoghi d’amore” des Leone Ebreoin ihren französischen Über-Setzungen. Bonn, Bouvier (1979), 225 pp.

koren, nathan, Jewish Physicians. A Biographical Index.Jerusalem (1973). Italia, vedi: s.v.

Korn Bertram, Wallace, The American Reaction to the Mortara Case: 1858-1859. Cincinnati (1957), pp. xi-196 (non vidi).

KOSCHAT, Michael, Das Polizeihaftlager in der Risiera di San Sabba und die deutsche Besatzungspolitik in Triest, Zeitgeschichte 19 (1992), pp. 157-171.

kostoris, Sergio, La Risiera di Trieste.Un crimine comune non militare. Roma, Barulli (1974), 72, [4] pp.

kostoris, Sergio, Contro Joseph Oberhauser.Processo al nazismo per i crimini della Risiera di Trieste. Trieste, (1978), 139, [2] pp., foto.

KOTLERMAN, Ber Boris, Since I have learned of these evil tidings, I have been heartsick and I am unable to sleep. The Old Yiddish and Hebrew letters from 1476 in the Shadow of Blood libels in Northern Italy and Gemany, JQR 102, 1 (2012), pp, 1-17.

kottek, samuel, L'art de conserver sa santé. Essai de comparaison entre un texte de Maïmonide (Hilchot Deot, chap. 4) et le "Regimen Sanitatis" de Salerne, RHMH 23 (1970), pp. 5-9.

kottek, samuel, Etude du Précis de Pédiatrie, extrait du livre "Otzar ha'hayim" (le Trésor de la vie) de Jacob ben Isaac Zahalon (1630-1693), RHMH 25 (1972), pp. 15-18, 43-52.

kottek, Samuel, 

קוטק, שמואל,

הרופא אברהם משער אריה. קורות חייו  וצוואתו (מאה 17 ). קורות ח (תשמ״ג) חוב׳ ז־ח, עמ׳ 238-223.

       In inglese: Abraham Portaleone (1542?–1612), an Italian Jewish Physician of the Renaissance Period. His Life and His Will. Reflections on Early Burial, pp. 269-278, (1983).

kottek, Samuel, Humilitas: on a Controversial Medal of Benjamin Son of Elijah Beer the Physician (1497?–1503?), JJA 11 (1985), pp. 41-46.

kottek, Samuel, I primi dei giusti. Judaica medica, KOS 2 (1985), n. 14, pp. 65-91, foto.

KOTTEK, Samuel, "Jews between Profane and Sacred Science in Renaissance Italy; the Case of Abraham Portaleone", Religious Confessions and the Science in the Sixteenth Century (2001), pp. 108-118.

KOTTEK, Samuel S., "Sabettay Donnolo en tant que médecin: anatomie et psycholgie dans le Sepher Hakmoni", Šabettay Donnolo (2004), pp. 21-44.

kötzsce-breitenbruch, Lieselotte, Die neue Katakombe an der Via Latina in Rom.Aschendorff, Münster Westfalen (1976). Vedi Register.

KOZUB-CIEMBRONIEWICZ, Wieslaw, Zydzi w doktrynie włoskiego faszyzmu na tle Manifesto degli scienziati razzisti z 14 lipca 1938 roku [Juden in der Doktrin des italieni­schen Faschismus anhand des Mani­festo degli scienziati razzisti vom 14. Juli 1938], SFZH 15 (1992), pp. 35-40.

kraabel, A. T., Jews in Imperial Rome; More Archaeological Evidence from an Oxford Collection, JJS 30 (1979), pp. 41 -58.

KRAEMER, Joel L., Return from Messina, a Letter from the Cairo Geniza, Mediterranean Historical Review4 (1989), pp. 364-374.

krekIč, Bariša, The Role of the Jews in Dubrovnik (Thirteenth-Sixteenth Centuries). Nel suo libro: Dubrovnik Italy and the Balkans in the Late Middle Ages.London (1980), pp. 257-271. (anche Viator 4 (1973).

KREKIC, Barisa, Gli ebrei a Ragusa nel Cinquecento, Ebrei e Venezia(1987), pp. 835-844.

KRIEGEL, Maurice, La prise d’une décision: l’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492, Revue Historique260 (1978), pp. 49-90.

KRINSKI, Carol Herselle, Synagogues of Europe: Architec­ture, History, Meaning,Cambridge (1985), Italy: pp. 378-386.

kristeller, Paul Oskar, Jewish Contributions to Italian Renaissance Culture. Italia 4 (1985), n. I, pp. 7-20.

KRISTELLER, Paul Oskar, The Alleged Ritual Murder of Sim­on of Trent (1475) and its Literary Repercussions: A Bibliographical Study, PAAJR59 (1993), pp. 103-135.

krivacek, Bruno, La scuola di via Spiga. BCIM 41 (1985), n. 7 (luglio), p. 25.

KUFEKE, Kay, "Rassenhygiene und Rassenpolitik in Italien; der Anthropologe Guido Landra als Leiter des Amtes zum Studium des Rassenproblems", Jahrbuch für Antisemitismusforschung 10 (2001), pp. 265-286.

kugel, James L., Some Medieval and Renaissance Hebrew Writings on the Poetry of the Bible, MJHL 1 (1979), pp. 57-81.

kuhner, Hans, Ricordando le vittime di Kappler. BCIM 32 (1976–77), n. 7 (aprile), p. 4.

KÜHNER-WOLFSKEHL, HANS, Die Juden Roms unter der Herrschaft der Päpste. ZGJ 6 (1969), pp. 65-73. Anche: Max Brod, pp. 61-69.

KÜNZL, Hannelore, "Die Synagoge in Rom (1904)", Trumah 9 (2000), pp. 165-196.

KUPFER, EFRAIM (EPHRAIM),

קופפר, אפרים,

הרמת ׳כתר תורה מעל ראשו׳ של ר׳ משה פרובינצאלו ונוסח הבדלה שלו. סיני סג (תשכ״ה), עמ׳ קלז-קס.

       L'allontanamento di R. Moshe Provenzal dalla cattedra rabbinica e la sua versione per la havdala, (1964/5).

KUPFER, EFRAIM (EPHRAIM),

קופפר, אפרים,

על תוכנו ומחברו של כתב־יד פרמה 1283. קרית ספר מ (תשכ״ה), עמי 123-118.  אוסף חיבורים של ר׳ יוסף חמיץ הרופא.

       Sul contenuto del Ms. 1283 di Parma e sul suo autore, Yosef Chamitz ha-Rofe, (1964/5).

KUPFER, EFRAIM (EPHRAIM),

קופפר, אפרים,

על שלילת החברות והרבנות מן ר׳ יוסף איש ארלי והשבתו על כנו. קרית ספר מא (תשכ״ו), עמ' 132-117.

       La deposizione e la reintegrazione di Yosef da Arles nella carica di chaver e di rabbino (1965/6).

KUPFER, EFRAIM (EPHRAIM),

קופפר, אפרים,

ר׳ אברהם בן מנחם מרוויקו והעברתו מן הרבנות. סיני סא (תשכ״ז), עמי קמב-קסב.

       L'allontanamento dalla cattedra rabbinica di R. Avraham ben Menachem da Rovigo, (1966/7).

KUPFER, EFRAIM (EPHRAIM),

קופפר, אפרים,

הבהרות נוספות ל׳שערורית הגט תמרי-ונטורוצרו. תרביץ לח (תשכ״ט), עמ׳ 60-54.

       Ulteriori chiarificazioni sullo scandalo provocato dal divorzio Tamari-Venturozzo. Riassunto in inglese, pp. IV-V, (1968/9).

KUPFER, EFRAIM (EPHRAIM),

קופפר, אפרים,

הערות למאמרו של י׳ תשבי ׳דרכי הפצתם של כתבי קבלה לרמח״ל בפו­לין ובליטא׳. קרית ספר מה (תש״ל), עמ׳ 452.

       Note all'articolo di Y. Tishbi. Diffusione in Polonia e in Lituania del le opere cabbalistiche di Moshe Ch. Luzzatto, (1969/70).

KUPFER, Efraim,

קופפר, אפרים,  

רבי יוסף חמיץ בזאנטי ומאמרו בחינוך לנער. ספונות יב (תשל״א־תשל׳׳ח), עמ׳ קצט־רטז.

       R. Yosef Chamitz a Zante e la sua dottrina morale, (1970-1977). Riassunto in inglese, p. 16.

KUPFER, EFRAIM (EPHRAIM),

קופפר, אפרים,

תעודות חדשות בעניין הפולמוס בדבר הדפסת ספר הזוהר. אגב הצצה בכתבי־יד. מיכאל א (תשל״ג), עמ׳ שב-שיח.

       Nuovi documenti sulla disputa intorno alla pubblicazione dello Zohar, (1972/3).

KUPFER, Efraim,

קופפר, אפרים,

חזיונותיו של ר׳ אשר ב״ר מאיר המכונה לעמליין רויטלינגן. קבץ על יד ח (תשל''ו), עמ' 423-385.

       Le “Visioni” di R. Asher Lemlein Reutlingen, (1975/6).

KUPFER, Efraim,

קופפר, אפרים,

קהילת צפת ופעולת ר׳ מנחם עזריה מפאנו למען היישוב בארץ ישראל. שלם ב (תשל״ו), עמ׳ 364-361.

       R. Menachem Azarya da Fano e la comunità di Safed. Riassunto in inglese, p. XXII, (1975/6).

Kurrein, V., Kartenspiel und Spielkarten in jüdische Schriftume, MGWJ 30 (1922), pp. 203-11.

kurzman, Dan, The Race for Rome.New York (1975), 3. The Jews, pp. 65-106. Vedi anche: Index. Nuova ed.: (1977). In italiano: Obiettivo Roma.Milano, Dall’Oglio, (1978).

 

L

L. B., Privilegi ed Ebrei in Ancona nel 1535, Vessillo Israelitico 65 (1917), pp. 7-11, 61-3.

l. c., Arturo Debenedetti. Ha-Keillah 10 (1984), n. 47, p. 3.

l. p., Dante Lattes o dell’anticonformismo, 13 (1965), n. 8, pp. 1 e 6.

LA DUCA, Rosario, Fonti storiche sugli La Voce di Roma ebrei a Palermo, Archit. Judaica in Italia (1994), pp. 115-126.

LA FRANCA, Rosalia, Caratteri insediativi e memoria dei luoghi ebraici in Sicilia, Archit. Judaica inItalia (1994), pp. 113-114. apparso anche in Italia JudaicaV (1995), pp. 253-267.

La Lumia, Isidoro, Gli Ebrei siciliani (1492). Nei suoi: Studi di Storia Siciliana,Palermo 1870, voll. 2. Nel vol. II, pp. 1-55. Vedi anche le sue: Storie siciliane, Palermo 1881-3, voll. 4. Nel vol. II, pp. 481-547. Stampato precedentemente senza documenti in: «Nuova Antologia di Scienze, Lettere ed Arti» IV (1867), pp. 405-36, e senza nome dell'autore  Il Corriere Israelitico 14-15, Trieste (1875-7), passim. Tradotto in tedesco Populärwissensch. Blätter, Francoforte s. M., vol. II (1882), passim, e la parte documentaria riprodotta in: Jahrbücher für jüd. Gesch. und Litter. V-VI (1883), pp. 106-11. Rist. Palermo (1992), 72 pp.

la mantia, Vito, Origine e vicende dell’Inquisizione in Sicilia.Palermo, Sellerio (1977), IX, 333 pp. Pubbl. anter.: Rivista di Storia italiana  3 (1886).

La Piana, Giorgio, Foreign Groups in Rome in the First Centuries of the Empire, Harvard Theolog. Review 20 (1927), pp. 183-403. Tradotto Ricerche Religiose 4, Roma (1928), con il titolo: L' immigrazione a Roma nei primi secoli dell'Impero.

La Rocca, Luigi, Gli Ebrei di Catania nell'osservanza delle festedi rito romano,  Arch. Storico per la Sicilia Orientale, Catania, vol. V (1908), pp. 235-41.

LACERENZA, Giancarlo, L’epitaffio di Abigail da Venosa, Henoch11 (1989), pp. 319-325.

LACERENZA, Giancarlo, Il sangue fra microcosmo e macrocosmo nel commento di Šabbatai Donnolo al Sĕfer Jeşῑrah, Sangue e antropologia nella Teologia (1991), pp. 389-417.

LACERENZA, Giancarlo, Dal Santo Graal al nutrimento del povero. Su una interpretatio judaica nel Sēfer ha-šemād, Sangue e antropologia, (1993), pp. 1171-1175.

LACERENZA, Giancarlo, Echi biblici in una leggenda. Tiro in Beniamin da Tudela, Annali Istit. Universitario Orient. di Napoli 56 (1996), pp. 462-470.

LACERENZA, Giancarlo, "Graffiti aramaici nella casa del Criptoportico a Pompei (Regio I; insula VI, 2)", Annali Istit. Universitario Orient. di Napoli – Sezione Romanza 56 (1996), pp. 166-188.

LACERENZA, Giancarlo, "Il ‘cippo ebraico’ nelle catacombe di San Gennaro (Napoli)", Annali Istit. Universitario Orient.  57 (1997), pp. 484-508.

LACERENZA, Giancarlo, "Le antichità giudaiche di Venosa. Storia e documenti", ASPN 116 (1998), pp. 293-418.

LACERENZA, Giancarlo, "Frustula Iudaica neapolitana", Annali Istit. Universitario Orient. di Napoli – Sezione Romanza 58 (1998), pp. 334-346.

LACERENZA, Giancarlo, "Magia giudaica nella Sicilia tardoantica", Ebrei in Sicilia (1998), pp. 293‑310.

LACERENZA, Giancarlo, Presenza giudaica e produzione del vetro in età romana e tardoromana: alcune osservazioni su Puteoli (Campania) e Philosophiana (Sicilia), Vetro in Italia (1999), pp. 119-125.

LACERENZA, Giancarlo, L'iscrizione di Claudia Aster Hierosolymitana, Biblica et Semitica; (1999), pp. 303-313.

LACERENZA, Giancarlo, "Un foglio di Sefer Torah", Annali Istit. Universitario Orient. di Napoli – Sezione Romanza 59 (1999), pp. 401-404.

LACERENZA, Giancarlo, "Per un riesame della presenza ebraica a Pompei", MG 6/1 (2001), pp. 99-103.

LACERENZA, Giancarlo, Simboli del Mistero. Vetri e finestre nel giudaismo fra età romana e medioevo, Vetrata in Occidente (2001), pp. 183-194.

LACERENZA, Giancarlo, "Gli amuleti giudaici e sincretistici nella Sicilia tardoantica e bizantina", Ebrei e Sicilia (2002), pp. 53-58, 346-347, scheda 24.

LACERENZA, Giancarlo, Giuliano messia dei giudei, MG 7/1 (2002), pp. 74-79.

LACERENZA, Giancarlo, Jewish Magicians and Christian Clients in Late Antiquity: The Testimony of Amulets and Inscriptions, What Athens has to do with Jerusalem (2002), pp. 393-419.

LACERENZA, Giancarlo, Lo spazio dell'ebreo. Insediamenti e cultura ebraica a Napoli (sec. XV-XVI), Integrazione ed Emarginazione (2002), pp. 357-427.

LACERENZA, Giancarlo, "Giuliano imperatore nella tradizione ebraica", Da Costantino a Teodosio il Grande (2003), pp. 197-220.

LACERENZA, Giancarlo, "Le iscrizioni giudaiche in Italia dal I al VI secolo: tipologie, origine, distribuzione", Beni culturali ebraici in Italia (2003), pp. 71-92.

LACERENZA, Giancarlo, "I manoscritti ebraici dell’Accademia Nazionale dei Lincei", MG 8/1 (2003), pp. 155-175.

LACERENZA, Giancarlo, Mēlek Arṭûś. I temi arturiani ebraizzati nel Sēfer ha-šemād, Medioevo Romanzo e Orientale (2003), pp. 101-118.

LACERENZA, Giancarlo, Nota sul ragno ebraico dell'astrolabio di Muḥammad ibn al-Sahli, Turcica et islamica (2003), pp. 381-390.

LACERENZA, Giancarlo, "A Rediscovered Autograph Manuscript by Mordekay Finzi", Aleph 3 (2003), pp. 301-325.

LACERENZA, Giancarlo, "Ebraiche liturgie e peregrini apostuli nell'Italia bizantina", Manna buona per Mantova (2004), pp. 61-72.

LACERENZA, Giancarlo (a cura di), Šabbetay Donnolo, Scienza e cultura ebraica nell'Italia del secolo X, Napoli (2004), 159 pp.

LACERENZA, Giancarlo, Il divenire di Elia nella Qabbalah, Elia e El Khidr. (2004), pp. 13-26.

LACERENZA, Giancarlo, "Donnolo e la sua formazione", Šabettay Donnolo (2004), pp. 45-68.

LACERENZA, Giancarlo, Fra Roma e Gerusalemme, Roma, la Campania e l'Oriente cristiano antico (2004), pp. 97-128.

LACERENZA, Giancarlo (con Whitehouse, David), Glass and Glassmaking in Byzantine Italy: The Testimony of Šabettay Donnolo, Journal of Glass Studies 46 (2004), pp. 109-113.

LACERENZA, Giancarlo, La realtà documentaria e il mito romantico della presenza giudaica a Pompei, Pompei, Capri e la Penisola Sorrentina (2004), pp. 245-271.

LACERENZA, Giancarlo, Il Commento ai Salmi di Dawid Qimḥî in un manoscritto di Alfonso de Zamora, Hebraica hereditas (2005), pp. 67-94.

LACERENZA, Giancarlo, Lo studio del manoscritto ebraico medievale, Litterae Caelestes 1 (2005), pp. 89-103.

LACERENZA, Giancarlo, Sul termine 'ysqh nel Sefer ḥaḵmônî, Scritti in onore di Giovanni M. D'Erme (2005), pp. 599-609.

LACERENZA, Giancarlo (ed.), Hebraica Hereditas, Studi in onore de Cesare Colafemmina, Napoli (2005), 406 pp.

LACERENZA, Giancarlo (ed.), Sabettay Donnolo, Scienza e cultura ebraica nell'Italia del secolo X, Napoli(2005), 159 pp.

LACERENZA, Giancarlo, Appunti sulla letteratura di viaggio nel medioevo ebraico, Medioevo Romanzo e Orientale (2006), pp. 427-452.

LACERENZA, Giancarlo, "La topografia storica delle giudecche di Napoli nei secoli X-XVI", MG XI/1-2 (2006), pp. 113-142. (anche ed. monografica)

LACERENZA, Giancarlo, Struttura letteraria e dinamiche compositive nel Sefer massa'ot di Binyamin da Tudela, MG 12 (2007), pp. 89-98.

LACERENZA, Giancarlo, Memorie e luoghi della cultura ebraica: Napoli nel Medioevo 1 (2007), pp. 59-75.

LACERENZA, Giancarlo, "Attività ebraiche nella Napoli medievale: un excursus", Tra storia e urbanistica (2008), pp. 33-40.

LACERENZA, Giancarlo, Il mondo ebraico nella prima Età imperiale, Storia d'Europa e del Mediterraneo III. L'ecumene romana, vol. VI (2009), pp. 417-455.

LACERENZA, Giancarlo, "I precedenti delle leggi razziali nel mondo antico: analogie, differenze", Settant’anni delle Leggi Razziali in Italia (2009), pp. 37-45.

LACERENZA, Giancarlo, Da Daniele al Sefer ha-razim: invocazioni angeliche e interpretazioni oniriche in alcuni testi ebraici, Quaderni di Studi Indo-Mediterranei 2 (2009), pp. 151-164.

LACERENZA, Giancarlo; SPADACCINI, Rossana, et al. (a cura di), Atti delle giornate di studio per i settant'anni delle leggi razziali in Italia, (Napoli, 17 e 25 novembre 2008) CSE, Napoli (2009), 272 pp.

LACERENZA, Giancarlo, "Sulla figura del maestro di danza Guglielmo Ebreo da Pesaro, alias Giovanni Ambrosio, e la sua permanenza alla corte di Ferrante d'Aragona", Usate leggiadrie (2010), pp. 355-375.

LACERENZA, Giancarlo, Il mondo ebraico nella Tarda antichità, Storia d'Europa e del Mediterraneo VII, (2010), pp. 351-385.

LACERENZA, Giancarlo, Nallino sugli ebrei e l'ebraismo nell'Arabia preislamic, Studi Magrebini 8 (2010), pp. 149-159.

LACERENZA, Giancarlo, Le sezioni sulla malinconia nella Practica, prontuario ebraico di medicina altomedievale, Quaderni di Studi Indo-Mediterranei 3 (2010), pp. 163-179.

LACERENZA, Giancarlo, Gli Ebrei, Medioevo, 1 Alto Medioevo. Storia (2009), pp. 613-625, (ristampato in Umberto Eco, a cura di, [2010]), pp. 245-251. Il Medioevo Barburi, cristiani, musulmani

LACERENZA, Giancarlo, Stoltezza straniera. Forme di veicolazione dell'antigiudaismo nella prima età imperiale, AA. VV., Saggezza straniera Settimello (2004), pp. 147-185, anche Roma e la Bibbia Capelli, Piero (et. al a cura di) [2011], pp. 117-147.

LACERENZA, Giancarlo, "Ebrei e dispute religiose nella Napoli del Cinquecento: dalle Epístolas familiares di Antonio de Guevara",  Fra Italia e Spagna (2011), pp. 131-149.

LACERENZA, Giancarlo, Gli ebrei, Medioevo, 4 Medioevo centrale. Storia (2009), pp. 474-484, (ristampato in Umberto Eco (a cura di), Il Medioevo, Cattedrali, cavalieri, città (2011), pp. 159-163).

LACERENZA, Giancarlo, Gli ebrei, Medioevo, 10 Quattrocento. Storia, pp. 492-503, (ristampato in Umberto Eco [a cura di], Il Medioevo, Esplorazioni, commerci, utopie [2011], pp. 187-190).

LACERENZA, Giancarlo, Le persecuzioni antiebraiche, Medioevo, 7 Basso Medioevo. Storia, pp. 532-543, (ristampato in Umberto Eco [a cura di], Il Medioevo, Castelli, mercanti, poeti [2011], pp. 203-206).

LACERENZA, Giancarlo, Judaism in Italy and the West, Cambridge History of Religions in the Ancient World, vol II (2012), pp. 398-420.

LACERENZA, Giancarlo, La regina di Saba nel Targum di Giobbe, Aethiopica et Orientalia (2012), pp. 367-381.

LACERENZA, Giancarlo (a cura di), Dibbuk fra tre Mondi: saggiNapoli (2012), 154 pp.

LACERENZA, Giancarlo, Traduzioni e traduttori del Dibbuk in Italia, Il Dibbuk fra tre mondi Saggi (2012), pp. 71-94.

LACERENZA, Giancarlo, I rapporti fra cristiani ed ebrei fra Tarda Antichità e Medioevo: Napoli come esempio, Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici 27 (2012-2013), pp. 1011-1024.

LACERENZA, Giancarlo, La diaspora sefardita nell'area euromediterranea, Storia religiosa degli Ebrei in Europa (2013), pp. 93-114.

LACERENZA, Giancarlo, Fra Napoli e il Salento: circoli di studio dell'ebraico e della Cabbalà nel XVI secolo, Ebrei nel Salento (2013), pp. 343-353.

LACERENZA, Giancarlo, I patti prematrimoniali di Simeri, (Calabria 1439), SY 1 (2013), pp. 67-87.

LACERENZA, Giancarlo, Ebrei a Cosenza nel XII e XIII secolo: note in margine alla Platea di Luca, Ebrei nella Calabria medievale (2013), pp. 11-19.

LACERENZA, Giancarlo, Fra Napoli e il Salento: circoli di studio dell'ebraico e della Cabbalà nel XVI secolo, Ebrei e il Salento (IX-XVI secolo) (2013), pp. 343-353.

LACERENZA, Giancarlo (a cura di), "L'espulsione degli ebrei di Spagna in un dipinto nel Palazzo Reale di Napoli", 1510-2010: Cinquecentenario dell’espulsione degli ebrei dall’Italia Meridionale. (2013), pp. 147-156.

LACERENZA, Giancarlo (a cura di), 1510-2010: Cinquecentenario dell'espulsione degli ebrei dall'Italia meridionale, (Atti del convegno internazionale, Napoli, 22-23 novembre 2010), Napoli (2013), 160 pp.

LACERENZA, Giancarlo (a cura di), Gli ebrei e Fondi e nel suo territorio, CSE (2014), 228 pp.

LACERENZA, Giancarlo, La distruzione di Fondi del 1534 nel Sefer divrè ha-yamim di Yosef ha-Kohen, Ebrei a Fondi e nel suo territorio (2014), pp. 215-222.

LACERENZA, Giancarlo, L'Epigrafia ebraica in Basilicata e Puglia dal IV secolo all'alto Medioevo, Ketav, Sefer, Miktav (2014), pp. 189-252.

LACERENZA, Giancarlo, La carrier di un convertito: il caso di Pedro Iacobo de Toledo nella Napoli del Viceregno, (Ati, Convegno internazionale AISG, Ravenna 30 settembre-2 ottobre 2013), MG 19 (2014), pp. 131-144.

LACERENZA, Giancarlo (con Vera Isabel Schwarz-Ricci), Il diploma di dottorato in medicina di Avraham ben Me'ir de Balmes (Napoli 1492), SY 2 (2014), pp. 163-193.

LACERENZA, Giancarlo, Note ebraiche su pergamene napoletane del XIII secolo, SY 2 (2014), pp. 263-275.

LACERENZA, Giancarlo (a cura di), La Comunita Ebraica di Napoli 1864/2014: centocinquant'anni di storia, Università di Napoli l’ Orientale (presentazione del volume), (2014).

LACERENZA, Giancarlo; PAGANO, M., A proposito delle testimonianze giudaiche di Nuceria Alfaterna, Apollo11 (1995), pp. 64-69.

LACERANZA, Rosario, Il sangue fra microcosmo e macrocosmo nel commento di Sabbatai Donnolo al Sefer Jesirah, Sangue e Antropologia (1991), pp. 389-417.

LAGHI, Aldo (vd. BOLAFFI BENUZZI, Stella)

laghi, armando, Soncino e l'arte della stampa a Fano, Fano (1966), n. 3, pp. 29-31.

Lagumina, Bartolomeo, Note sicule   orientali : I) L' iscrizione ebraica di San Marco, Arch. Storico Siciliano 8 (1883), pp. 187 segg., 517-8.

Lagumina, Bartolomeo, Iscrizione ebraica di Trapani, Arch. Storico Siciliano 11 (1887), pp. 446-7.

Lagumina, Bartolomeo, Di alcune iscrizioni ebraiche scoperte nette demolizioni dei baluardi siracusani, Notizie degli Scavi di Antichità, Roma (1889), pp. 198-201.

Lagumina, Bartolomeo, Iscrizioni ebraiche di Siracusa, Notizie degli Scavi di Antichità, Roma (1893), pp. 54-5.

Lagumina, Bartolomeo, Le giudaiche di Palermo e di Messina descritte da Obadia da Bertinoro, Accademia di Scienze Lettere e Arti, Palermo, S. III, 4 (1896), pp. 3-22.

Lagumina, Bartolomeo e Giuseppe, Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia, Soc. Siciliana di Storia Pa­tria, I Serie: Diplomatica, Palermo (1884-1909), vol. VI, pp. xv, 1-116; vol. XII, pp. 1-570; vol. XVII, pp. 1-300. (rist. anastatica): premessa di R. Giuffrida. Palermo (1990), vol. I, 617 pp.; vol. II, 571 pp.; vol. III, 300 pp.

LAGUMINA, Giuseppe (vd. LAGUMINA Bartolomeo)

lahad, ezra,

להד, עזרא,

המחזה העברי במקור ובתרגום. ביבליוגרפיה. ירושלים תש״ל. ראה: מפתחות

       Bibliografia del teatro ebraico, (1969/70).

 

LAJOLO, Carlo, Morte alla gola: memorai di un partigiano deportato a Mauthausen, 2 dicembre 1944-29 giugno 1945, EIG (2003), 143 pp.

LALLO, Angelo, Psichiatria e Nazismo: la deportazione ebraica dagli Ospedali psichiatrici di Venezia nell’ottobre 1944, Portogruaro (2001), 74 pp.

LAMBERT, PHYLLIS, Fortifications and the Synagogue, Lodon 1994, 280 pp.

LAMBERTI, Maria Mimita, "Figure e metafore del Lager nell’arte contemporanea", Lager  (1997), pp. 153-167.

LAMDAN, Ruth,

למדן, רות,

שני כתבים משל ר׳ משה באסולה: איגרת לתלמידו ודרשה לשבת ׳משפטים׳. מיכאל ט (תשמ״ה), עמ׳ קעא־קצג.

      Due scritti di R. Moshe Basola, (1984/5).

 

LAMDAN, Ruth,

למדן, רות,

פרשת חרם אנקונה; הצד השני של המטבע, מליסבון לשלוניקי  (1988), עמ׳.154-135

Sul boicottaggio di Ancona.

 

Lampronti, Isacco,

למפרונטי, יצחק,

פחד יצחק, עם ובלי ביאורים ותולדות המחבר, ויניציאה 1750 ואילך.

       Il timore di Isacco, enciclopedia rabbinica. Cominciata a pubblicare a Venezia nel 1750 e pervenuta al quinto volume nel 1840; ne furono stampati fino al 1887 altri sette volumi fra Lick e Berlino. Nel 1961 se ne è iniziata una nuova ristampa completa a Gerusalemme (vol. I, col. 528).

 

 [LAMPRONTI, Isacco],

[למפרונטי, יצחק],

נספח לספר פחד יצחק. כולל מפתח התשובות והמבחרים ונלוו אליו תולדות חיי המחבר, מחקרים והשלמות שונות. ירושלים, מקור. תשל״ג. [2], 78 עמ'.

      Studi di autori diversi sulla vita e gli scritti di Isacco Lampronti, (1973).

 

lana, Edilio, Nuove note sugli Ebrei nel Novese, Novinostra 25 (1985), pp. 193-195.

LANCELLOTTI, Angelo, Nella cronaca di Giovanni-Abdia il proselita normanno la prima pagina di storia di Oppido della Lucania, Antiche Cronache Lucane,pp. 251 -260.

LANCELLOTTI, Giancarlo, "Lettere, studi e letture di ebrei triestini dell’Ottocento", Shalom Trieste (1998), pp. 179-188.

Lanciani, Rodolfo, Documenti relativi allo stato degli Ebrei nelle antiche provincie romane,Arch. R. Soc. Romana di Storia Patria, Roma, vol. XIII (1894), pp. 227-36.

LANCONELLI, Angela, Osservazioni in margine all'organizzazione del territorio nella tuscia medievale: I fines viterbieneses tra VIII e XI secolo, Medioevo viterbese (2004), pp. 17-48.

LANDAU, Dov, "Vi è un' influenza della poesia ebraica sulla poesia italiana", Appartenenza e differenza (1998), pp. 9‑21.

LANDER, Clara, The Pope from the Ghetto. Jewish Life and Times (a Collection of Essays). Winnipeg, Manitoba (1983), pp. 106-114.

landman, leo, Jewish Attitudes toward Gambling.  JQR 57 (1966-67), pp. 298-318; 58 (1967-68), pp.34-62.

landsberger, franz, Illuminated Marriage Contracts, Beauty in Holiness, pp. 370-413.

lane, Eugene N., Sabazius and the Jews in Valerius Maximus: a Re-examination. JRS 69(1979), pp. 35-38.

LANE, Frederic Chapin, Venice:  a Maritime Republic. Baltimore (1973). Chap. 21. The Shifts in Other Trades: Levantine Merchants, Jews and the Ghettos, pp. 299-304.

lane, Fredric Chapin, Storia di Venezia.Torino (1978), passim. Originale in inglese: Venice: a Maritime Republic, Baltimore (1973).

lane, Frederic C.; mueller, Reinhold C., Money and Banking in Medieval and Renaissance Venice,Baltimore-London (1985). Chapter I: Coins and Money of Account, pp. 61-69. Sul prestito ebraico a Venezia.

LANGBEIN, Hermann, "Auschwitz III – Monowitz", Jean Améry (Hans Maier) (1996), pp. 25-31.

langbein, Hermann, Se questo è un uomo; un uomo straordinario, Primo Levi (1991), pp. 63-66.

lange, itzchaq s.,

לנגה, יצחק ש׳,

ר׳ מאיר מפדואה כעורך 'סדר גיטין וחליצה׳ של מהר״י מינץ. מחקרים לזכרו של ד׳ דיסניי, (1969), עמ׳ מט-עו.

       R. Meir da Padova editore del Seder ghitin wa-chalitza di R. Yehuda Minz. (1969).

 

langer, Alexander, A bassa voce, ML 1-4 (1988), pp. 221-224. Numero monografico di ML-Juden; Ebrei e antisemitismo in Tirolo e in Trentino. Tradotto dall’originale tedesco apparso in Sturzflüge 15-16 (1986).

LANGER, Lawrence L., "Legacy in Gray; the Ordeal of Primo Levi", Preempting the Holocaust (1998), pp. 23-42. Apparso anche in Memory and Mastery (2001), pp. 197-216.

LANGERMANN, Tzvi Y., The Jews and the Sciences in the Middle Ages, Aldershot (1999), 350 pp. Un articolo è dedicato a Mordekhai Finzi, The Scientific Writings of Mordekhai Finzi, già pubblicato in Italia 7 (1988), pp. 7-44.

Lapide, Pinchas,

לפיד, פנחס,

הנביא מסן ניקנדרו, ירושלים 1952, עמ' 200.

      Ilprofeta di Sannicandro),(1952).

 

Lapide, Pinchas (Phinn e.), Mosè in Puglia (sui Cristiani convertiti di Sannicandro Garganico), Milano (1958), pp. 268.

Laras, Giuseppe, Il cimitero ebraico di Monte Cordato ad Ancona.  RMI 29 (1963), pp. 154-57.

laras, giuseppe , Notizie storiche e prammatica degli Ebrei di Ancona nel sec. XVIII, In memoria G. Bedarida, (1966), pp. 87-98.

laras, giuseppe, Un tentato ricatto nel 1775 ai danni degli Ebrei di Ancona. BCIM 21 n. 8 (aprile-maggio 1966),  p. 7.

laras, giuseppe, Il ricordo d'un discepolo [di Dario Disegni]. Israel 52 n. 14 (12 gennaio 1967), p. 2.

laras, giuseppe, Studiosi italiani di diritto ebraico nell'età del Rinascimento. RMI 33 (1967), pp. 253-261. Yehuda Minz, Meir Katzenellenbogen, Ovadia Sforno, Yosef b. Shelomò Colon, Ovadia Jare da Bertinoro, Yehuda b. Yechiel ha-Rofe Messer Leon.

laras, giuseppe,

לאראס,יוסף ,

אגרות מרבי עובדיה ספורנו. סיני סב (תשכ״ח), עמ׳ רסב-רסז.

       Lettere di R. Ovadia Sforno, (1967/8).

 

laras, giuseppe, Intorno al "Jus cazacà" nella storia del ghetto di Ancona, Quaderni-Marche 3 (1968), pp. 27-55.

laras, giuseppe, ed. Samuele Colombo. Nel centenario della nascita 1868-1968. Livorno (1968), 16 pp.

laras, giuseppe, Quattro lettere inedite di Benamozegh a Terenzio Mamiani. RMI 34 (1968), pp. 155-162.

laras, giuseppe, Rabbi Haim Rosemberg. 1938-1968. BCIM 23 n. 11 (agosto 1968), p. 6.

laras, giuseppe, Una "sommossa" nel ghetto di Ancona sul finire del secolo XVIII, In memoria D. Disegni, (1969),  pp. 123-138.

laras, giuseppe, Un componimento poetico di Jehudà Mazliach Padoa, RMI In memoria A. Milano, (1970), (pp. 193-203.

Laras, Giuseppe,

לאראס, יוסף,

משפחת מוג׳אג׳ון באנקונה. ספונות יב(תשל״א־תשל״ח), עמ׳ רנג־רע.

      La famiglia Mucciacione di Ancona, (1970-1977). Riassunto in inglese, pp. 19-20.

 

laras, giuseppe, Un banco ebraico a Castelleone nella prima metà del Seicento. RMI 37 (1971), pp. 228-241.

laras, giuseppe, Ansie e speranze degli ebrei in Roma durante il pontificato di Pio IX. RMI 39 (1973), pp. 512-531.

laras, giuseppe, La "Compagnia per il riscatto degli schiavi" di Livorno, RMI In memoria P. Nissim, (1972), pp. 87-130, facs.

laras, giuseppe, Evoluzione del concetto di usura nel giudaismo e riflessione sui moventi della critica minoritica nei confronti del prestito ebraico, Picenum Seraphicum 9 (1972), pp. 74-88.

laras, giuseppe, Una composizione poetica del secolo XIII per un terremoto ad Ancona. RMI 39 (1973), pp. 46-57, facs.

Laras, Giuseppe, L’occupation de Livourne par les troupes napolitaines et le Journal de Daniel de Medina (ancien du Consistoire du département de la Méditerranée) février-avril 1814, RÉJ 133 (1974), pp. 157-224.

laras, Giuseppe, Da Livorno a Livorno. BCIM 30 (1974–75),  n. 5 (genn.-febb.), pp. 4-6.

laras, Giuseppe, Si è commemorato a Livorno il Convegno del 1924. Il discorso del Rabbino Capo. RMI 41 (1975), pp. 3-11.

laras, Giuseppe, Ricordo di un Maestro: Rav Dario Disegni z.l. RMI 43 (1977), pp. 171-178.

laras, Giuseppe, Diego Lorenzo Picciotto: un dela­tore di Marrani nella Livorno del Seicento, In memoria U. Nahon, (1978), pp. 65-104.

LARAS, Giuseppe, I Marrani di Livorno e l’Inquisizione, Livorno e il Mediterraneo, (1978),  pp. 82-104.

LARAS, Giuseppe, Le Grand Sanhedrin de 1807 et ses conséquences en Italie: organisation des Consistoires et réactions des Communautés, Grand Sanhédrin de Napoléon,pp. 101-118. Anche: AHRF 51 (1979), pp. 101-113. In italiano: Ebrei in Toscana,pp. 33-48.

LARAS, Giuseppe, Il movimento sionistico, RMINumero spéciale ITCE, (1981), pp. 74-80.

LARAS, Giuseppe, Un censimento degli ebrei di Ancona nel 1807, Studi Napoleonici19 (1982), pp. 187-199.

LARAS, Giuseppe, Raoul Elia. BCIM39 (1983), n. 10 (ottobre), pp. 1-2.

LARAS, Giuseppe, Il matrimonio ebraico, Ketubbot italiane, (1984),  pp. 171-175; in inglese, pp. 217-221.

laras, Giuseppe, Cultura e intellettuali in Emilia Romagna, Ferrara (1988), pp. 31-35.

laras, Giuseppe, Sull’antisemitismo attuale, Thelema 6 (1995), pp. 141-144. (Atti del convegno  “L’odio”,  Milano 28-29 maggio 1994).

LARAS, Giuseppe, "Riflessioni sulla creazione alla luce del pensiero dell’Ebraismo", Hebraica (1998), pp. 295-300.

LARAS, Giuseppe, "Il contributo del mondo sefardita alla cultura europea", Identità e storia degli ebrei (2000), pp. 68-74.

LARAS, Giuseppe, KAHN Isidoro,  GUASTALLA, Silvia,  Il matrimonio ebraico —The Jewish Marriage, Livorno (2004), 112 pp..

LARGUÈCHE, Dalenda, "Le café à Tunis du XVIIIe au XIXe siècle; produit de commerce et espace de sociabilitè", Commerce du café avant l’ère des plantations coloniales (2001), pp. 181-210.

LAROTONDA LUCANO, Angelo, Mercato ed ebrei nel Melfese medio­evale, Quaderni di Statistica (1979), pp. 229-247.

LAROTONDA LUCANO, Angelo, Federico II e gli ebrei nel Melfese, Quaderni di Statistica (1980), pp. 21-39.

LASKER, Daniel Judah, Jewish Philosophical Polemics against Christianity in the Middle Ages,New York (1977).

lasker, Daniel Judah,

לסקר, דניאל,

הפולמוס האנטי־נוצרי באיטליה במאה  השמונה־עשרה, הקונגרס העולמי —  האחד־עשר (1994), עמ׳ 192-185.

       Anti-Christian Polemics in Eighteenth Century Italy, (1994).

 

LASKER, Daniel Judah.,

לסקר, דניאל י.,

"'ספר חרב פיפיות' לשאול בן יוסף מררי?; פולמוס יהודי איטלקי אנטי-נוצרי מהמאה הי"ח", איטליה 12 (תשנ"ו), עמ' 7-35.

       Sepher Herev Pipiyyot di Shaul figlio di Iosep Merari. Una polemica. ebraico‑italiana anticristiana del XVIII secolo, (1995/6).

 

LASKER, Daniel Judah, "Jewish Polemics against Christianity in Thirteenth Century Italy", Hazon Nahum (1997), pp. 251-263.

lastraioli, Guido, Israele a Empoli nei due secoli della Rinascenza, BSE 3 (1959), pp. 450-453.

LATARDI, RAFFAELE, Gli Ebrei in Alghero. RMI 33 (1967), pp. 207-210.

LATTANZIO, Franco, "Primo Levi; la scrittura e l’assurdo", Primo Levi; l’a-topia letteraria (2000), pp. 111-151.

Lattes, Aldo e Toaff, Alfredo, Gli studi ebraici a Livorno nel secoloXVIII. Malachì Accoen (1700-71). S. Belforte & C. Edit., Livorno (1909), pp. 105.

lattes, [Andrea] Yaakov

לאטס, יעקב,  א.,

מסמכים חוקתיים של הקהילות היהו דיות באיטליה בשלהי ימי הביניים ובעת החדשה, הקונגרס העולמי —  האחד־ עשר (1994), עמ׳ 198-193.

       Constitutional Documents of Italian Jewish Communities,(1994).

 

LATTES, Andrea Y., "The Constitutional Documents of the Jewish Community", Jewish Political Studies Review 8 (1996), pp. 11‑65.

LATTES, Andrea Y., "L'opera letteraria di Rabbi Moshe Zacuto", RMI 63 (1997), pp. 1‑26.

LATTES, Andrea Y., "Aspetti politici ed istituzionali delle comunità ebraiche in Italia nel Cinquecento", Zakhor 2 (1998), pp. 21‑37.

LATTES, Andrea Y., "Gli ebrei di Ferrara e le imposte per i catecumeni", RMI 65 (1999), pp. 41-54.

LATTES, Andrea Y., Leadership ebraica in periodo di crisi: il rabbinato in Italia fra il '700 e l'800 e la reazione della halakhà alla vita moderna, RMI 73 (2007), pp. 87-96.

LATTES, Andrea Y., La figura del rabbino Graziadio Hananel Neppi, membro del sinedrio di Parigi, MG 15-16 (2010-2011), pp. 259-264.

LATTES, Andrea Y. e PERANI Mauro, Un poema per la rifondazione della 'compagnia di Mezzanotte' nella Lugo ebraica di metà Settecento, MG 15-16 (2010-2011), pp. 439-456.

LATTES, Andrea Yaakov, Le fasi di un fenomeno urbanistico ed organizzativo ebraico nell'Italia del Cinque-Seicento, CHEIRON 57-58 (2012), pp. 131-142.

LATTES, Andrea Yaakov (con appendice di PERANI, Mauro), Vita Ebraica a Lugo nei verbali delle sedute consigliari degli anni 1621-1630, Firenze (2013), 216 pp.

LATTES, Andrea Yaakov, La concezione della morte e dell'oltretomba nel drama Tofte 'Aruk di Rabbi Mošeh Zacuto, MG 17-18 (2012-2013),  pp. 149-154.

Lattes, Arrigo, Ebrei a peso di confetti (Pisa 1818), Vessillo Israelitico 55 (1907), pp. 75-7.

Lattes, Arrigo, Una commedia proibita (da documenti inediti : Lucca 1806),  Vessillo Israelitico 55 (1907), pp. 15-20.

LATTES, Dante, Le prime albe del Sionismo italiano, In memoria L. Carpi, pp. 208-218. Riassunto in ebraico, p. 156.

Lattes, Dante, Samuel David Luzzatto, poeta, Scritti in memoria di Sally Mayer, (1956), parte ital., pp. 107-21.Anche: RMI Centenario Shadal,pp. 163-173.

Lattes, Dante, Il Sionismo di Herzl in Italia. RMI 26 (1960),  pp. 484-93.

Lattes, Dante, Moshè Chaim Luzzatto (Ramchal), autore del trattato morale «Mesillath Jesharim », RMI - Scritti in memoria di Federico Luzzatto (1962), pp. 105-23.

LATTES, Dante, Di alcuni dotti ebrei d’Italia del secolo passato [Isacco Samuele Reggio]. RMI 30 (1964), pp. 107-112.

LATTES, Dante, Francesco Ruffini e il Sionismo. RMI 30 (1964), p. 51.

 LATTES, Dante, La stampa ebraica in Italia. RMI 31 (1965), pp. 247-253.

LATTES, Dante, Letizia Morpurgo in Fano. Israel 50 n. 34 (1 luglio 1965), p. 4.

LATTES, Dante, Per il 30° compleanno della "Rassegna": Qol qorè ba-midbar, ossia vox clamantis in deserto. RMI 31 (1965), pp. 3-9.

LATTES, Dante, Originali concetti teologici di S. D. Luzzatto. RMI 35 (1969), pp. 289-298.

LATTES, Dante,

לאטיס,דאנטי,

האביב האיטלקי של אנצו סיריני. ספר זכרון לא׳ סיריני, (1970), עמ׳ 31-21.  פורסם לראשונה: נעוריו של אנצו סיריני. מבפנים יא (1945/46), עמ׳ 443-436.

La primavera italica di Enzo Sereni. Anche: RMI 35 (1969), pp. 477-491, foto.

LATTES, Franco, "Le sinagoghe: frammenti di storie ebraiche in Piemonte", Musei ebraici in Europa (1998), pp. 103‑111.

LATTES, Franco, valentini, Paola, Parole, immagini, oggetti e architetture delle sinagoghe piemontesi, Torino (2009), 207 pp.  

Lattes, Guglielmo, Vita e opere di Elia Benamozegh. Cenni, considerazioni, note.  S. Belforte & C. Edit., Livorno (1901), pp. 168.

lattes, Mario, Il borghese di ventura,Torino (1975), 146 pp.

lattes, Mario, L’incendio del Regno,Torino (1976), 149 pp.

Lattes, Mosè, Gli Ebrei di Norimberga e la repubblica di Venezia, Arch. Veneto, Venezia, vol. IV (1872), pp. 147-54.

Lattes, Mosè, Di un divieto fatto dalla repubblica veneta ai pellegrini ebrei di Palestina, Arch. Veneto, Venezia, V (1873), pp. 98-100.

Lattes, Mosè, Di un ms. del « Zerakh Ja'aqov » e degli altri codici ebraici della Libreria delle Scuole israelitiche di Venezia, Mosè, Corfù, II (1879), pp.  91-3, 177-80.

Lattes, Mosè, Intorno a Guglielmo ebreo pesarese e al suo « Trattato dell’arte del ballo», Mosè, Corfù, II (1879), pp. 263-5.

Lattes, Mosè, La lettera del frate M. D'Aviano (1684) e il Purim di Buda a Padova. I prigionieri ebrei di Belgrado (1688) e la Comunità di Padova, Mosè, Corfù, vol. II (1879), pp. 87-90.

Lattes, Mosè, Una stamperia ebraica torinese nel secolo XVIII,Mosè  II (1879), pp. 298-300.

Lattes, Mosè, I codici ebraici della Biblioteca Marciana di Venezia Mosè III (1880), pp. 122-5, 149-52, 198-201.

Lattes, Mosè, Documents et notices sur l'histoire politique et littéraire des Juifs en Italie:1)Condotta des Juifs d'Asolo en 1520; 2)Privilèges accordés aux Juifsen 1572 par le Duc Emanuele Filiberto de Savoie, RÉJ, vol. V (1882),  pp. 218-38.

Lattes, Mosè, Catalogo dei codici ebraici della Biblioteca Marciana, Catalogo dei Codici Orientali a cura del Minist. della Pubbl. Istruz., Roma, fasc. III (1886), pp. 243-53.

Lattes, Mosè, Della condizione degli Ebrei napoletani nel secoloXV,Arch. Veneto, Venezia, VII (1874), pp. 370-5. Ristampato Vessillo Israelitico 43 (1895), pp. 293-5.

Lattes, Mosè, Di un mercatante ebreo siracusano, Arch. Veneto, Venezia, VI (1873), pp. 322-3. Ristampato Vessillo Israelitico 43 (1895), pp. 256-7.

L[ATTES], R[AFFAELLO], Ricordo di Gino Friedmann. Israel 49 (27 agosto 1964), p. 5. Firmato: R. L.

L[ATTES], R[AFFAELLO] , Ulderico Levi. Israel 50 (11 febbraio 1965), p. 6. Firmato: R. L.

LAURIA, Pierpaolo, Gli ebrei e le false credenze: 'La misura dell'inatteso'. Note su Momigliano e l'antisemitismo, RMI 77 (2011), pp. 251-262.

LAURENZI, Elsa, Le Catacombe Ebraiche. Gli Ebrei a Roma e le loro tradizioni funerarie, Roma (2011), 78 pp.

LAWRENCE, Bruce,

לורנס, ברוס,

סיפורה של האוניה 'פנצ'ו', 1942-1940. מורשת כ (דצמבר 1975), עמ' 50-35.

       La storia della nave “Pancho”, 1940–1942, (1975).

 

LAZAR, CHAIM,

לזר, חיים,

קווים לדמותו של אריה ליאונה קארפי. ספר זכרון לל׳ קארפי, ) 1967), עמ׳ .24-23

       Aspetti della personalità di Leone Carpi, In memoria L. Carpi,(1967), pp. 24-25.

 

LAZAR, Chaim,

לזר, חיים,

 פרקי בריחה. הפיקוד על ביתר איטליה. מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים ד (1981) חוב׳ 4 מס׳ 44, עמ׳ 16-4.

       La fuga dall’Europa. La direzione del Betar in Italia e Leone Carpi. Riassunto in inglese, pp. 59-63, (1981).

 

LAZAR, Hava, Jewish Cerimonial Objects, Connaissance des Arts 336 (1980), pp. 21 -37.

LAZAR, Hava, Jonah, the Tower and the Lions: An Eighteenth Century Italian Silver Book Binding. JJA 3-4 (1977), pp. 58-73, illus., facs. In italiano: Una preziosa rilegatura in argento del settecento italiano. RMI  46 (1980), pp. 61-69.

LAZAR, Hava, Raffigurazioni di Gerusalemme in Ketubboth italiane. RMI 46 (1980), pp. 354-362, facs.

LAZAR, Hava, À propos d’une ketubahitalienne du XVIIe siècle: réemploi de support et épithalame, RÉJ 138 (1979), pp. 367-383, facs; 140 (1981), p. 195.

LAZAR, Hava, Coats of Arms of Italian Jews, WCJS — Eighth,division D, (1982),  pp. 57-62.

lazar, Moshe, Ladinando la biblia entre los sefardies mediterraneos: Italia, Imperio Otomano y Viena, Introducción a la Biblia de Ferrara (1994), pp. 347-372.

lazar, Moshe, Apéndice: ladinamientos aljamiados de la biblia, Introducción a la Biblia de Ferrara (1994), pp. 373-442.

Lazzareschi, Eugenio, Il beato Bernardino da Feltre. Gli Ebrei e il Monte di Pietà in Lucca, Boll. Stor. Lucchese XIII (1941), pp. 12-43.

LAZZARINI, Antonio, Fra terra e acqua: l’azienza risicola di una famiglia veneziana nel delta del Po,Roma (1990), 290 pp.

LAZZARINI, Giuliano; LUZZATI, Michele (a cura di), L'Orizzonte 'Italiano' di una famiglia ebraica laziale: Prime note sui da Toscanella', Ebrei nello Stato della Chiesa (2012), pp. 51-61.

LAZZARINI, Maria Letizia, Appendice: iscrizioni da Ostia e Por­to, Cultura ebraica nell’editoria italiana(1992), pp. 185-187.

LAZZARINI, Maria Teresa, Il restauro degli argenti e dei tessuti, Nazione ebrea di Livorno(1991), pp. 97-104.

LE BRUN, Jacques; STROUMSA, Guy (eds.), Léon de Modène. Les Juifs présentés aux chrétiens; Textes de Léon de Modène et Richard Simon, Paris (1998), 289 pp.

LE DEAUT, ROGER, Un commentaire inédit d'Isaïe LIII [par Andrea de Monte i. e. Joseph Sarfati], RSO 43 (1968), pp. 195-208.

LE DIVELEC, Maria Giovanna, Il deportato come operatore educa­tivo, Storia vissuta(1988), pp. 224-229.

LEBOUCHER, FERNANDE Incredible Missionof Father Marie-Benoît. Translated by J. F.  Bernard. New York (1969). Part II: Italy, pp. 92-165. Altra ed., London (1970).

LECCO, Alberto, Don Chisciotte ebreo, ovvero l’identità conquistata,Roma (1985), 322 pp.

LECCO, Alberto, Il cantore muto,Roma (1989), 167 pp.

LEDEEN, MICHAEL A., Italian Jews and Fascism, Judaism 18 (1969), pp. 277-298.

LEDEEN, MICHAEL A., Universal Fascism. The Theory and Practice of the Fascist International, 1928-1936. New York (1972). Chap. Five: Beyond the International, pp. 133-155.

LEDEEN, Michael A., La “questione ebraica” nell’Italia fascista, NA109 (1974), facs. 2086, pp. 185-201.

LEDEEN, Michael A., The Evolution of Italian Fascist Antisemitism. JSS 37 (1975), pp. 3-17.

LEDEEN, Michael A., Nota al saggio di Renato J. Almansi su suo padre Dante A. RMI 42 (1976), pp. 256-258.

LEDEEN, Michael A., The First Duce. D’Annunzio a Fiume.Baltimore-London, J. Hopkin University Press, (1977), 6. Behind the Stage Door, pp. 110-113.

LEDEEN, Michael A., The Unknown Via Latina Catacombs, Commentary 64 (1977), n. 3, pp. 64-66.

LEE, Stephen J., The European Dictatorship 1918–1945,London (1987), 343 pp., maps. Un capitolo è dedicato al fascismo italiano e al suo atteggiamento verso gli ebrei.

LEENDERS, Marij, From Inclusion to Exclusion; Refugees and Immigrants in Italy between 1861 and 1943, Immigrants and Minorities 14 (1995), pp. 115-138.

LEGNANI, Massimo (vd. FERRATINI TOSI, Francesca)

LEHMAN, ISRAEL O., A Note on Padua and Ghirondi. SBB 9 (1969-1971), p. 173.

LEHMAN, Menashe R.,

ליהמן, מנשה ר.,

מסע על פני קהילות אפ״ם וסביבותיהן, סיני קא (תשמ״ט), עמ׳

       Sulle comunità di Asti, Fossano e Moncalvo, (1988/9).

 

LEHMANN, Matthias B., "A Livornese 'Port Jew' and the Sephardim of the Ottoman Empire", JSS 11 (2005), pp. 51-76.

LEHRMANN, Charles Chanan, Jewish Influences on European Thought.London, Associated University Press (1976), 3. Medieval Judeo-Romance Literary Relations: Italy, pp. 74-80.  5. Juda Abrabanel and the Italian Renaissance, pp. 103-115. Originale francese: Paris (1947).

Leiber, Roberto S. I., PioXII e gli Ebrei di Roma - 1943-44, Civiltà Cattolica, Roma, 112 (1961), pp. 449-58.

LEIBOWITZ, Joshua O.,

ליבוביץ, יהושע,

שיר על הדפסתו הראשונה של פירוש רש׳׳י על התורה משנת רל״ה. (הקולופון של ר׳ אברהם גרטון). נזיר אחיו, (תשל"ה),  עמ׳ רפו־רצא.

       Inno di Abraham Garton nella prima stampa del commento di Rashi alla Tora—Reggio Calabria (1475).

 

LEIBOWITZ, JOSHUA O.,

ליבוביץ, יהושע,

ספר ׳אשת חיל׳ לר׳ אברהם יגל (1605). קורות ג (תשכ״ו), עמ׳ 532-527.

       Esheth chail di R. Avraham Yaghel (1605). Riassunto in inglese, pp. CXII-CXIV, (1966/7).

 

LEIBOWITZ, JOSHUA O.,

ליבוביץ, יהושע;

מגפת הדבר בגיטו רומא (1656) לפי [יעקב] צהלון והקרדינאל [הירונימוס] גאסטאלדי. קורות ד (תשכ״ז), עמ׳ 169-155, פקס׳.

       La peste bubbonica nel ghetto di Roma (1656), descritta da Yaaqov Zahalon e dal cardinale Girolamo Gastaldi. Riassunto in inglese, (1966/7).

 

LEIBOWITZ, JOSHUA O.,

ליבוביץ, יהושע;

ר׳ יעקב צהלון איש רומא ופזמונו לשבת חנוכה משנת התמ״ח-1687. ספר זכרון לא׳ סיריני, (1970), עמ׳ 181-166, פקס׳.

       R. Yaaqov Zahalon da Roma, e il suo inno per il sabato di Chanukka 5448 (1687). (1970).  Riassunto in italiano, pp. 387-388.

 

LEIBOWITZ, JOSHUA O., Simposio de Amato Lusitano em Sena. Amatus Lusitanus (1511-1568) à Salonique. Estudos de Castelo Branco,(1968), pp. 41-46. Anche: Congresso Medicina Siena, pp. 1769-1772; in italiano: RMI 37(1971), pp. 378-381.

LEIBOWITZ, Joshua O.,

ליבוביץ, יהושע,

רופא ולא לו. תואר חריג בהיסטוריה העברית. קורות ז (מתשל״ו־תש״מ), עמ׳  .545-543

       Anche in inglese: Physician and not for Himself, an Unusual Hebrew Medical Epithet (16th-18th Century), pp. CXXIX-CXXXIII, (1975-1979).

 

LEIBOWITZ, Joshua O.,

ליבוביץ,יהושע,

נתן המאתי והקדמתו לתרגום הקנון (1279) של אבן סינא. קורות ז (תשל״ו־ תש״מ), עמ׳ 7-1.

       La prefazione di Nathan ha-Meati al Canone di Avicenna. Anche in inglese, pp. I-VIII, (1975-1979).

 

LEIBOWITZ, Joshua O., "Bubonic Plague in the Ghetto of Rome (1656); Descriptions by Zahalon and by Gastaldi", Korot 14 (2000), pp. 65-68. (precedent. in ebraico).

LEIBOWITZ, JOSHUA O.; MARCUS, SHELOMO

ליבוביץ, יהושע; מרכוס, שלמה,

ליקוטים מרפואות לר׳ משה דא ריאטי, כ״י פרידנוואלד. קרית ספר מב (תשכ״ז), עמ׳ 128-108.

       Collectae therapeuticae di R. Moshe da Rieti. Ms. della collezione Friedenwald, (1966/7).

 

LEIPHART GOLDSMITH, Nancy, "The Case of Ferdinando Alvarez and his Wife Leocadia of Rome", Most Ancient of Minorities (2002), pp. 101-104.

LELLI, Fabrizio (vd. ALEMANNO, Yohanan)

LELLI, Fabrizio (vd. ELIYYAH HAYYIM, ben Binyamin da Genazzano)

LELLI, Fabrizio, "Umanesimo Laurenziano nell’opera di Yohanan Alemanno", Cultura ebraica al tempo di Lorenzo il Magnifico (1998), pp. 49-67.

LELLI, Fabrizio, Osservazioni sull'uso del termine siyyur in alcuni trattati cabbalistici dell'Italia rinascimentale, MG15-16 (2010-2011), pp. 331-338.

LELLI, Fabrizio (a cura di), Gli ebrei nel Salento, secoli IX-XVI, Studi Storici 106, (2013), 452 pp.

LELLI, Fabrizio, Gli ebrei nel Salento, secoli IX-XVI,  Ebrei nel Salento (2013), pp. 9-41.

LELLI, Fabrizio (a. c.), Gli Ebrei nel Salento. Secoli IX-XVI, Universtà del Salento, Studi storici 106 (2013), 456 pp.

LELLI, Fabrizio, Innografia ebraica salentina e poesia liturgica Balcanica: Il maḥazor di Corfù, Ebrei nel Salento (2013), pp. 75-104.

LELLI, Fabrizio (a cura di), Giovanni Pico e la Cabbalà, Studi pichiani 16, Tavole (2014), XIV-292 pp.

LEMMI, Paola, "Prestito, commercio ed attività imprenditoriali degli ebrei a Camaiore", Campus Maior (1996), pp. 99‑117.

LENEMAN, Helen, Sara Copio Sullam, 17th Century Jewish Poet in the Ghetto of Venice, Response15 (1987), pp. 13-22.

Lenormant, François, La catacombe juive de Venosa, RÉJ  6 (1883), pp. 200-7.

Leon, Harry Joshua, The Language of the Greek Inscriptions from the Jewish Catacombs of Rome, Amer. Philolog. Assoc. LVIII (1927), pp. 210-33.

Leon, Harry Joshua, The Jewish Catacombs and Inscriptions of Rome. An Account of their Discovery and Subsequent History, HUCA, Cincinnati, vol. 5 (1928), pp. 299-314.

Leon, Harry Joshua, The Names of the Jews of Ancient Rome, Amer. Philolog. Assoc. LIX (1928), pp. 205-24.

Leon, Harry Joshua, The Synagogue of the Herodians, JAOS XLIX (1928), pp. 318-21.

Leon, Harry Joshua, New Material about the Jews of Ancient Rome, JQR, N. S., vol. XX (1929-30), pp. 301-12.

Leon, Harry Joshua, The Dau­ghters of Gadias, Amer. Philolog. Assoc. LXXXIV (1935), pp. 67-72.

Leon, Harry Joshua, Symbolic Representations in the Jewish Catacombs of Rome. JAOS LXIX (1949), pp. 87-90.

Leon, Harry Joshua, An Unpublished Jewish Inscription at Villa Torlonia at Rome,JQR, N. S. XLII (1952), pp. 413-8.

Leon, Harry Joshua, The Jewish Community of Ancient Porto, Harvard Theolog. Review, XLV (1952), pp. 165-75.

Leon, Harry Joshua, Two Jewish Inscriptions of Rome Rediscovered, Archeol. Cristiana 29, Città del Vaticano (1953), pp. 101-5.

Leon, Harry Joshua, The Jews of Venusia, JQR, N. S., vol. XLIV (1954), pp. 267-84.

Leon, Harry Joshua, The Jews of Ancient Rome, Filadelfia (1960), pp. 378.

LEON, HARRY J., The Jews of Rome in the First Centuries of Christianity, Studies in Memory Trantham, (1964), pp. 154-163.

LEONARDI, CORRADO, Le origini francescane del Monte di Pietà di Urbania. (Note sui Monti di Pietà di Urbino e sugli Ebrei a Castel Durante), Picenum Seraphicum 9 (1972), pp. 130-161.

LEONARDI, Melita, "Nicolo Serpetro. Ermetismo e magia nella Sicilia spagnola", Quaderni Storici 115 (2004), p. 217-240.

LEONE, Alfonso, Profili economici della Campania aragonese. Ricerche su ricchezze e lavoro nel Mezzogiorno medievale,Napoli (1983).

LEONE, Alfonso, Gli ebrei e l’economia cittadina cavese. Il banco di pegni di Cava dei Tirreni del 1495(Filena Patroni Griffi, ed.), Cava dei Tirreni (1985), pp. 11-16.

LEONE, Alfonso (ed.), Napoli. Francesco Pappacoda, Napoli (2001), 124 pp.

LEONE, Alfonso, "Un debito ebraico del 1494", Hebraica Hereditas (2005), pp. 95-98.

leone, Massimo, Le organizzazioni di soccorso ebraiche in età fascista (1918–1945),Roma, Carucci (1983), 295 pp.

Leonij, Lorenzo, Documenti tratti dall’archivio segreto di Todi: III)Capitoli del Comune di Todi con gli Ebrei. Vi si uniscono i capitoli del Comune di Arezzo (1420), Arch. Stor. Ital. S. III, XXII (1875), pp. 182-90.

Leonij, Lorenzo, Decreti del Comune di Todi contro gli Ebrei e giustizia loro resa da Francesco Sforza, Arch. Stor. Ital., S. IV, VII (1881), pp. 25-8.

LEONZIO, Vittorio (ed.), Stato italiano e confessioni religiose,Roma (1988), 201 pp. Sui nuovi accordi concordatari tra la Chiesa Cattolica e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

LERI, Clara, 'Il sublime dell'ebrea poesia'. Bibbia e letteratura nel Settecento italiano, Bologna (2008), 165 pp.

LERMAN, Antony (ed.), The Jewish Communities of the World,New York (1989), 206 pp. una parte dedicata alla comunità ebraica italiana.

lerner, M. B.,

לרנר, מ. ב,

הדפוס הראשון של ׳מדרש חמש מגילות׳. עיונים בדרכי פעולתם, יד להימן, (1983), עמ' 313-289, פקס'..המדפיסים העבריים בקושטא ובפיזארו

       La prima edizione del “Midrash Chamesh Megiloth” a Pesaro e a Costantinopoli. (1983).

 

LESIZZA BUDIN, Chiara, La scuola ebraica goriziana dalle origini all’anno 1800, Ha-Tikvà (1991), pp. 17-27.

LESIZZA, Chiara, Scuola e cultura ebraiche a Gorizia nel XVIII secolo: Istanze tradizionali e fermenti di rinnovamento,  Studi goriziani, 68  (1989), pp. 51-73. 

lesley, Arthur M., Hebrew Humanism in Italy. The Case of Biography, Prooftexts 2 (1982), pp. 163-177.

LESLEY, Arthur M., Jewish Adaptation of Humanist Concepts in Fifteenth and Sixteenth Century Italy, Renaissance Rereadings (1988), pp. 56-63.

LESLEY, Arthur M., The Place of the Dialoghi d’amore in Contemporary Jewish Thought, Essential Papers (1992), pp. 170-190.

LESLEY, Arthur M., Proverbs, Figures and Riddles; the “Dialogues of Love” as a Hebrew Humanist Composition, Midrashic Imagination (1993), pp. 204-225.

LESLEY, Arthur M., "Il richiamo degli ‘antichi’ nella cultura ebraica fra Quattro e Cinquecento", Ebrei in Italia I‑Annali 11 (1996), pp. 389‑409.

LEUZZI, Vito Antonio; PANSINI, Mariolina; TERZULLI, Francesco, Fascismo e leggi razziali in Puglia. Censura, persecuzione antisemita e campi di internamento (1938-1943), Bari (1999), 209 pp.

LEUZZI, Vito Antonio; ESPOSITO, Giulio (eds.), Terra di frontiera. Profughi ed ex-internati in Puglia, 1943-1954, Bari (2000), 248 pp.

Levi, Abramo (pseudonimo), Noi Ebrei, Roma (1937), pp. 243.

Levi, Alessandro, Amici israeliti di Giuseppe Mazzini. RMI 5 (1930-1), pp. 587-612.

Levi, Alessandro, Carlo Cattaneo e gli Ebrei. RMI 7 (1932-3), pp. 326-43.

LEVI, Andrea, Primo Levi e la scienza, RMI  56 (1989), pp. 271-280. Numero monografico della RMI-Scritti in memoria di Primo Levi,a cura di Stefano Levi Della Torre.

Levi, Augusto J., L’eclissi del diritto ebraico nelle opere dei giuristi ebrei d’Italia all’ inizio del periodo dell'emancipazione, RMI - Scritti in memoria di Federico Luzzatto (1962), pp. 123-31.

LEVI, AUGUSTO JOEL, Gli ebrei in Roma antica nel ricordo della Haggadà. In memoria E. Sereni,(1970), pp. 75-87. Riassunto in ebraico, p. 315.

Levi, Benedetto (Isacco),

Della vita e dell'opera di Isacco Lampronti, Padova (1869), pp. 24.

Levi, Benedetto (Isacco), Della vita e degli scrittidi Azariade’ Rossi, Padova (1869), pp. 34.

Levi, Benedetto (Isacco),

הלוי יצחק ברוך, ספר תולדות הרב הגדול יצחק למפרונטי, ליק 1871 , 10 עמ'.

       Sulla vita del rabbino Isacco Lampronti e sul suo libro «Pàkhad Iṣkhaq»).(1871), (rist. Gerusalemme 1973).

 

Levi, Benedetto (Isacco),

יצחק ברוך הלוי,

 מאמר על חיי הרב יעקב דניאל בן אברהם אולמו, המגיד 16 (1872), עמ' 519-20, 529-30.

       Della vita del rabbino Ja'acob Daniel Olmo),(1872).

 

Levi, Benedetto,

יצחק ברוך הלוי,

דברי,שירה. מאמר על משוררי ישראל שחיו בעיר פרארה, כבוד הלבנון 10 (1974), עמ' 33-28; 11 (1974), עמ' 29-16 (ח' 1), עמ' 30-18 (ח' 2).

       Poetica. Dei poeti ebrei che vissero a Ferrara,  (1974).

 

Levi, Carlo, Gli Israeliti poveri del Comune di Modena ,Riforma Sociale, IV (1897), pp. 962-9.

Levi, Cesare, Il tipo dell' Ebreo net teatro, Rivista Teatrale Italiana, X (1908), pp. 362-5.

LEVI, Donatella, "La psicoanalisi italiana e il trauma dei sopravvissuti; il caso italiano che non c’è", 1938: I bambini e le leggi razziali in Italia (1999), pp. 93-117.

LEVI, Elio, Episodi di vita ebraica milanese fra le due guerre mondiali, In memoriaL. Carpi, pp. 229-240. Riassunto in ebraico, pp. 157-158.

LEVI, Enzo, Memorie di una vita (1889-1947). Modena (1972), 238 pp.

levi, Enzo, Lo Jus Kazagà in Piemonte. (Alcune interessanti sentenze nel periodo della occupazione francese degli Stati Sabaudi: 1796–1814). RMI 43(1977), pp. 152-162.

levi, Enzo, Una iniqua sentenza del Senato Sabaudo del 1828. RMI 45 (1979), pp. 162-174.

LEVI, Eugenio, Ricordo di Sabatino Lopez. (Nel centenario della nascita). RMI 34 (1968), pp. 131-137, foto.

levi, Eugenio, Italo Svevo e l’anima ebraica. Nel libro: Caso Svevo, pp. 77-81. Pubbl. anter.: Scritti in memoria di Sally Mayer, Milano-Gerusalemme (1956).

Levi, Ezio, La canzone della Gnora Luna,GSLI 34 (1916),  pp. 98-114.

LEVI, Fabio (vd. BRUNETTI, Sonia)

LEVI, Fabio (ed.), L’ebreo in oggetto;L’applicazione della normativa anti-ebraica a Torino 1938–1943, Torino (1991), 201 pp.

LEVI, Fabio, Il censimento antiebraico del 22 agosto 1938, Ebreo in oggetto (1991), pp. 13-38.

LEVI, Fabio, Il signor questore e gli ebrei. Dalle relazioni periodiche del questore di Torino al capo della Polizia (1938–1942), Ebreo in oggetto (1991), pp. 147-157.

LEVI, Fabio, Per la storia degli ebrei in Italia dal 1938 al 1943: tipologia delle fonti conservate al di fuori degli Archivi di Stato, Italia JudaicaIV(1993), pp. 445-452.

LEVI, Fabio, Riflessioni su istituzioni e società di fronte alle leggi antiebraiche, RMI 60 (1993), pp. 82-94.

LEVI, Fabio, L’applicazione delle leggi contro le proprietà degli ebrei, Studi Storici 36 (1995), pp. 845-862.

LEVI, Fabio, L'identità imposta. Un padre ebreo di fronte alle leggi razziali di Mussolini, Torino (1996), 199 pp.

LEVI, Fabio, "Gli ebrei nella vita economica italiana dell'Ottocento", Storia d’Italia 11 (1997), pp. 1168-1210.

LEVI, Fabio, "La memoria della persecuzione a Torino", La memoria  della legislazione (1997), pp. 45-54.

LEVI, Fabio (ed.), (Le) case e le cose; la persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell’EGELI, 1938-1945, Quaderni dell' Archivio Storico (1998), 189 pp.

LEVI, Fabio, "I sequestri e le confische dei beni immobiliari agli ebrei. Il contesto normativo e la realtà torinese", Case e le cose (1998), pp. 17‑108.

LEVI, Fabio, "La restituzione dei beni", Ritorno alla vita (1998), pp. 77-94.

LEVI, Fabio (ed.), "La memoria della persecuzione a Torino", Memoria della legislazione (1999), pp. 45-54.

LEVI, Fabio (ed.), I ventenni e lo sterminio degli ebrei. La risposta ad un questionario proposto presso la Facoltà di Lettere di Torino, Torino (1999), 150 pp.

LEVI, Fabio, "Persecuzioni di razza ed ebrei nell Italia contemporanea", Studi Storici 41 (2000), pp. 799-824.

LEVI, Fabio, "Social Aspect of Italian Anti-Jewish Legislation",  Jews of Italy (2000), pp. 401-411.

LEVI, Fabio, "Gli ebrei e l’Italia contemporanea", Minoranze religiose e diritti (2001), pp. 99-109.

LEVI, Fabio, Dodici lezioni sugli ebrei in Europa: dall’emancipazione alle soglie dello sterminio, Torino (2003), 148 pp.

LEVI, Fabio, "Anti-Jewish Persecution and Italian Society", Jews in Italy under Fascist and Nazi Rule (2005), pp. 199-206.

LEVI, Fabio (a cura di), Un secolo, due primavere: gli ebrei piemontesi nella società contemporanea: 1848-1948, Torino (2008), 96 pp.

levi, Fausto, Le leggi razziali e la scuola, Scuola e Resistenza,(1978), pp. 87-95.

LEVI, Ferdinando, Una famiglia ebrea, Bolognino (1999), 69 pp.

LEVI, Franco, I giorni dell’erba amara,Roma 1990, 241 pp.

Levi, G., Cenno sopra la Ducale Bi­blioteca di Parma ed in particu­lar e della Raccolta Derossiana, Rivista Israelitica 1, Parma-Modena (1845), pp. 407-15.

Levi, Giorgina, Gli Ebrei in Piemonte nell'ultimo decennio del se­coloXVIII. RMI 9 (1934-5), pp. 511-34.

Levi, Giorgina, Le avventurose vicende di un rabbino tunisino nel Regno di Sardegna. RMI 12 (1937-8), pp. 129-62.

Levi, Giorgina, Sulle premesse social-economiche dellemancipazione degli Ebrei nel Regno di Sardegna. In base a documenti del periodo 1814-40. RMI 18 (1952), pp. 412-37; 463-89.

LEVI, Giorgina, Gli ebrei jugoslavi internati nella provincia di Aosta (1941–1945), Quest. storia della Valle d’Aosta 3 (1990), pp. 9-53.

LEVI, Giovanni, "Gli ebrei in Italia; una discussione degli Annali della Storia d'Italia Einaudi", Zakhor 2 (1998), pp. 167‑174.

Levi, Giuseppe, Sull’Israelitismo piemontese, Biella (1858), pp. 57.

Levi, Giuseppe E., Cristiani ed Ebrei nel Medioevo. Quadro di costumi con un'appendice di ricordi e leggende giudaiche della medesima epoca, Firenze (1866), pp. vii-418.

Levi, Giuseppe, La lotta contro Ch. Chajjun a Firenze, Rivista Israelitica 8, Firenze (1911),   pp. 169-85; vol. 9 (1912), pp. 5-29.

Levi, Giuseppe, Le iscrizioni del sacro Tempio israelitico di Casale Monferrato. Cenni storico-illustrativi, Casale Monferrato (1914), pp. 39.

levi (Min ha-Leviyim), Isaac,

לוי (מן הלויים), יצחק,

  1. ספר מדבר תהפוכות, ההדיר בלאו, הצופה מארץ הגר 1 (1911), עמ' 186-169; 2 (1912), עמ' 96-45;

       Medabber Tahpuchoth (Autobiografia) 1911/2.

2. ספר מדבר תהפוכות. ההדיר על פי כתב־יד דניאל קארפי. תל־אביב תשמ״ה. 118 עמ'.

       Medabber Tahpuchoth  a cura di Daniele Carpi, (1985).

 

Levi, Isaia, Persecuzioni brutali nella Comunità israelitica di Mantova (1630-1), Vessillo Israelitico 47 (1899), pp. 82-6.

Levi, Isaia, Articoli vari su famiglie illustri di Ebrei; specialmente di Mantova. Tutti pubblicati ne:  Vessillo Israelitico : La famiglia De-Rossi, vol. XLIX (1901), pp. 382-4. La famiglia  Cases,  vol. LI (1903), pp. 391-3. La famiglia Basilea, vol. LII (1904), pp. 43-4. La famiglia Loria, vol. LII (1904), pp. 156-8. La famiglia Provenzali, vol. LII (1904), pp: 267-9. La famiglia Rieti di Bologna, vol. LIII (1905), pp. 507-9. Varie altre famiglie di Mantova, nei voll. LIV-LV (1906-7).

Levi, Isaia, Gli oratorii di Mantova, Vessillo Israelitico 52 (1904), pp. 395-6.

Levi, Isaia, Ricordi storici Mantovani, Vessillo Israelitico 55 (1907), pp. 197-8, 677-9; LVI (1908), pp. 117-9, 323-5, 529-30.

Levi, Isaia, Lapidi  sepolcrali (a Mantova), Vessillo Israelitico 65 (1917), pp. 212-4.

levi, Joḥanan,

לוי, יוחנן,

דברי ציצרו על היהודים בנאום הסניגוריה על פלקוס, ציון 7 (1941-2), עמ' 109-34. גם ב"יהודים ויהדות", עמ' 108-83.

       Gli Ebrei nel discorso di Cicerone in difesa di Flacco), (1941-2).

 

Levi, Joḥanan,

לוי, יוחנן,

דברי טכיטוס עך קדמוניות היהודים ומידותיהם, ציון 8 (1949), עמ' 34-1. 84-61 , (וב "יהודים ויהדות", עמ׳  .(162-109

       Tacito sulle origini e i costumi degli Ebrei, (1942).

 

Levi, Joḥanan,

לוי, יוחנן,

עניי ישראל ברומא העתיקה, ס'  ב"צ דינור, ירושלים 1949, עמ' 104-9.

       I poveri ebrei nella Roma antica, (1949).

 

LEVI, Joseph,

לוי, יוסף,

אקדמיה יהודית למדעים בראשית המאה השבע־עשרה: נסיונו של יוסף שלמה דלמדיגו, הקונגרס העולמי —  האחד־עשר (1994), עמ׳ 176-169.

       Jewish Academy for Sciences in the Seventeenth Century: the Case of Joseph Solomon Del Medigo,(1994).

LEVI, Joseph, "Lo straniero nella tradizione ebraica; universalismo e particolarismo a confronto", Pregiudizio antisemitico (1999), pp. 107-121.

LEVI, Joseph Abraham, "'La ienti de Sion'; Linguistica and Cultural Legacy of an Early Thirteenth-Century Judeo-Italian Kinah", Italica 75 (1998), pp. 1-21.

Levi, Leo,

לוי, ליאו א׳,

מתוך יומנו של נביא הגרים באיטליה, ידע עם 1 (1953), עמ' 73-5.

       M Dal diario del «profeta » dei proseliti in Italia [Donato Manduzio di Sannicandro]),(1953).

 

Levi, Leo, Melodie tradizionali ebraico-italiane, Approdo III (1954), pp. 37-42.

Levi, Leo, Sul rapporto tra il canto sinagogale in Italia e le origini del canto liturgico cristiano, Scritti in memoria di Sally Mayer, Gerusalemme (1956), parte ital., pp. 139-93.

Levi, Leo, Canti tradizionali e tradizioni liturgiche giudeo-italiane. RMI 23 (1957), pp. 403-11, 433-45.

LEVI, Leo,

לוי, ליאו א׳,

החינוך היהודי בתקופת ההשכלה והאמאנציפאציה., י׳: איטליה. אנציקלופדיה תינוכית ד,  (1959), עמ׳ 576-573

       L'educazione ebraica in Italia nel periodo dell’Illuminismo e dell'Emancipazione. (1959).

 

Levi, Leo, Melodie tradizionali  ebraico-italiane,Accademia Nazion. di S. Cecilia - R.A.I., Radiotelevisione italiana. Studi e Ricerche del Centro nazion. di Musica popolare dal 1948 al 1960 », Roma 1960, pp. 61-8, 189-236.

Levi, Leo, Ricerche  di epigrafía ebraica nell’ Italia meridionale, RMI - Scritti in memoria di Federico Luzzatto (1962),  pp. 132-53.

LEVI, Leo,

לוי, ליאו א׳,

׳ממלא המקום׳ והיהודים של רומא. גשר (תשכ״ד) חוב׳ 2, עמ׳ 65-60.

       Pio XII e gli ebrei di Roma, (1963/4).

 

LEVI, Leo,

לוי, ליאו א׳,

מנגינות ׳עובדיה הגר׳ לחג השבועות. טורי ישרון א (תשכ״ו) חוב׳ א, עמ׳ 18-16, פקס׳.

       Composizioni musicali di Obadia il proselita per la festa di Shavuoth, (1965/6).

 

LEVI, Leo, Le due più antiche trascrizioni musicali ebraico-italiane, In memoria G. Bedarida, (1966), pp. 105-136, facs.

LEVI, Leo, Ebrei piemontesi caduti in Israele, Ponte 23 (1967), pp. 1196-1198.

LEVI, Leo,

לוי, ליאו א׳,

החינוך היהודי ... השואה ומחנות־ הצלה. ד׳, 1: איטליה. אנציקלופדיה חינוכית ד, (1971), עמ׳ 820-819.

       L'educazione ebraica in Italia nel periodo dell’Olocausto. (1971).

 

LEVI, Leo,

לוי, ליאו א׳,

החינוך היהודי בין שתי מלחמות העולם. 2, יא׳: איטליה. אנציקלופדיה חינוכית ד, (1971) עמ׳ 776.

       L'educazione ebraica in Italia tra le due guerre mondiali. (1971).

 

levi, Leo, Giovanni da Oppido, il proselito normanno: un musicista pellegrino del XII secolo, Antiche Civiltà Lucane, Galatina(1975),  pp. 203-216.

LEVI, Leonello “Ricordi di famiglia, i Levi di Mantova”, Mantova (2012), 157 pp.

levi, Lia, Carlo Alberto Viterbo dall’altra parte del tavolo. Shalom 8/8 (1974), pp. 30-31.

levi, Lia, Scomparso il 2 luglio Napoleone Sadun, segretario della Comunità di Roma. Shalom 10/7 (1976), p. 21. Firmato L. L.

LEVI, Lia, Una bambina e basta,Roma (1992).

LEVI, Lia, Tutti i giorni di tua vita, Milano (1997), 346 pp.

LEVI, Lia, L’albero della magnolia (2000), 209 pp.

LEVI, Paolo (vd. CALZOLARI, Roberta)

LEVI, Paolo, Presenza e insediamento ebraico a Pieve di Cento, secoli XIV-XVI, Ebrei a Pieve di Cento(1993), pp. 9-18.

LEVI, Paolo, Il cimitero ebraico di Cento, Ebrei a Cento e Pieve di Cento (1994), pp. 191-242.

LEVI, Primo (vd. BRAVO, Anna; JALLA, Daniele)

LEVI, Primo (vd. CAMON, Ferdinando)

LEVI, Primo (vd. DE BENEDET­TI, Leonardo)

LEVI, Primo (vd. LUZZATTO, Aldo)

LEVI, Primo (vd. REGGE, Tullio)

Levi, Primo, Se questo è un uomo (autobiografia di un deportato nei campi di sterminio), Torino (1947), 197 pp.. II ediz.: Torino (1960), 194 pp..

levi, Primo, La deportazione degli Ebrei. QCSDI 4(1967), pp. 64-65.

LEVI, Primo, Leonardo De Benedetti, uomo, me­dico, deportato, Triangolo Rosso 11-12 (1983), p. 10.

levi, Primo, Leonardo Debenedetti. Ha-Keillah 9 (1983), n. 43, p. 3.

levi, Primo, Itinerario d’uno scrittore ebreo. RMI 50 (1984), pp. 376-390.

LEVI, Primo, La memoria dell’offesa, Dovere di testimoniare(1984), pp. 97-104.

LEVI, Primo, I sommersi e i salvati,Torino (1986), 167 pp.

LEVI, Primo, “Alia nostra generazione...”, Storia vissuta (1988), pp. 113-133.

LEVI, Primo, Conversazioni e interviste, Torino (1997), 321 pp.

LEVI, Primo con DE BENEDETTI, Leonardo, (a cura di) LEVI, Fabio e SCARPA, Domenico, Così fu Auschwitz: testimonianze 1945-1986, Torino (2015), 245 pp.

LEVI, Primo (con scritti di) GALLINO, Guglielmo e QUAGLIENI, Pier Franco (e introduzione) di GIULIANO, Walter, L'intolleranza razziale: una profetica conferenza del '79, Centro di Studi e Ricerche "Mario Pannunzio" Quaderni di cultura Subalpina (1997), 34 pp.

levi, Renzo, Ai tempi della Delasem. Shalom 10/6 (1976), p. 23.

levi, Riccardo, Ricordi politici di un ingegnere. Milano, Vangelista (1981), 188 pp.

Levi, Silvio, Le Comunità che scompaiono: Soragna, Israel (7 aprile 1932).

LEVI, Tullio, Unità pluralismo e tolleranza: la singolarità italiana, 2 ebrei, 3 opini­oni(1992), pp. 28-35.

LEVI, Tullio, Guido Fubini e 'Ha Keillah', RMI 78 (2012), pp. 85-92.

LEVI, Zeev,

לוי, זאב,

פילוסופיית-האהבה של יהודה אברבנאל. מבפנים מו (תשמ''ד), עמ' 351-343.

       La filosofia dell’amore di Yehuda Abrabanel, (1984).

 

levi, Zeev,

לוי, זאב,

על מושג היופי בפילוסופיה של יהודה אברבנאל. פילוסופית האהבה, (1985), עמ׳ .42-27 וב:

 New Horizons in Sephardic Studies (1993), pp. 37-43.

       Il concetto di bellezza nella filosofia di Yehuda Abrabanel.

 

LEVI COEN, Clara, "Spunti di riflessione  per un confronto tra l’ ‘Ich-Du’ di Martin Buber e le contemporanee analoghe tematiche di N.A. Berdjaev e di Gabriel Marcel", Hebraica (1998), pp. 301Fpseud-309.

Levi De Veali Mario, Gli Ebrei in Alessandria, Vessillo Israelitico 61 (1913), pp. 501-5.

LEVI DELLA TORRE, Stefano, Oblio e memoria dello sterminio, Sefer 44 (1988), pp. 3-9.

LEVI DELLA TORRE, Stefano (ed.), Scritti in memoria di Primo Levi,Roma (1989), pp. 191-395. Numero monografico della RMI 56(1989).

LEVI DELLA TORRE, Stefano, Eredità di Primo Levi, RMI56 (1989), pp. 191-205. Numero monografico della RMI-Scritti in me­moria di Primo Levi.

LEVI DELLA TORRE, Stefano, La sinistra e gli ebrei; conflitti della diversità e della somiglianza, Sinistra e questione ebraica(1989), pp. 47-69. 

LEVI DELLA TORRE, Stefano, Mosaico: Attualità e inattualità degli ebrei,Torino (1994), 194 pp.

LEVI DELLA TORRE, Stefano, Essere fuori luogo; il dilemma ebrai­co tra diaspora e ritorno,Roma (1995), 124 pp.

LEVI DELLA TORRE, Stefano, "Il serpente e l’ebreo", Atti del convegno "L'odio" (Milano 28‑29 maggio 1994), Thelema 6 (1996), pp. 145‑154.

LEVI DELLA TORRE, Stefano, "L'eredità di Primo Levi", Primo Levi; Un’antologia della critica (1997), pp. 245‑262.

LEVI DELLA TORRE, Stefano, Zone di turbolenza, Intrecci, somiglianze, conflitti, Milano (2003), 240 pp.

LEVI DELLA TORRE, Stefano, Guido Fubini: l'impegno politico di un ebreo laico, RMI 78 (2012), pp. 77-84.

LEVI DELLA TORRE, Stefano; SACERDOTI, Guido, "La ferita nascosta e la pacifica bellezza: un ricordo di Carlo Levi", Identità (1997), pp. 189‑207.

Levi Gattinara, R. G., Degli Ebrei in Italia e della loro condizione politico-civile antica e moderna, Educatore Israelita 1 (1835), pp. 246-51; 2 (1854), pp. 203-8, 235-8, 263-6, 306-8, 335-8.

Levi Giuseppe, Legge e Regolamento 4 luglio 1857 sulle Università Israelitiche, con commenti, note di giurisprudenza e quadri di raffronto, a cura di L. G., Torino (1917), pp. 80.

Levi Malvano, Ettore, Salomone Fiorentino e le sue elegie,Misc. di studi critici pubblicata in onore di Guido Mazzoni, II, Firenze (1907), pp. 217-33.

Levi Minzi, Giacomo, L’Arciduca Ranieri e gli Ebrei. RMI 5 (1930-1), pp. 541-4.

Levi Minzi, Giacomo, Gli Ebrei modenesi e i moti del 1831, Israel (19 febbraio 1931).

Levi Minzi, Giacomo, Gli Ebrei in Lombardia nel 1820, Israel,  (11 febbraio 1932).

LEVI MONTALCINI, Rita, Storia — Pensiero — Azione. Prolusione all’apertura del XII Congresso dell’Unione, RMI52 (1986), pp. 13-23.

LEVI MONTALCINI, Rita, Elogio dell’imperfezione,Milano (1987), 228 pp. apparso anche in inglese: In Praise of Imperfection: my Life and Work, translated by Luigi Attardi, New York (1988); in francese. L' éloge de l’imperfection traduit par Francesca Isidori, Paris (1989); in olandese: Lof der Onvolkomenheid, vertaald door Caroline van Lingen, Amsterdam (1989).

LEVI MONTALCINI, Rita, Senz'olio controvento, Milano (1996), 178 pp.

LEVI NISSIM, Ada, "Ricordi", Cammino della speranza (2000), pp. 160-161.

levi pisetzky, Rosita, Ricordo di Sisa [Lopez Tabet]. BCIM 30 (1974–75), n. 11-12 (lug.-ago.), p. 15.

levi pisetzky, Rosita, Ricordo del Rabbino Leone Leoni nel ventesimo anniversario della sua morte. BCIM 40 (1984), n. 10 (ottobre), p. 14.

levi ravenna, pia, I criminali del Lago Maggiore. BCIM 23 n. 8 (maggio 1968), pp. 10-11. Processo ai criminali di guerra.

LEVI SCHREIBER, Bruna, Le leggi razziali e la scuola media ebraica di Trieste, QS 17 (1989), pp. 115-120. Numero monografico di QS-L’offesa della razza; antisemitismo e leggi razziali in Italia e nella Venezia Giulia.

leviant, curt, ed., King Artus. A Hebrew Arthurian Romance of 1279. Edited and translated with cultural and historic commentary by Curt Leviant. New York (1969), 125 pp. Traduzione ebraica d'un testo italiano della leggenda.

leviant, curt, ed. Masterpieces of Hebrew Literature. A Treasury of 2000 Years of Jewish Creativity. New York (1969). Ahimaaz b. Paltiel, Chronicle, pp. 241-263; Obadiah da Bertinoro, Letters, pp. 477-502; Leon of Modena, On Gambling, pp. 535-550; Moses Hayim Luzzatto, The Path of the Upright, pp. 551-569.

LEVIN, David Michael, "What Measure Now? A Survivor’s Reflections on the Holocaust", Philosophy Today 45 (2001), pp. 175-186.

LEVIN-KATZ, Yael, "Rachel Morpurgo", Judaism 49 (2000), pp. 13-29.

LEVIS SULLAM, Simon, "Una comunità ebraica ‘immaginata’, dal ghetto alla grande guerra", Studi Storici 41 (2000), pp. 619-645.

LEVIS SULLAM, Simon, Una comunità immaginata, Gli ebrei a Venezia , 1900-1938, Venezia (2001), 275 pp.

LEVIS SULLAM, Simon, "'La loro vera lingua': storia e memoria linguistica degli ebrei in Italia tra Ottocento e Novecento", RMI 69 (2003), pp. 49-72.

levntal, zdenko, Naša jadranska obala u putopisu Mešulama iz Voltere, Jevreijski Almanah (1963-1964), pp. 63-66. La costa adriatica come appare nel Diario di Meshullam da Volterra.

LÉVY, Isidore, Tacitus et l’origine du peuple juif, Latomus V (1946), pp. 331-40.

LEVY, Lionel, La Communauté Juive de Livourne ; Le dernier de Livournais,Paris (1996), 220 pp.

LEVY, Lionel, La Nation Juive Portugaise. Amsterdam, Livourne, Tunis 1591-1951, Paris (1999), 426 pp.

LEVY, Shimon, "A Comparison of Theory and Practice in de' Sommi's Dialogues and A Comedy of Betrothal", Leone de' Sommi (1997), pp. 171‑188.

Lewinsky, A., Sulla storia degli Ebrei in Italia durante il secolo XVIII, Rivista Israelitica 4, Firenze (1907), pp. 143-8; vol. 5 (1908), pp. 103-5, 211-6; vol. 6 (1909), pp. 54-8.

lewis, bernard, Paltiel [ben Shefatyah]: a Note. BSOAS 30(1967), pp. 177-181.

Lewis, Harry S., Immanuelof Rome, PAAJR 6 (1934-5), pp. 277-308.

Liber, Maurice, Montaigne à Rome, RÉJ 55 (1908), pp. 109-18.

LIBERANOME, Daniele, "Gli ebrei al tempo di Teodorico e il ruolo della Chiesa di Roma", RMI 64 (1998), pp. 21-39.

LIBERANOME, HULDA, La sinagoga [di Firenze] e la sua biblioteca,Ponte 22 (1966), pp. 1427-1428.

LIBERI, M. (SERENA), La “questione ebraica” e la Torino di 80 anni dopo, Almanacco piemontese,pp. 153-157.

Libertini, Guido, Epigrafe giudaico-latina rinvenuta a Catania, Atti Accademia Torino, LXIV (1929), pp. 185-95.

LICATA, Giovanni, La via della ragione. Elia del Medigo e l'averroismo di Spinoza, Macerata (2013), 422 pp.

LICHTENBERG, Hermann, "Organisationsformen  und Ämter in den Jüdischen Gemeinden im Antiken Griechenland und Italien", Jüdische Gemeinden und Organisationsformen (1996), pp. 11-27.

lieberman, h.,

 ליברמן, ח׳ ,

הערות למאמרו של י׳ תשבי ׳דרכי הפצתם של כתבי קבלה לרמח״ל בפולין ובליטא׳. קרית ספר מה (תש״ל), עמ׳ 452.

       Note all'articolo di Y. Tishbi, Diffusione in Polonia e in Lituania delle opere cabbalistiche di Moshe Ch. Luzzatto, (1969/70).

 

LIEBERMAN REBOLLO, Julia , "Un sermone sull’educazione ebraica alla fine del Seicento", RMI  65 (1999), pp. 73-84. In appendice all’articolo il ‘Discurso academico/moral y sagrado’ di Joseph Penso, pp. 85-119.

LIEBERMAN REBOLLO, Julia, "Between Tradition and Modernity; the Sephardim of Livorno", Most Ancient of Minorities (2002), pp. 67-76.

Lietzmann, Hans, v. Beyer Hermann, Wolfgang.

Lifshitz, Baruch, Les Juifs à Venosa, Rivista di Filologia e di Istruzione Classica, Torino, N. S., XL (1962), 367-71.

lIfschitz, Jacob,

ליפשיץ, יעקב,

פסקי הלכות ריקנטי. מוריח ח (תשל''ח) גליון ו־ז, עמ׳ ב־ט.

       Decisioni legali di R. Menachem ben Biniamin Recanati, (1977/8).

 

LIGORIO, Benedetto, Sapere e denaro. Da Shabbatai Donnolo a Federico II, Martina Franca (2010), 144 pp .

LIGORIO, Benedetto, Maestri zelanti di degni discepoli": L'ebraismo oritano tra VIIIe  X secolo, Parola e Storia 17 (2012), pp. 317-328.

LIMENTANI PAVONCELLO, Donatella, Momenti di vita ebraica.Roma (1979). [216] pp. (in ebraico e in italiano).

LIMENTANI PAVONCELLO, Donatella, Dal 1880 ad oggi la cucina ebraica della mia famiglia.Roma (1982), 143 pp. Altra ed., 1985.

LIMENTANI, Giacoma; PONTECORVO, Clotilde (eds.), Aiutare a pensare. Itinerario di un ebreo (1996), 127 pp.

LIMENTANI, Giacoma, Interventi sull'Ebraismo romano, RMI 74 (2008),  pp. 199-204.

LIMITI, GIULIANA, Un uomo in Repubblica. A 15 anni dalla morte di Ugo Della Seta. Shalom 7/4(1973), p. 21.

LINDER, Amnon,

לינדר, אמנון,

השלטון הרומי והיהודים בתקופת קונסטאנטינוס. תרביץ מד (תשל״ה), עמ׳ .143-95

       L’impero romano e gli ebrei all’epoca di Costantino. Riassunto in inglese, pp. III-V, (1975).

 

LINDER, Amnon, L’expédition italienne de Charles VIII et les espérances messianiques des Juifs: témoignage du manuscrit B.N. Lat. 5971 A, RÉJ 137 (1978), pp. 179-186.

LINDER, Amnon (ed.),

לינדר, אמנון (עורך),

היהודים והיהדות בחוקי הקיסרות הרומית, ירושלים תשמ״ג, 326 עמ'.

       La legislazione dell’Impero romano verso gli Ebrei, (1982/3).

 

Lionti, Ferdinando, Documenti relativi agli Ebrei di Sicilia, Arch. Storico Siciliano: I) Sulla sinagoga di Marsala, VIII (1883), pp. 149-55. II) La rotella rossa, VIII (1883),  pp. 156-69. III) Gli Ebrei e la festa di Santo Stefano Protomartire,VIII (1883), pp. 463-82. IV) Le usure presso gli Ebrei,IX (1884), pp. 195-211. V) Le magistrature presso gli Ebrei di Sicilia,IX (1884), pp. 328-71. VI) I ministri della religione presso gli Ebrei di Sicilia, X (1885), pp. 131-6.

Lionti, Ferdinando, Protesta di un ebreo della Giudecca di Palermo, Arch. Storico Siciliano, Palermo, N. S.,  XIV (1889), pp. 128-33.

LIPSHITZ, Gabriel, Absorption of Immigrants from the Former Soviet Union in Israel, 1990-1995 (1996), 48 pp.

LISCIA BEMPORAD Dora (vd. FRANCESCONI, Federica)

LISCIA BEMPORAD, Dora, "Gli arredi (secc. XVI‑XIX)", Sinagoga di Pisa (1997), pp. 69‑83.

LISCIA BEMPORAD, Dora, "Il museo ebraico di Firenze tra arte, turismo e didattica", Musei ebraici in Europa (1998), pp. 92‑97.

LISCIA BEMPORAD, Dora, "Jewish Ceremonial Art in Italian Synagogues. Silver Objects and Textiles after the Institution of the Ghettos",  Jews of Italy  (2000), pp. 339-348.

LISCIA BEMPORAD, Dora, "Metodologia della ricerca. Sull’arte cerimoniale ebraica in Italia", Beni culturali ebraici in Italia (2003), pp. 223-234.

LISCIA BEMPORAD, Dora; TEDESCHI FALCO, Annamarcella, Toscana. Itinerari ebraici. Luoghi, la storia, l’arte, Venezia (1995), 174 pp.  pubblicato in inglese: Jewish Itineraries: Places, History and Art, Venezia (1996), 175 pp.

LISSA, Giuseppe (vd. AMODIO, Paolo)

LIUZZI, FERNANDO, Mario Castelnuovo Tedesco, PO (1968),  n. 7-8, pp. 53-58. Pubbl. anter. in Solaria 2(1927), n. 11. 

LIUZZI, FRANCO, Essere abituati a Dante Lattes, PO (1965), n. 3-4, pp. 35-36.

LIUZZI, FRANCO, Stampa ebraica in Italia, PO (1965),  n. 1-2, pp. 5-10.

LIUZZI, FRANCO, Il sionismo progressista in Italia, PO (1966),  n. 5, pp. 20-24.

LIVI BACCI, Massimo, The Fertility of a Religious Minority: the Italian Jews. Nel suo libro: A History of Italian Fertility during the Two Last Centuries. Princeton, N.J., University Press (1977), pp. 40-44. In italiano: Donna, fecondità e figli.Bologna (1980), pp. 53-61.

LIVI BACCI, Massimo, Una comunità israelitica in un ambiente rurale: la demografia degli ebrei di Pitigliano nel XIX secolo, Studi in memoria di Federigo Melis,vol. 5. Napoli, (1978), pp. 99-137. In inglese: Jewish Demography 1977 (1980), pp. 33-52.

LIVI BACCI, Massimo, La demografia degli ebrei italiani agli inizi del secolo, RMI –  numero spéciale ITCE,(1981), pp. 81-85.

LIVI BACCI, Massimo, Ebrei, aristocratici e cittadini: pre­cursori del declino della fecondità, Quaderni Storici 18 (1983), n. 54, pp. 913-939.

Livi, Livio, Condizioni familiari degli Ebrei di Firenze nel 1810, Rivista Ital. di Sociologia,  XXI (1917), pp. 479-92.

Livi, Livio, Gli Ebrei alla luce della statistica. Caratteristiche antropologiche ed individualità etnica, Firenze (1918-20), 2 voll. 278, 308 pp. Ristampa, Sala Bolognese (1979).

Livi, Livio, Spunti di demografia ebraica, Atti del Congresso internaz. per gli studi della popolazione vol. VI (1934), pp. 49-78.

LJUBIBRATIC, Sarah, Jewish Slaves in the Mediterranean Sea in the context of the Roman Inquisition in Malta (XVI-XVIIIth Centuries), Studi Medievali, 16.1 e 16.2. (2013), pp. 725-734.

LO GIUDICE, Maria Rosaria, Razza e giustizia nell’Italia fascista, RSC 12 (1983), pp. 70-90. 

LO JACONO, Titta, Judaica Salem,Palermo (1990), 116 pp.

LO ROMER, David G., Merchants and Reform in Livorno, 1814–1868,Berkeley (1987), 389 pp., illus. Sul commercio ebraico a Livorno.

LOCATELLI, Sofia et al. (ed.), Le ketubot della collegione Fornasa, Firenze (2015), pp. 134.

LOCCI, Aharon Adolfo, "Una figura rabbinica padovana: Shemuel David Luzzatto", Cammino della speranza (2000), pp. 121-122.

LOCCI, Aharon Adolfo, "Dal passato al futuro con l’aiuto dei precetti", Cammino della speranza (2000), pp. 172-173.

LOCCI, M. Carmen, Gli scavi archeologici nel sito dell'antica sinagoga del castello di Cagliari, MG 14, 1-2 (2009), pp. 187-194.

LOCONSOLE, Michele, "L’inno ‘Non tacere, O Signore’ di Elia bar Shemaiah", SY 16-17 (2000-2001), pp. 3-6.

LOCONSOLE, Michele, "La comunità giudaica di Puglia tra XIII e XIV secolo", Discipline orientalistiche come scienze storiche (2003), pp. 107-115.

LOCONSOLE, Michele, Nostalgia del Tempio in un inno di Eliyyah bar Shema'yah da Bari, SY21-22(2005-2006), pp. 17-24.

Loeb, Isidore, Joseph Haccohen et les Chroniqueurs juifs, RÉJ 16 (1888), pp. 28-56, 211-35; vol. XVII (1888), pp. 74-95, 247-71.

Loeb, Isidore, Une mémoire de Laurent Ganganelli sur la calomnie du meurtre rituel, RÉJ 18 (1889), pp. 179-211; vol. XIX (1889), pp. 151-2.

Loevinson, Ermanno, Camillo Cavour e gli Israeliti,NA, Roma (10 agosto 1910).

Loevinson, Ermanno, Die Juden Italiens, Ost und West, Berlino, (settembre-dicembre 1912), passim.

Loevinson, Ermanno, I cimiteri ebraici di Roma e dei suoi dintorni, Israel, (21-28 dicembre 1922).

Loevinson, Ermanno, Zur Geschichte der Juden in Terracina, Monatschr. für Gesch. und Wissensch. des Judent.  30 (1922), pp. 149-55. Postilla di Lattes Dante, vol. 31 (1923), pp. 209.

Loevinson, Ermanno, Die Juden in Badia Polesine, Monatschr. für Gesch. und Wissensch. des Judent. N. S., 34 (1927), pp. 461-6.

Loevinson, Ermanno, Roma Israelitica. Wanderungen  eines Juden durch  die  Kunststätten Roms, Francoforte s. M. (1927), 307 pp..

Loevinson, Ermanno, Judentaufen vom Papst Klemens XI, 1704, in eigner Person vollzogen, Monatschr. für Gesch. und Wissensch. des Judent. 36 (1928), pp. 395-401.

Loevinson, Ermanno, Gli Israeliti dello Stato Pontificio e la loro evoluzione politico-sociale nel periodo del Risorgimento italiano,Rassegna Storica del Risorgimento 16 (1929), pp. 768-803.

Loevinson, Ermanno, Gli Ebrei di Parma, Piacenza e Guastalla. RMI 7 (1932-3), pp. 351-8.

Loevinson, Ermanno, L'acquisto dei manoscritti ebraici per la Biblioteca Palatina di Parma da parte di Maria Luigia d'Austria. RMI 7 (1932-3), pp. 477-91.

Loevinson, Ermanno, La concession des banquesde prêts aux Juifs par les papes du XVI et XVII siècles. Contribution à l’histoire des finances d'Italie, RÉJ 92 (1932), pp. 1-30; 93 (1932), pp. 27-52, 157-78; 94 (1933), pp. 57-72, 167-83;  95 (1933), pp. 23-40.

Loevinson, Ermanno, Le basi giuridiche della Comunità israelitica di Livorno (1593-1787), Boll. Storico Livornese I (1937), pp. 203-58.

Loevinson, Ermanno, Gli Ebrei dello Stato della Chiesa nel periodo del Risorgimento politico d' Italia. RMI 8 (1933-4), pp. 512-38; vol. IX (1934-5), pp. 36-45, 159-74, 263-85; 422-39, 542-63; vol. XI (1936-7), pp. 34-43, 275-87, 373-81; vol. XII (1937-8), pp. 197-206.

Loevinson, Ermanno, Notizie e dati statistici sugli Ebrei entrati a Bologna nel secolo XV, ASE, Roma (1938), pp. 125-73.

Loevinson, Ermanno, Un marrane du XVII siècle à Bologne. Emmanuel Passarino Léon ou Juda Vega, RÉJ 103 (1938), pp. 91-6.

LOEWENTHAL, Elena, Vita ebraica a Torino fra l’Ottocento e il Novecento, Studi Piemontesi 14 (1985), pp. 117-123.

LOEWENTHAL, Elena, Per una storia degli ebrei in Piemonte; bibliografia, Studi Piemontesi 15 (1986), pp. 487-493.

LOEWENTHAL, Elena, Una cronaca ebraica: il “Sefer Josippon”, l’Italia meridionale è la storia romana, AISG IV(1987), pp. 105-124.

LOEWENTHAL, Elena, Per una rilettura della premessa di Shabbetay Donnolo al commento al Sefer Yeşirah: un “Capitolo inedito”, Henoch 9 (1987), pp. 345-352.

LOEWENTHAL, Elena (ed.), Il ghetto, l’archivio, la cucina,dizionarietto italiano-ebraico dell’800, Roma (1989), 42 pp.

LOEWENTHAL, Elena, Figli di Sara e Abramo; Viaggio tra gli ebrei d’Italia,Milano (1995), 208 pp.

LOEWENTHAL, Elena, "Il velo di Rebecca ovvero elogio della conservazione", MG 2 (1996), pp. 4‑10.

LOEWENTHAL, Elena, "La Aqedah. Alcune considerazioni", Hebraica  (1998),  pp. 311-314.

LOEWENTHAL, Elena, "La tentazione di esistere. Ebrei d'Italia oggi fra memoria, scrittura e futuro", Appartenenza e differenza (1998), pp. 147‑159.

LOEWENTHAL, Elena, Lettera agli amici non ebrei: la colpa di Israele, Milano (2003), 93 pp.

LOEWINGER, DAVID S.; WEINRYB, BERNHARD D., Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Library of the Juedisch-Theologisches Seminar in Breslau.Wiesbaden 1965. XIII, 303 pp. Vedi: Indici.

LOI, Salvatore, L’esercito italiano di fronte alle persecuzioni razziali, RIHM 39 (1978), pp. 276-287.

LOI, Salvatore, Storia dell'inquisizione in Sardegna, 4, Cagliari (2013), 552 pp.

LOLLINI, Fabrizio, Ancora la “Flagellazione”: addenda di bibliografia e di metodo, Boll. d’arte 67 (1991), pp.149-150.

LOLLINI, Fabrizio, Una possibile connotazione antiebraica della “Flagellazione di Piero della Francesca”, Boll. d’arte  65 (1991), pp. 1-28.

LOLLINI, Fabrizio, Alfonso Lombardi: un “angelo appeso”, Arte a Bologna 3 (1992), pp. 177-180.

LOLLINI, Fabrizio, Iconografia antiebraica a Bologna: alcuni  esempi,  Studi umanistici piceni13 (1993), pp. 103-120.

LOLLINI, Fabrizio, “Lo strepito degli ostinati giudei”. Iconografia antiebraica a Bologna e in Emilia-Romagna, Banchi ebraici a Bologna nel XV secolo  (1994), pp. 269-328.

LOLLINI, Fabrizio, "Miniature in codici ebraici: questioni generali ed esempi emiliani tra ritualità e decorazione", Verso l’epilogo di una convivenza (1996), pp. 213‑234.

LOMBARDO RICEVUTO, Gaetana, Gli ebrei di Sicilia nel Medioevo attraverso le pubblicazioni della Società Siciliana di Storia Patria, Presenza della Sicilia (1977),pp. 86-93.

LOMBARDO, Maria Luisa, La dogana minuta a Roma nel primo Quattrocento. Aspetti istituzionali sociali economici, Fonti e Studi25 (1983). Cap.II, paragrafo 2: Gli ebrei di Roma e del Lazio, pp. 87-95.  

LOMBARDO, Pietro Giorgio, La duchessa madre di Mantova, Montagnana e gli ebrei di Padova (1660), Arch. Veneto S V, 114 (1980), pp. 120-122.

LOMBI, Elisabetta , "Gli studenti si confrontano con la Shoah; un’indagine nella scuola media superiore", Memoria della Shoah (1999), pp. 89-129.

Lonardo, Pietro M., Gli Ebrei a Pisa sino alla fine del secoloXV, Studi Storici del prof. Crivellucci, VII (1898), pp. 171-213; vol. VIII (1899), pp. 59-101. Ristampa Sala Bolognese 1982.

Lonardo, Pietro M., Gli Ebrei nella repubblica di San Marino, AMDSPM S. II, vol. II (1905), pp. 93-115.

Lonardo, Pietro M., Un'abiura di Ebrei a Lucera nel 1454, Studi Storici del Prof. Crivellucci, Pisa, vol. XVII (1908), pp. 445-57.

Lonardo, Pietro M., Gli Ebrei a Benevento: con documenti inediti, Benevento 1899, pp. 32. Postille Vessillo Israelitico 47 (1919), pp. 286-90, 356-9, 397-400, 457-60.

LONGHI, Silvano, Posta per Auschwitz, RMI 77 (2011),  pp. 263-276.

LONGO ADORNO, Massimo; MARTINO, Federico, "Condizione giuridica degli ebrei di Sicilia dal periodo arabo all’espulsione del 1492", Ebrei e Sicilia (2002), pp. 97-102.

LONGO, Umberto, Da Gerusalemme a Roma: il papato e l'eredità ebraica tra XI e XII secolo, Presenza ebraica a Roma e nel Lazio, Padova (2009), pp. 143-185.

LOPARCO, Grazia, Gli ebrei negli istituti religiosi a Roma (1943-1944) dall'arrivo alla partenza, Storia della Chiesa in Italia 58 (2004), pp. 107-210.

LOPERFIDO, Franco, Renzo Bonfiglioli ebreo ferrarese,Ferrara (1989), 93 pp.

LOPES DIAS, JOSE, Iconographic Memento on Amatus Lusitanus (1511-1568). Estudos de Castelo Branco, (1968), pp. 69-86, foto.

LOPES DIAS, JOSE, A la mémoire du dr. Joâo Rodrigues de Castelo Branco: Amato Lusitano (1511-1568), RHMH 23 (1970), pp. 37-43.

LOPEZ, Gigliola, Ricordo di Marta Navarra. RMI41 (1975), pp. 417-429.

LOPEZ, Gigliola, Renata Lombroso. BCIM 34 (1978–79), n. 6 (marzo), p. 18.

LOPEZ, GUIDO, Infanzia e giovinezza di un grande editore: Emilio Treves, RMI In memoria A. Milano,pp. 213-231, foto, facs. Una precisazione sui fratelli Treves. RMI 37 (1971), p. 186.

LOPEZ, GUIDO, Italo Svevo [Ettore Schmitz]. European Judaism 4 (1970), n. 2, pp. 15-22. In italiano, nel suo libro: I verdi, i viola e gli arancioni.Milano (1972), pp. 236-255.

LOPEZ, GUIDO, Trieste's Umberto Saba. European Judaism 5 (1971), n. 2, pp. 38-47. In italiano: "Eran due razze in antica tenzone", RMI In memoria P. Nissim, pp. 131-145; anche nel suo libro:  I verdi, i viola e gli arancioni.Milano (1972), pp. 255-274.

LOPEZ, Guido, La Resistenza e gli Ebrei. RMI 42  (1976), pp. 202-211.

LOPEZ, Guido, Ludovico il Moro e le oche degli “zudei”. Shalom10/2 (1976), p. 25.

LOPEZ, Guido, Eugenio Levi, critico e moralista, In memoria U. Nahon,(1978), pp. 117-165.

LOPEZ, Guido, La scuola ebraica. Dall’emarginazione all’autocoscienza, Scuola e Resistenza,(1978), pp. 97-103.

LOPEZ, Guido, La storia della comunità milanese è un po’ quella della sua sinagoga. Un Tempio da “sciori”. Shalom 14/4 (1980), pp. 20-21.

LOPEZ, Guido, Dalle carte di Sabatino Lopez (1915–1939). Cronache del sionismo italiano. Shalom 15/11 (1981), p. 29.

LOPEZ, Guido, Le ketubbot miniate, Fine Arts 1 (1981), facs. 1, pp. 8-13, facs.

LOPEZ, Guido, 2000 anni di presenza ebraica in Italia, Torino Enciclopedia, (1982),  pp. 3-25.

LOPEZ, Guido, Da “Topolino” ai Nobel. Ricordo di Erich Linder. Shalom 17/4 (1983), pp. 30-31. Anche: BCIM39 (1983), n. 5 (maggio), pp. 6-7.

LOPEZ, Guido, Gli ebrei in Lombardia nel Quattro e Cinquecento, BPM 14 (ottobre 1983), n. 69, pp. 6-13; Da Sion ...da Soncino (1988), pp. 17-27.

LOPEZ, Guido, Ricordo di Enrico Tedeschi. BCIM 39 (1983), n. 6 (giugno), p. 9.

LOPEZ, Guido, Vittore Colorni: l’uomo che cerca le radici. RMI50 (1984), pp. 53-57.

LOPEZ, Guido, Il “mio” 25 aprile 1945, BCIM41 (1985), n. 4 (aprile), p. 7.

LOPEZ, Guido, La signora del costume italiano [Rosita Levi Pisetzky], Portavoce (1985),  n. 2, pp. 10-11. Anche: Shalom 19/2 (1985), p. 34. (Firmato G.L.)

LOPEZ, Guido, Quattro “grandi famiglie” ebree a Firenze (Treves, Finzi, Orvieto, Ambron) nei ricordi inediti di Silvia Levi Vidale. RMI51 (1985), pp. 118-134.

LOPEZ, Guido, Ebrei in Lombardia, RMI 52(1986), pp. 331-334.

LOPEZ, Guido, Se non luí, chi,con un inedito di Primo Levi, Roma (1987), 23 pp.

LOPEZ, Guido, Ebraismo e editoria in Italia, RMI 54 (1988), pp. 539-541. apparso anche in: Cultura ebraica nell’editoria italiana  (1992).

LOPEZ, Guido, Via le porte, giù i pilastri, Ferrara (1988), pp. 28-30.

LOPEZ, Guido, Primo Levi: l’opera, gli avvenimenti, l’umanità, RMI56 (1989), pp. 215-228.

LOPEZ, Guido, Ricordi di casa Lopez, Rivista del Comune di Livorno4 (1992), pp. 29-38.

LOPEZ, Guido, Livorno e i Livornesi in un articolo di Sabatino Lopez del 1898, CN NS 11 (1994), pp. 45-54.

LOPEZ, Guido, "Quarantasei immagini per centotrent'anni", Ebrei in Italia II‑Annali 11 (1997), pp. 1619‑1623.

LOPEZ, Roberto Sabatino, Ebrei di passaggio nella letteratura medioevale italiana. Italia Judaica I (1983),pp. 455-466. Riassunto in inglese, p. 505.

LOPEZ, SISA, Il Maestro Alberto Gentili. RMI 30(1964), pp. 409-415.

LOPEZ, SISA, Parliamo di Milano. La donna ebrea nella vita della sua Comunità. Israel 52 n. 4 (20 ottobre 1966), p. 3.

LOPEZ, SISA, Ebrei nel teatro dell'Ottocento. Attori, autori e perfino un burattino. RMI 33(1967), pp. 195-206.

LOPEZ, SISA, L'Adei ha quarant'anni. Israel 53 n. 14 (25 gennaio 1968), pp. 4-6.

LOPEZ, SISA, Livorno ebraica al tempo dei Granduchi (1750-1848) nei ricordi della mia Nonna, RMI In memoria A. Milano, (1970), pp. 233-243, 1 foto.

LOPEZ TABET, Sisa, Lugano bella... Shalom 10/5 (1976), pp. 16-18.

LOPEZ TABET, Sisa, Racconti della Mi’ Nonna (noterelle di vita livornese nell’Ottocento) In memoria U. Nahon,(1978), pp. 105-116.

LOPINOT, Callisto, Diario 1941–1944 Ferramonti di Tarsia, tradotto da Reiner, Rose Marie; note di Intrieri, Luigi), Fer­ramonti: Un lager nel Sud(1987), pp. 156-207.

LOPS, CARMINE, Gli Ebrei romani dispersi nei Lager nazisti. QCSDI 6 (1969-1971), pp. 73-92.

LORENZETTI, MARCELLA, La Comunità israelitica di Livorno durante il fascismo. QCSDI 7(1973-1974), pp. 15-32.  

LORICCHIO, M. Elisabetta, L’Ascoli, il Correnti e il problema dell’Accademia scientifico-letteraria di Milano, Studi Goriziani65(1987), pp. 69-87.

LORICCHIO, M. Elisabetta, Graziadio Isaia Ascoli; materiali per una  biografia intellettuale, Ha-Tikvà (1991),pp. 77-86.

LOSURDO, Domenico, "La crisi del processo di emancipazione degli ebrei; per un’analisi comparata", Nome della razza (1999), pp. 359-377.

LOTTER, Friedrich, "Die Predigt des Giordano da Pisa am Fest der ‘Passio imaginis Salavatoris’ 1304 in Florenz", Aschkenas 6 (1996), pp. 55‑86.

LOTTER, Friedrich, "Die Juden und Die Städtische Kontinuität von derSpätantike zum Mittelalter im Lateinischen Westen", Juden in der Stadt (1999), pp. 21-79.

LOTTMAN, Herbert R., Venecia, el Gheto Vecio, TI 30 (1974), n. 310, pp. 19-27. 

LOURIDO DIAZ, RAMON, San Juan de Capistrano y su pretendido antisemitismo, MEAH 12-13 (1963-64), n. 2, pp. 99-129.

LOVATTO, Alberto (ed.), La deportazione nei Lager nazisti. Nuove prospettive di ricerca,Atti del convegno Sordevolo, (26 dicembre 1987), Borgosesia (1989), 173 pp.

LOVATTO, Alberto, I deportati delle provincia di Vercelli nei campi di sterminio nazisti, Impegno 1 (1989), pp. 45-59.

LOVATTO, Alberto, La deportazione in provincia di Vercelli e il caso di Sordevolo, Deportazione nei lager nazisti (1989), pp. 83-92.

LOVATTO, Alberto (ed.), Dalle leggi razziali alla deportazione; ebrei tra antisemitismo e solidarietà,Borgosesia (1992), 110 pp.  

LOVATTO, Alberto, Gli ebrei nella provincia di Vercelli, Dalle leggi razziali alla deportazione (1992), pp. 83-92.

LOVATTO, Alberto, Deportazione, memoria, comunità: vercellesi, biellesi e valsesiani nei Lager nazisti, Milano (1998), 183 pp.

LOVATTO, Alberto, "Storia orale e deportazione: riflessioni su alcune esperienze di ricerca", Campi di sterminio nazisti (2003), pp. 107-125.

LOWRY, Martin J.C., Humanism and Anti-semitism in Renaissance Venice: the Strange Story of Decor Puellarum, Bibliofilia 87 (1985), pp. 39-54.

Löwtnger, Samuel, Hitlerizmus és bojkottmozgalom a XVI. század második felében (in ungherese: L’Hitlerismo e un movimento di boicottaggio nella seconda metà del secolo XVI),Magyar Zsidó Szemlé 51 (1934), pp. 295-329.

LOY, Rosetta, Antisemitismo; memoria; identità; relazioni ebraico‑cristiane; leggi razziali; deportazioni; Shoah, La parola ebreo, Torino (1997), 156 pp. in ebraico: ויה פלמיניה, ירושלים (1999)

LOZEI, Maurizio, Gli ebrei di Capodistria e la loro attività economica in una serie documentaria inedita, Mondo ebraico (1991), pp. 93-107.

LUBLINER, M.,

לובלינר, מ׳,

יידן און יידישקייט ביי שד״ל. חסד לאברהם, (1970), עמ׳ 598-575.

       Ebrei ed Ebraismo negli scritti di Samuel David Luzzatto.

 

LUCCHETTA, Maurizio, Messer Orso Della Mano “banchiero ebreo” in Pordenone. Itinerari (luglio 1969), pp. 31-36.

LUCCHETTA, Maurizio, Benedetto ebreo da Ratisbona del fu maestro Josef banchiero pubblico in Venzone.Udine, Ce Fastu? (1971), 39 pp.

Luchini, L., Libri bruciati e libri salvati delle prime tipografie cremonesi, Bibliofilo, VII (1886), pp. 34-7.

LUCIANI, Ferdinando, Giacomo Leopardi e l’ebraico. Testimonianze edite e documenti inediti, Aevum 51 (1977), pp. 525-540.

LUCIDI, Emmanuele, Memorie antiche dell’antichissimo Municipio ora Terra dell’Ariccia e delle sue colonie Genzano e Nemi.Ristampa con introduzione e appendici a cura di Renato Lefevre. Sala Bolognese (1976). Io ed., Roma (1796).

LUCONI, Stefano, "The Response of Italian Americans to Fascist Antisemitism", Patterns of Prejudice 3 (2001), pp. 3-23.

LUCONI, Stefano, "‘Italians don’t hate Jews!’ Some Evidence to the Contrary from Prewar Providence", RIJHN 13 (2002), pp. 491-518.

LUCREZI, Francesco, Autodifesa, comunismo e libertà nella Resistenza ebraica italiana: convergenze e divisioni, RMI 74 (2008), pp. 151-163.

LUCREZI, Francesca, Cinque secoli dopo: Lespulsione, il ritorno, la  revoca, 1492-1510: dall'espulsione di spagna all'espulsione di Napoli, (2013), p. 131-146.

LUISADA, Renzo, Quattro pittori ebrei dell’ottocento [Serafino De Tivoli, Vito d’Ancona, Luigi Levi, Clemente Pugliese Levi], Shalom 13/11 (1979), p. 24.

LUMBROSO, BRUNO, Le baron Giacomo di Castelnuovo; médecin, explorateur, diplomate et homme politique juif italien du XIXe siècle, RHMH 26 (1973), pp. 51-52.

LUNEDEI, Simona (vd. KOCH, Francesca)

LUNETTA, Mario, Invito alla lettura di Italo Svevo, Milano (1999),  181 pp.

LUONGO BARTOLINI, Giuseppina, Ebrei in Benevento secoli XII-XVI: da Via della Giudecca al Serralium alla Shoah, Benevento (2000), 162 pp.

LUPO berghini, Vincenzo, A quarant’anni dalla persecuzione razziale; Persecuzioni a Pisa,Pisa (1987), 39 pp.

LUPORINI, Cesare (a cura di), Ebraismo e antiebraismo: immagine e pregiudizio, Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino(1989), 295 pp.

LUPTON REINHARD, Julia, "Shakespeare’s other Europe; Jews, Venice, and  Civil Society", Social Identities 7 (2001), pp. 479-491.

LUSTIG, Oliver, Dizionario del lager, Scandicci (1996), 240 pp.

LÜTZENKIRCHEN, Guglielmo, "Ebrei, ghetti e sinagoghe: tracce di una presenza nei dialetti e nella toponomastica del Lazio meridionale", Ebrei a Ferentino e nel Lazio (2001), pp. 73-77.

LUZZATI, Francesca Lagana; "La Figura di Donnolo nello specchio della vita di s. Nilo di Rossano", Sabbetay Donnolo  (2004), pp. 69-103.

LUZZATI, GIULIO , Ricordo di Salvatore Luzzatti.  Shalom 6/10 (1972), p. 27.

LUZZATI, Giulio, La comunità di Moncalvo così la ricordo. Shalom 12/4 (1978), p. 25.

LUZZATI, Giulio, L’incontro con l’astronomo [Giulio Bemporad], Shalom 12/5 (1978),  p. 17.

LUZZATI, Giulio, Storie ebraiche al tempo della Razza. Visita ad un confinato politico. Shalom 12/7 (1978), p. 24.

LUZZATI, Giulio, Ieri e oggi della Comunità di Ales­sandria. BCIM 36 (1980), n. 3 (marzo), p. 14.

LUZZATI, Michele (vd. GUETTA, Alessandro)

LUZZATI, Michele, La ricerca storiografica sugli ebrei italiani del Medioevo e del Rinasci­mento fra la fine dell’800 e l'inizio del ‘900, RMI –  numero spéciale ITCE,(1981), pp.129-135.

LUZZATI, Michele, Ebrei e storia d’Italia, Studi Storici 3 (1981), pp. 647-657.

LUZZATI, Michele, L’interpretazione psicostorica di un eccidio nazista a Pisa, BSP 50 (1981), pp. 253-257.

LUZZATI, Michele, Premessa a Ebrei in Italia, Quaderni Storici 54 (1983), pp. 779-782.

LUZZATI, Michele, Antichi cimiteri ebraici in Pisa. Ebrei in Toscana,(1980), pp. 11-20. Anche nel suo libro: La casa dell’ebreo Pisa (1985), pp. 35-48.

LUZZATI, Michele, Ebrei, chiesa locale, “Principe” e popolo: due episodi di distruzione di immagini sacre alla fine del Quat­trocento. Quaderni Storici 18 (1983), n. 54, pp. 847-877. Anche nel suo libro: La casa dell’ebreo, Pisa (1985), pp. 203-234.

LUZZATI, Michele, Dall’insediamento ebraico pisano a quello livornese: continuità e frattura. RMI 50 (1984), pp. 481-502. Anche nel suo libro: La casa dell’ebreo. Pisa (1985), pp. 125-148.

LUZZATI, Michele, Fra Timoteo da Lucca (1456–1513). Appunti di ricerca, In onore A. Campana,(1981), pp. 377-401. Anche nel suo libro: La casa dell’ebreo, Pisa (1985), pp. 177-202.

LUZZATI, Michele, I legami fra i banchi ebraici toscani ed i banchi veneti e dell’Italia settentrionale; Spunti per una riconsiderazione del ruolo economico e politico degli ebrei nell’età del Rinascimento, Ebrei e Venezia (1987), pp. 571-594. già apparso in: La casa dell’ebreo,Pisa (1985).  

LUZZATI, Michele, Il medico ebreo e il contadino: un documento pisano del 1462. RMI 45(1979), pp. 385-392. Anche nel suo libro: La casa dell’ebreo, Pisa (1985), pp. 49-57.

LUZZATI, Michele, L’insediamento ebraico a Pisa, Livorno e Pisa,pp. 146-162, facs. Anche nel suo libro: La casa dell’ebreo, Pisa (1985), pp. 17-34.

LUZZATI, Michele, Per la storia degli ebrei italiani nel Rinascimento. Matrimonii e apostasia di Clemenza di Vitale da Pisa, Medioevo cristiano — R. Morghen pp. 427-473. Anche nel suo libro: La casa del­l’ebreo, Pisa (1985), pp. 59-106.

LUZZATI, Michele, Prestito ebraico e studenti ebrei all’Università di Pisa (secc. XV-XVIII), BSP 49 (1980), pp. 23-38. Anche nel suo libro: La casa dell’ebreo, Pisa (1985), pp. 107-124.

LUZZATI, Michele, La casa dell’ebreo. Saggi sugli Ebrei a Pisa e in Toscana nel Medioevo e nel Rinascimento. Pisa (1985), 317 pp..

LUZZATI, Michele, Dal prestito al commercio: gli Ebrei dello Stato fiorentino nei secolo XVI, Italia Judaica II(1986), pp. 67-90.

 LUZZATI, Michele, Privilegio e identità nella storia degli ebrei livornesi, Studi Livornesi 1 (1986), pp. 37-42.  

LUZZATI, Michele, Firenze e le origini della banca mo­derna, Studi Storici28 (1987), pp. 423-434.

LUZZATI, Michele, Il “chiasso” degli ebrei, Storia e dossier2 (1987), pp. 10-13.

LUZZATI, Michele, Il caso italiano, Karnenu 14 (1987), pp. 2-4.

LUZZATI, Michele, Il ghetto ebraico; Storia di un popolo rinchiuso,Supplemento a Storia Dossier, Firenze (1987), 50 pp.

LUZZATI, Michele, Ghetto e insediamento ebraico in Emilia-Romagna, Arte e cultura ebraiche(1988), pp. 25-27.

LUZZATI, Michele, Introduzione, AISG VI (1988), pp. 9-17.

LUZZATI, Michele, Gli ebrei nella società e nell’economia fiorentina del secondo Quattro­cento: osservazioni ed ipotesi, Italia 8 (1989), pp. 53-61.

LUZZATI, Michele, Per la storia dei rapporti tra ebrei e cristiani in Italia: demografia e insediamenti ebraici nel Rinascimento, Ebraismo e antiebraismo (1989), pp. 185-191.

LUZZATI, Michele, Un banco di prestito ebraico a Borgo a Mozzano nel Quattrocento, Atti del sesto convegno di Studi, Borgo a Mozzano (1989), pp. 11-21.

LUZZATI, Michele, Storia degli ebrei italiani e problema dello stato ebraico, Ebrei e l’Italia (1989), pp. 5-13.

LUZZATI, Michele, Alle radici della “jüdische Mutter”: note sul lavoro femminile nel mondo ebraico italiano fra medioevo e ri­nascimento, Donna nell’ economia (1990), pp. 461-473.

LUZZATI, Michele, Aspetti dell’attività dei banchi di prestito ebraici a Lucca e in Italia nel Quattrocento, Lucca e l’Europa degli affari secoli XV e XVII(1990), pp. 65-74.

LUZZATI, Michele (ed.), Ebrei di Livorno tra due censimenti (1841–1938); memoria familiare e identità,Livorno (1990), 327 pp., fotografie.

LUZZATI, Michele, Integrazione e assimilazione nella Livorno ebraica: proposte per una discussione, Ebrei di Livorno(1990), pp. 9-22.

LUZZATI, Michele, Juden in Italien, Lexikon des Mittelalters 5 (1990), pp. 757-759.

LUZZATI, Michele, Le ricerche prosopografiche sulle famiglie ebraiche italiane (secoli XIV-XVI), Storia degli ebrei (1990), pp. 58-63.

LUZZATI, Michele, Vescovi ed ebrei nell’Italia tardomedievale, Italia Sacra(1990), pp. 1099-1123.

LUZZATI, Michele, Ruolo e funzione dei banchi ebraici dell’Italia centro-settentrionale nei secoli XV e XVI, Banchi pubblici, banchi privati(1991), pp. 733-749.

LUZZATI, Michele, Su alcuni aspetti della documentazione sugli ebrei negli archivi toscani, AISG VII(1991), pp. 255-259.

LUZZATI, Michele, Jews, the Local Church, the “Prince” and the People: two Late Fifteenth-Century Episodes Involving the Destruction of Sacred Images, Microhistory and the Lost Peoples (1991), pp. 101-118.

LUZZATI, Michele, Fuggire dalla Spagna per convertirsi in Italia: ebrei sefarditi a Lucca alla fine del Quattrocento, E andammo dove il vento ci spinse(1992), pp. 103-114.

LUZZATI, Michele, Mobilità ebraica e narrazioni di viaggio, Viaggiatori ebrei(1992), pp. 7-11.

LUZZATI, Michele, Il banco ebraico di Castelnuovo Garfagnana e il “saccomanno” del 1482, Vita e cultura ebraica nello Stato Estense(1993), pp. 215-233.

LUZZATI, Michele, Il cimitero ebraico di Pisa, Notiziario della Camera di commercio18 (1993), pp. 3-4.

LUZZATI, Michele, Un medico ebreo toscano nella Sardegna del pieno Quattrocento, Sardegna, Medieterraneo e Atlantico (1993), pp. 375-391.

LUZZATI, Michele, Un pioniere dell’industria pisana attraverso il filo delle memorie familiari, Pisa economica48 (1993), pp. 17-20.

LUZZATI, Michele (ed.), L’Inquisizione e gli ebrei in Italia,Bari (1994), 400 pp.

LUZZATI, Michele, Conclusioni, Ebrei a Cento e Pieve di Cento (1994), pp. 277-285.

LUZZATI, Michele, Dottorati in medicina conferiti a Firenze nel 1472 da Judah Messer Leon da Montecchio a Bonaventura da Terracina e ad Abramo da Montalcino, Atti e Memorie, Medicina e salute nelle Marche92 (1994), pp. 41-53.

LUZZATI, Michele, L’insediamento ebraico a Pisa prima del Trecento: conferme e nuove acquisizioni, Società, Istituzioni, Spiritualità(1994), pp. 509-517.

LUZZATI, Michele, La presenza ebraica a Volterra, Rassegna Volterrana 70 (1994), pp. 127-139.

LUZZATI, Michele, Problemi della presenza ebraica in Europa tra medioevo ed età moder­na, Europa 1492 (1994), pp. 112-120.

LUZZATI, Michele (ed.), LeTre sinagoghe; Edifici di culto e vita ebraica a Livorno dal seicento al novecento,Livorno (1995), 121 pp.

LUZZATI, Michele, La comunità di Pisa. Cenni storici, Firenze ebraica 8 (1995), pp. 43-46.

LUZZATI, Michele, La sinagoga di Livorno. Monumen­to ebraico monumento pubblico,  Tre sinagoghe (1995), pp. 9-32.

LUZZATI, Michele, "Banchi e insediamenti ebraici nell'Italia centro‑settentrionale fra tardo Medioevo e inizi dell'Età moderna", Ebrei in Italia I‑Annali 11(1996), pp. 175‑235.

LUZZATI, Michele, "Elites familiari e dotti ebrei nel Rinascimento: ipotesi per la biografia di Yohanan Alemanno", Quaderni Storici 91 (1996), pp. 105‑111.

LUZZATI, Michele, "La Marcha hacia la Italia de las ciudades y de los principes", Caminos del exilio (1996), pp. 159‑179.

LUZZATI, Michele, "L'ebraismo sardo nel contesto degli ebraismi europei e mediterranei", Immagini da un passato perduto (1996), pp. 6-7.

LUZZATI, Michele, "Momenti di storia degli ebrei di Carmagnola". Vita e cultura ebraica a Carmagnola, Carmagnola (1996), pp. 8-17.

LUZZATI, Michele, "Primi appunti su Girolamo Savonarola e gli ebrei dello Stato fiorentino in Studi Savonaroliani", Verso il V centenario (1996), pp. 35-40.

LUZZATI, Michele, "Relazione introduttiva", Ebraismo dell'Italia meridionale (1996), pp. 19‑24.

LUZZATI, Michele, "Sinergie per lo studio e la conservazione dei beni culturali ebraici in Toscana", MG 2 (1996), pp. 18‑22.

LUZZATI, Michele, "Alla ricerca delle sinagoghe medievali di Pisa", Sinagoga di Pisa (1997), pp. 11‑21.

LUZZATI, Michele (ed.), La sinagoga di Pisa: dalle origini al restauro ottocentesco di Marco Treves, Firenze (1997), 114 pp.

LUZZATI, Michele, "Caratteri dell'insediamento ebraico‑medievale", Ebrei di Pisa (1998), pp. 1‑44.

LUZZATI, Michele, "Contributi ebraici  alla civiltà europea", Insegnamento delle religioni oggi (1998), pp. 53-59.

LUZZATI, Michele, "Documenti inediti su Yohanan Alemanno a Firenze (1481 e 1492-1494)", Cultura ebraica al tempo di Lorenzo il Magnifico (1998), pp. 71-84.

LUZZATI, Michele, "Ebrei siciliani a Pisa agli inizi del Quattrocento", Ebrei in Sicilia (1998), pp. 111‑116.

LUZZATI, Michele, "La Sinagoga di Bologna nel Quattrocento. Ubicazione e pratiche di gestione", MG 4 (1998), pp. 12‑14.

LUZZATI, Michele, "Aspetti del contributo ebraico alla storia e alla vita di Livorno in Itinerari per il nuovo millennio", Forum arte e cultura a Livorno (1999), pp. 41-48.

LUZZATI, Michele, "Dalla Sho’ah alla violenza nella storia", Sho’ah tra interpretazione e memoria  (1999), pp. 49-61.

LUZZATI, Michele, "Gli ebrei e le crociate; osservazioni, da una prospettiva italiana, su un tema storiografico", Verso Gerusalemme (1999), pp. 151-159.

LUZZATI, Michele, "Dalla Toscana a Napoli (e ritorno) alla fine del Quattrocento: note sulla koinè ebraica italiana", Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo (2000), pp. 163-174.

LUZZATI, Michele, "Le attività economiche ebraiche nell’area mediterranea e il caso pisano", Ruolo economico delle minoranze in Europa secc. XIII-XVIII (2000), pp. 297-302, 329-331.

LUZZATI, Michele, "Bonet de Lattes a Pisa nel 1491", Italia 13-15 (2001), pp. 117-124.

LUZZATI, Michele, "La politica razziale del fascismo e la persecuzione degli ‘ebrei’ in Italia", Shoah e cultura della pace (2001), pp. 11-13.      

LUZZATI, Michele, "Nota per lo studio della formazione dei cognomi toponimici italiani: il caso dei ‘Modigliani’ e ‘Modiano’", MG 6 (2001), pp. 115-119.

LUZZATI, Michele, "Premessa", Ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica (2001), pp. 7-9.

LUZZATI, Michele, "Schiavi e figli attraverso le registrazioni di battesimo medievali: Pisa, Gemona del Friuli, Lucca", Quaderni Storici 107 (2001), pp. 349-362.

LUZZATI, Michele, "Ubaldino Buonamici arcivescovo di Torres e di Arborea in un documento pisano del 1395", Dal mondo antico all’età contemporanea (2001), pp. 281-285.

LUZZATI, Michele, "Zwischen Akzeptanz und Ablehnung ; Lucca und die Juden vom 9 bis zum 16 Jahrhundert", Judenvertreibungen in Mittelalter und früher Neuzeit (1999), pp. 23-36. Anche in italiano: “Fra accettazione e rifiuto: Lucca e gli ebrei dal IX al XVI secolo”, Quaderni lucchesi di studi sul Medioevo e sul Rinascimento, II, 1 (2001), pp. 113-130.

LUZZATI, Michele, "Carne ‘cristiana’ e carne ‘ebraica’: la bocciaria  della judaica di Palermo e un documento toscano del 1453", Ebrei e Sicilia  (2002), pp. 135-161.

LUZZATI, Michele, "Florence against the Jews or  the Jews against Florence?", Most Ancient of Minorities (2002), pp. 59-66.

LUZZATI, Michele, "Il convertito maestro Vincenzo primo titolare di una cattedra di ebraico presso lo Studio bolognese (1464-1490)", Cultura ebraica a Bologna tra medioevo e rinascimento (2002), pp. 169-174.

LUZZATI, Michele, "La circolazione di uomini, donne e capitali ebraici nell’Italia del Quattrocento: un esempio toscano-cremonese", Ebrei a Cremona (2002), pp. 33-55.

LUZZATI, Michele, “Paolo Guinigi e il consolidarsi del prestito ebraico in Lucca”, Quaderni Lucchesi di Studi Sul Medioevo e Sul Rinascimento (2003), pp. 193-206.

LUZZATI, Michele, "’Satis est quod tecum dormivit’, Vero, verosimile e falso nelle incriminazioni di ebrei: un caso di presunta sodomia (Lucca, 1471-1472)", MG 9, 1-2 (2004), pp. 261-280.

LUZZATI, Michele, "Le famiglie de Pomis da Spoleto e Cohen da Viterbo e l’emigrazione ebraica verso la Toscana meridionale nella seconda metà del Cinquecento", Tracce 9 (2004), pp. 149-160.

LUZZATI, Michele, "Lo scudo della giustizia dei ‘gentili’. Nascite illegittime e prostituzione nel mondo ebraico toscano del Quattrocento", Quaderni Storici 115 (2004), pp. 195-216.

LUZZATI, Michele, "Nord- und Mittelitalien: Bilanz und Perspektiven der Forschung", Europas Juden im Mittelalter (2004), pp. 209-217. Anche in inglese: “Northern and Central Italy: Assessment and Further Prospects”, Jews of Europe in the Middle Ages (2004), pp.191-199.

LUZZATI, Michele, "Italien. Gesellschaft, Wirtschaft, rechtliche Stellung", Handbuch zur Geschichte der Juden in Europa (2001), pp. 350-366.  Anche in francese: “Histoire et mémoire des Juifs en Italie: du Moyen Age au XXe siècle”, Tsafon, 48 (2004-2005), pp. 15-39.

LUZZATI, Michele, "Juifs originaires du Midi de la France e Piémont (XVe-XVIIIe siècles)", Expulsion des juifs de Provence et de l'Europe Méditerranéenne, Exils et Conversions (2005), pp. 131-140.

LUZZATI, Michele, "Ricordo di Giorgio Nissim", Giorgio Nissim, Memorie di un ebreo toscano (1938-1948) (2005), pp. 15-17.

LUZZATI, Michele, Ebrei ed ebraismo a Pisa: Un millennio di ininterrotta presenza. Jews and Judaism in Pisa: A millenium of uninterrupted presence, Pisa (2005), 124 pp.

LUZZATI, Michele et al. (ed.), Donne nella storia degli ebrei d'Italia, Italia Judaica IX (2007), 641 pp.

LUZZATI, Michele, Un'introduzione ebree e ebrei nella sotira di Lucca, Italia Judaica IX (2007), pp. 11-28.

LUZZATI, Michele, 'Nomadismo' ebraico nel quattrocento Italo-Aragonese: Il medico Genatano di Buonaventura da Volterra 'Pendolare' fra Toscana e Sardegna, MG 14, 1-2 (2009), pp. 195-207.

LUZZATI, Michele, A Pisa e ad Asciano: Due 'Palazzi' dei banchieri ebrei da Pisa fra Quattro e Cinquecento, Dimore di Pisa, (2010), pp. 315-318.

LUZZATI, Michele, La presenza ebraica nello Stato di Piombino nei secoli XV-XVII. Appunti di ricerca, Nuovi Studi Livornesi, XVII (2010), pp. 239-248.

LUZZATI, Michele, "Ancora su élites bancarie e intelletuali ebrei nel Rinascimento italiano: 'minima biographica' per Obadiah da Sforno", Riti di passaggio, storie di giustizia per Adriano Prosperi III, (2011), pp. 273-282.

LUZZATI, Michele, Aschkenasische Juden in der Toskana im Zeitalter der Renaissance. Christliches und jüdisches Europa im Mittelalter, Trier (2011), pp. 235-249.

LUZZATI, Michele, Ebrei originari da Girona nell'Italia del tardo medioevo, Girona (2011), pp. 215-229.

LUZZATI, Michele, Per la storia dei cognomi ebraici di formazione italiana, Italia dei cognomi, Pisa (2012), pp. 497-509.

LUZZATI, Michele, "Sulle tentazioni iconoclaste ebraiche in Italia fra tardo Medioevo e prima età moderna in: Conosco un ottimo storico dell'arte per Enrico Castelnuovo" Edizioni della Normale, Pisa (2012), pp. 227-238.

LUZZATI, Michele, Una 'condotta' con divieto di prestito e con scadenza sine die: gli Alpilinic e altri sefarditi nello Stato fiorentino agli inizi del Cinquecento, Studi sul mondo sefardita, Firenze (2012), pp. 1-34.  

LUZZATI, Michele; VERONESE, Alessandra, Banche e banchieri a Volterra,Pisa (1993), 224 pp.

LUZZATTO, Aldo, Hebraica Ambrosiana. I. Catalogue of Undescribed Hebrew Manuscripts in the Ambrosiana Library, pp. 1-112, 147-151, 153-162.

Luzzatto, Aldo, Un’iscrizione ebraica trovata a Strongoli (Catanzaro). Del 1441, Klearchos IV (1962), fasc. 15-6,  pp. 84-90.

LUZZATTO, Aldo, La Bibbia Ebraica della Biblioteca "Berio" di Genova. Miscellanea di Storia Ligure 4 (1966), pp. 39-65, facs.

LUZZATTO, Aldo, ed. A perpetua ricordanza di Riccardo Pacifici. Torino (1967), 67 pp., foto.

LUZZATTO, Aldo, I Manoscritti ebraici della Biblioteca Malatestiana di Cesena.  Bibliofilia70 (1968), pp. 197-216, facs.

LUZZATTO, Aldo, Biografia del Rabbino Capo dr. Riccardo Pacifici, Ricordanza R. Pacifici, (1967), pp. 7-11. Anche: QCSDI 6 (1969-1971), pp. 86-88.

LUZZATTO, Aldo, Aryè Horowitz. Israel 55 n. 41 (24 settembre 1970), p. 4.

LUZZATTO, Aldo, Una solenne cerimonia al Tempio. A ricordo dei deportati [di Genova], Fiamma 9 n. 4 (gennaio 1964), 6 pp. Anche: QCSDI 6 (1969-1971), pp. 83-85.

luzzatto, Aldo,

 לוצאטו, אלדו,

כניסתם של היהודים לפיימונטה והתיישבותם בה במאה הט״ו. הקונגרס העולמי למדעי היהדות, ו, כרך ב, (1972/3), עמ׳ 168-159.

       L’insediamento degli ebrei in Piemonte durante il secolo XV. RMI 43(1977), pp. 279-292.

 

LUZZATTO, Aldo, Jewish Ghettos in Italy: Venice—Rome, Tel-Aviv (1979), in inglese pp. [17] e in ebraico pp. [17].

LUZZATTO, Aldo, Pergamene ebraiche nell’Archivio di Stato di Viterbo. Biblioteca e Società 1 (1979), pp. 27-29.

LUZZATTO, Aldo, Le Pergamene Ebraiche dell’Archivio di Stato di Viterbo. Italia 4 (1985), n. 2, pp. 109-128.

LUZZATTO, Aldo, Le pergamene ebraiche di Cori, Ypothekai 3 (1987), pp. 119-124,  facs.

LUZZATTO, Aldo,

לוצאטו, אלדו,

פנקס הנימולים של יחיאל כלבי (וירונה תקס״ז-תר״ו), אסופות ב (תשמ״ח), עמ׳  שעג-תז.

       Registro delle circoncisioni di Yechiel Calabi (Verona 1806–1845), (1987/8).

 

LUZZATTO, Aldo, Biblioteca italo-ebraica; Bibliografia per la storia degli ebrei in Italia 1974–1985,Milano (1989), 258 pp.

LUZZATTO, Aldo, Le pergamene ebraiche nel Lazio e nelle Marche, AISG VI(1989), pp. 61-71.

LUZZATTO, Aldo, Note sulla presenza ebraica a Orte tra i secoli XIII e XV,Orte (1993), 63 pp.

LUZZATTO, Aldo (ed.), La comunità ebraica di Venezia e il suo antico cimitero, premessa di Primo Levi, fotografie di Beniamino Canarutto, Milano (2000), 1114 pp.

LUZZATTO, Aldo; MOLDAVI, Moshe, Bibliotheca italo-ebraica.Bibliografia per la storia degli Ebrei in Italia: 1964–1973, compilata da Aldo Luzzatto, Moshe Moldavi, a cura di Daniele Carpi. Roma, Carucci, (1982), 251, [2] pp.

LUZZATTO, Aldo; TAGLIACOZZO, Amedeo, Gli Ebrei in Bagnoregio. Documenti di una comunità sconosciuta nel territorio dello Stato pontificio (sec. XV e XVI), Arch. Soc. Romana 101 (1978), pp. 221-309. (anche in ebraico: e  in RMI 44 (1978), pp. 496-511).

LUZZATTO, Amos (vd. BIDUSSA, David)

LUZZATTO, Amos, Le tradizioni degli ebrei italiani, Torino Enciclopedia,(1982), pp. 32-42.

LUZZATTO, Amos, Considerazioni di un ebreo di sinistra, Sinistra e questione ebraica (1989), pp. 33-45.  

LUZZATTO, Amos, Il pensiero ebraico in Italia fra integrazione culturale e forme originali di espressione, Cultura ebraica nell’editoria italiana (1992), pp. 149-156.

LUZZATTO, Amos, Wissenschaft des Judentums und die judische Identität in Italien, Wissenschaft des Judentums (1992), pp. 212-219.

LUZZATTO, Amos, "Introduzione storica", Tutela dei beni culturali ebraici in Italia (1996), pp. 17‑21.

LUZZATTO, Amos, "Autocoscienza e identità ebraica", Ebrei in Italia II‑Annali 11 (1997), pp. 1831‑1899.

LUZZATTO, Amos, "Espressioni culturali della comunità ebraica di Padova", Ha-tikwà (1998),  pp. 49-57.

LUZZATTO, Amos, "L’identità degli ebrei italiani prima e dopo la persecuzione",  Ritorno alla vita (1998), pp. 201-210.

LUZZATTO, Amos, "L’identità ebraica in Italia a cavallo fra il XIX e il XX secolo", Le comunità  ebraiche a Modena e a Carpi (1999), pp. 161-165.

LUZZATTO, Amos, (ed.), Tensioni e polemiche, RMI 72 (2006), pp. XV-XVIII.

LUZZATTO, Amos, Il crinale dell'Emancipazione, RMI 72 (2006), pp. IX-X.

Luzzatto, Aron,

לוצאטו, אהרן,

ספר גל אבנים, טריאסטה 1851, 26 עמ'.

       Libro  dei tumuli. Iscrizioni tombali di Trieste, (1851).

 

LUZZATTO, Federico (O Federigo),

לוצאטו, פדריקו,

הישיבה של קוניליאנו ויניטו והרב נתן אוטולנגי, ארץ ישראל  3 לזכר מ.ד. קאסוטו, ירושלים 1954, עמ' 257-61.

       La accademia di Conegliano Veneto e il rabbino Nathan Ottolenghi, (1954).

 

LUZZATTO, Federico, La comunità ebraica di Conegliano Veneto ed i suoi monumento, RMI 22 (1956), pp. 34-43, 72-80, 115-25, 178-86, 227-38, 270-6, 313-21, 354-60. Anche in volumetto a parte.

 

LUZZATTO, Federico, Cronache storiche della Università degli Ebrei di San Daniele del Friuli, Cenni sulla storia degli Ebrei del Friuli, Roma (1964), 152 pp., facs. illus.

 

Luzzatto, Federigo, La comunità ebraica di Rovigo.  RMI 6 (1931-2), pp. 509-25.

Luzzatto, Federigo, Le comunità che scompaiono : Rovigo, Israel, 31 marzo 1932.

Luzzatto, Federigo, Le comunità che scompaiono : Udine, Israel, 17 marzo 1932.

Luzzatto, Federigo, Iscrizioni ebraiche di Venosa, RMI 10 (1935-6), pp. 203-5.

Luzzatto, Federigo, Una visita alle memorie ebraiche in Trani, RMI 10 (1935-6), pp. 285-9.

Luzzatto, Federigo, Gli Ebrei in Aquileia, RMI ־ Scritti in onore di Riccardo Bachi (1950), pp. 140-6.

Luzzatto, Federigo, Ebrei a Conegliano, Israel, (23 aprile 1953). Riprodotto anche in: ידע עם, II (1953), fasc. 1, pp. 54-6.

Luzzatto, Gino, I prestiti comunali e gli Ebrei a Matelica nel secoloXIII, Le Marche, NS, VII (1907), pp. 249-72.

Luzzatto, Gino, Sulla condizione economica degli Ebrei veneziani nel secoloXVIII, RMI- Scritti in onore di Riccardo Bachi (1950), pp. 161-72.

Luzzatto, Gino, Armatori ebrei a Venezia negli ultimi 250 anni della Repubblica, RMI - Scritti in memoria di Federico Luzzatto (1962),  pp. 160-8.

LUZZATTO, Gino, Brevi cenni introduttivi ad una guida dei templi veneziani. RMI 30 (1964), pp. 203-207.

LuzzatTo, Gino, I banchieri ebrei in Urbino nell’età ducale. Appunti di storia economica, Padova (1902), pp. 83. Ristampa: Sala Bolognese (1983), 83 pp.

LUZZATTO, Gino, Per una storia economica delle Marche;scritti e note di Gino Luzzatto in Le Marche (1902–1908), a cura di Paolo Giannotti, Urbino (1988), 156 pp.

LUZZATTO, Giovanna, La figura di Gabriella Falco Ravenna, Portavoce(1984), n. 2, p. 10.

Luzzatto, Giuseppe, Catalogue de la bibliothèque de littérature hébraïque et orientale du feu Mr. S. D. Luzzatto., Padova (1868), pp. 64.

Luzzatto, Guido Ludovico, La partecipazione all’ antifascismo in Italia e all’ estero dal 1918 al 1938, Quaderni del Centro di Documentazione ebraica contemporanea, Milano, II (1962), pp. 32-44.

LUZZATTO, Guido L., Gli ebrei e l'opposizione al fascismo. RMI 31 (1965), pp. 151-159.

LUZZATTO, Guido L., Dante Lattes, 1876-1965. BCIM 21 n. 4 (gennaio 1966), p. 5.

LUZZATTO, Guido L., Un salotto ebraico a Padova nel secolo scorso. RMI 32 (1966), pp. 38-41.

LUZZATTO, Guido L., A proposito dell'antisemitismo nella storia d'Italia. RMI 34 (1968), pp. 475-481.

LUZZATTO, Guido L., La poesia di Angiolo Orvieto. BCIM 23 n. 4 (gennaio 1968), p. 4.

LUZZATTO, Guido L., Gli ebrei italiani, l’“Umanitaria” e il messaggio di una Mamma, RMI In memoria A. Milano, (1970), pp. 251-259.

LUZZATTO, Guido L., Le mandorle di Lea Luzzati-Segre. RMI 38 (1972), pp. 305-311.

LUZZATTO, Guido L., Serena armonia educativa nella vita familiare di un tempo. RMI 38. (1972), pp. 39-44. Primi decenni del XX secolo.

LUZZATTO, Guido L., Una madre ebrea. RMI 39 (1973), pp. 237-244.

LUZZATTO, Guido Ludovico, Edoardo Gallico, medico artista. 30 (1974–75) n. 1 (sett.-ott.), p. 16.

LUZZATTO, Guido Ludovico, La simbiosi ebraico-italiana in pubblicazioni di nozze a Padova e Bologna. RMI 45 (1979), pp. 175-187.

LUZZATTO, Guido Ludovico, Un ebreo per il duomo di Milano. Shalom 14/3 (1980), p. 31.

LUZZATTO, Guido Ludovico, Gioie e dolori di vita ebraica nella poesia di Lea Luzzati Segre. BCIM  37 (1981), n. 7-8 (lug.-ago.), p. 14.

LUZZATTO, Guido Ludovico, Giorgio Calabresi. BCIM  37 (1981), n. 2 (febbraio), p. 19.

LUZZATTO, Guido Lodovico, Scritti politici, a cura di Alberto Cavaglion e Elisa Tedeschi, Milano (1996), 512 pp. 1 vol. Socialismo, antifascismo, 272 pp.;  II vol. Ebraismo e antisemitismo, 240 pp.

Luzzatto, Isaia, Index raisonné des livres de correspondance de feu S. D. Luzzatto précédé d'un avant propos  et  suivi  d'un   essai de pensées et jugements tirés de ses lettres inédites, Padova (1878), pp. xv-135.

Luzzatto, Isaia, Notizie storico- letterarie sulla famiglia Luzzatto, Mosè I (1878), pp. 78-90, 137-42, 178-81, 252-7.

Luzzatto, Isaia, Catalogo ragionato degli scritti sparsidi Samuele Davide Luzzatto, con riferimento agli altri suoi scritti ed inediti, Padova (1881), pp. xvi-488.

Luzzatto, Leone, (v. anche Servi, Flaminio)

Luzzatto, Leone, Intorno al rabbino Simeone Luzzatto. Mosè I (1878), pp. 300-2.

Luzzatto, Leone, Viaggio da Venezia a Cipro di Elia da Pesaro, 1563, Corriere Israelitico 20, Trieste (1881-2), pp. 252-5.

Luzzatto, Leone, Libri ebraici stampati a Mantona e purgati a Roma, Vessillo Israelitico 32 (1884), pp. 234-5.

Luzzatto, Leone, Stampa ebraica a Venezia, Vessillo Israelitico 34 (1886), pp. 223-4.

Luzzatto, Leone, Norme suntuarie riguardanti gli Ebrei (Venezia 1697), Arch. Veneto, Venezia, 33 (1887), pp. 154-64.

Luzzatto, Leone, Un ambasciatore ebreo nel 1574 (Salomone Ashkenazi), Vessillo Israelitico 41 (1893), pp. 245-6.

Luzzatto, Leone. Appunti storici sulla famiglia Portaleone. Un valentissimo medico ebreo (David Portaleone), Vessillo Israelitico 43 (1895), pp. 154-5.

Luzzatto, Leone, Studi Storici : Ebrei perugini, Vessillo Israelitico 45 (1897), pp, 81-3.

Luzzatto, Leone, Epigrafi, ebraiche ad Asolo, Vessillo Israelitico 47 (1899), pp. 134-5.

Luzzatto, Leone, Il beato Simonino. Note storiche, Vessillo Israelitico49 (1901), pp. 82-4, 167-8.

Luzzatto, Leone, Il tabacco e il suo primo appaltatore in Venezia, Vessillo Israelitico 49 (1901), pp. 216-7.

Luzzatto, Leone, Ricordi storici,: Medici ebrei nei secc. XV-XVI Vessillo Israelitico 33 (1885), pp. 316-7; Medici ebrei (a Venezia, secc. XIV-XVII), L (1902), pp. 301-3.

Luzzatto, Leone, Mosè Belgrado e il S. Ufficio (Cento), Vessillo Israelitico 51 (1903), pp. 388-91.

Luzzatto, Leone (di Moise), Ebrei Siciliani, Vessillo Israelitico 26  (1878),  pp.   286-8; vol. 33 (1885), pp. 146-8; vol. 35 (1887),  pp.  247-9; vol. 53 (1905), pp. 324-7.

Luzzatto, Leone, Ricordi storici (Venezia), Vessillo Israelitico 52 (1904), pp. 46-8; vol. 54 (1906), pp. 531-3.

LUZZATTO, Leone, In Memoriam: nel trigesimo della morte di Dante Lattes, PO (1965), n. 3-4, pp. 36-38.

LUZZATTO, Livio, Vita di un musicista, Roma (1976), pp. 510.

LUZZATTO, Livio, Due comunità; La Natione Hebrea, Charta. Dal papiro al computer (1988), pp. 171-175.

LUZZATTO, MOSHE CHAIM,

לוצאטו, משה חיים,

׳מעשה שמשון'. התקין על פי כתב־יד יחיד והוסיף מבוא והערות, יונה דוד. ירושלים תשכ״ז. 72  עמי, פקס׳.

       Maase Shimshon. Edizione critica di Yona David, (1967).

 

LUZZATTO, MOSHE CHAIM,

לוצאטו, משה חיים,

׳מגדל עוז׳. ההדיר, הוסיף מבוא והערות, יונה דוד. ירושלים תשל״ב.  162 עמי, פקס׳.

       Migdal Oz. Edizione critica di Yona David, (1971/2).

 

LUZZATTO, MOSHE CHAIM,

לוצאטו, משה חיים,

׳ספר דעת תבונות׳; יספר הכללים׳. מבואר ומסודר ומובא לדפוס ... על־ידי חיים ... פרידלנדר. בני ברק תשל״ג. 23, שסו, [1] עמי.

       Sefer daath tevunoth; Sefer hakelalim. Edizione critica di Chaim Friedländer, (1973).

LUZZATTO, Moshe Chaim,

לוצאטו, משה חיים,

דרך השם Derech haShem — The Way of God and מאמר העקרים Ma’amar haikkarim— An Essay on Fundamentals. Translated and annotated by Aryeh Kaplan, Jerusalem-New York (1977), 407 pp.

 

LUZZATTO, Moshe Chaim,

לוצאטו, משה חיים,

ספר תקט׳׳ו תפלות. והוא חיבור עמוק ונפלא המבאר סתרי אמונת היחוד... בני ברק, ש׳ אולמן, תשל״ט. שנא עמ'.

       Sefer TAQTU TEFILOTH: 515 preghiere dedicate alla fede nel Signore, (1978/9).

 

LUZZATTO, Moshe Chaim,

לוצאטו, משה חיים,

לישרים תהילה. ההדיר, הוסיף מבוא והערות יונה דוד. ירושלים, מוסד ביאליק, תשמ׳׳ב. 127 עמי, פקס׳.

       Layesharim Tehilah. Edizione critica di Yona David, (1981/2).

 

Luzzatto, Samuel David,

לוצאטו, שמואל דוד,

מצבות קבורה בעיר פדובה, כוכבי יצחק 15 (1851), עמ' 17-14; 18 (1854), עמ' 18.

       Lapidi sepolcrali a Padova.

 

Luzzatto, Samuel David, Bibliothèque defeu Joseph Almanzi. Manuscrits, HB IV-V-VI (1861-3), passim. In ebraico: Padova (1864), pp. 91-120.

Luzzatto, Samuel David, Autobiografía preceduta da alcune notizie storico-letterarie sulla famiglia Luzzatto a datare dal secolo decimo-sesto e susseguito da varie appendici fra cui le tavole genealogiche dei Luzzatto di S. Daniele, Padova (1882), pp. 183.

Luzzatto, Samuel David, Della letteratura ebraica in Italia, Giudaismo Illustrato, Padova, fasc. I (1908), II ediz., pp. 22-35.

Luzzatto, Samuel David,

לוצאטו, שמואל דוד,

פרקי חיים,  ניו יורק 1951,  116 עמ'.

       Brani antobiografici, scelti, tradotti in ebraico e annotati da shulvass m. a., (1951).

 

LUZZATTO, Samuel David,

לוצאטו, שמואל דוד,

מבוא למחזור בני רומא. בצירוף ביאורים וסקירה על המנהג מאת דניאל גולדשמידט, וביבליוגראפיה של מחזורים וסידורי תפילה איטליאני מאת י. יוסף כהן. תל־אביב תשכ״ו. 137 עמ׳ [ 1 ] ד׳, 20 לוחות.

       Introduzione al Formulario delle orazioni di rito italiano con un saggio di D. Goldschmidt sul rito e una bibliografia di I. Y. Kohn, (1965/6).

 

LUZZATTO, Samuel David, L'adolescenza del grande Maestro [dall"'Autobiografia"], RMI Centenario Shadal,(1966), pp. 17-28, foto.

[LUZZATTO, Samuel David], S. D. Luzzatto nel giudizio dei suoi contemporanei. RMI Centenario Shadal, (1966), pp. 233-296. Scritti di: Della Torre, Lelio pp. 233-239; Formiggini, Saul, pp. 241-247; La-sinio, Fausto pp. 249-250; Cohn, Albert pp. 250-251; Pardo, Isacco pp. 251-254; Mortara, Marco pp. 254-258; Szantò, S. pp. 259-260; Castelfranco, Angelo pp. 264-267; Zelman, Samuel Ch. pp. 268-273; De Leva, Giuseppe pp. 277-287; Castiglioni, Vittorio pp. 287-296.

LUZZATTO, Samuel David,

לוצאטו, שמואל דוד,

כתבים מאת שד״ל. ההדיר וצירף מבוא והערות מנחם עמנואל הרטום. ב כרכים. ירושלים, מוסד ביאליק, תשל״ו. א. דברי הגות ומחקר, 252 עמי. ב. שיר ופיוט פרשנות המקרא, 258 עמ'.

       Scritti scelti di S.D. Luzzatto con introduzione e note di Menachem E. Artom, (1975/6).

 

LUZZATTO, Sergio, "The Political Culture of Fascist Italy", Contemporary European History 8 (1999), pp. 317-334.

LUZZATTO, Sergio, Partigia: una storia della Resistenza, Sagrate (2014), 371 pp.

Luzatto Simone, vd. anche Bachi, Riccardo

Luzzatto, Simone (Simkhah), Discorso circalo stato degli Hebrei et in particolar dimoranti nell’ inclita città di Venetia, Venezia (1638), pp. 140. Traduzione del precedente in ebraico, con note di Eshkoli A. Z., e prefazioni di Bachi, Riccardo e Shulvass, Moshe A., Gerusalemme (1950), pp. 175; Facsimile dell’edizione veneziana del 1638 corredato di una nota di Riccardo Bachi su “La dottrina sulla dinamica delle città secondo Giovanni Botero e secondo Simone Luzzatto (1946)”. Sala Bolognese (1976).

LUZZATTO, SIMONE, (VELTRI, GIUSEPPE, ed.) Scritti politici e Filosofici di un ebreo scettico nella Venezia del Seicento, Padova (2013), 640 pp.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi (vd. BIDUSSA, David)

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, Aspetti di Antisemitismo nella “Civiltà Cattolica” dal 1881 al 1903, Bailamme 2(1987), pp. 125-139.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, Gli ebrei a Venezia sino alla metà del 1500, Lido di allora (1987), pp. 12-16.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, Brevi cenni per una storia dell’insediamento ebraico nel Veneto e Cul­tura e Tradizione Ebraica, Midor Ledor (1989), pp. 5-28.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, Dante Lattes: Ebraismo, Nazione e Modernità  prima  della Grande Guerra (1898–1914), Bailamme 8 (1990), pp. 113-138.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, Cenni storici per una ricostruzione del dibattito sulla riforma religiosa nell’Italia ebraica, RMI  60 (1993), pp. 47-94.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, L’antisemitismo,Milano (1994), 150 pp.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, Antisemitismo  perchè,  Storia e Dossier 94 (1995), pp. 6-14.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, "Aspetti della cultura ebraica in Italia nel secolo XIX", Storia d’Italia 11 (1997), pp. 1211-1241.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, Antisemitismo, Milano (1997), 94 pp.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, "L’antisemitismo in Europa e in Italia tra le due guerre", Persecuzione degli ebrei durante il fascismo (1998), pp. 51-77.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, "'Primavera dei popoli' ed emancipazione ebraica: due lettere dell'aprile 1848", RMI 64 (1998), pp. 83‑86.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, "'Un certo che, da noi chiamato anima'; i catechismi e il culto negli anni dell’emancipazione", Shalom Trieste (1998), pp. 167-178.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, I1 prezzo dell'eguaglianza; il dibattito sull'emancipazione degli ebrei in Italia (1781‑1848), Milano (1998), 207 pp.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, "Dario Disegni, un rabbino ‘ottocentesco’ nell’Italia fascista", Cattolici ebrei ed evangelici nella guerra (1999), pp. 92-107.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, "Italian Jews", Emancipation of Catholics, Jews and Protestants (1999), pp. 167-182.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, "La ricostruzione storica delle memorie familiari ebraiche e delle genealogie: proposte metodologiche", Comunità ebraiche a Modena e a Carpi (1999), pp. 167-175.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, "Lo stereotipo dell’ebreo nell’Italia contemporanea", Nemici sono “gli altri” (1999), pp. 31-41.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, "Cultura e religione nell’ebraismo della Diaspora", Cultura ebraica  (2000), pp. 382-406.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, "Percorsi della cultura ebraica in età moderna",  Cultura ebraica (2000), pp. 166-194.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, "The Jewish Ghetto of Venice", Eretz 68 (2000), pp. 23-30.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, "Die jüdische Geschichtsschreibung in Italien im 19 Jahrhundert", Judentum und Historismus (2003),  pp. 117-130.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, "Gli epitaffi dei cimiteri ebraici in Italia nei secc. XIII-XVIII con particolare riferimento al Triveneto", Beni culturali ebraici in Italia (2003), pp. 181-188.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, "Per uno studio sulla presenza e attività di parlamentari ebrei in Italia e in Europa", RMI 69, 1 (2003) pp. 73-92.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, L'israelitismo in Italia fra Ottocento e Novecento, RMI 72 (2006), pp. 73-84.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, "Riflessioni sulla storiografia ebraica dell'ottocento in Italia" MG 15-16 (2010-2011), pp.121-127.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, " La religione degli ebrei in Italia", RMI 76, 2 (2010), pp. 257-274.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi, "No distinction of Race or Religion. Rotary in Italy, Jews, and the Antisemitic Persecution (1923-1938)", Genova (2013), 116 pp.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi; NAVARRO, Paolo; RAVÀ, Tobia, L’insediamento ebraico in Trentino Alto Adige: riflessioni fra vita e morte, Demografia storica11 (1989), pp. 68-70.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi; NAVARRO, Paolo; RAVÀ, Tobia (eds.), La presenza ebraica in Italia. Catalogazione dei beni culturali della più antica comunità ebraica della diaspora,Venezia (1989), 16 pp.

LUZZATTO VOGHERA, Gadi; NAVARRO, Paolo; RAVÀ, Tobia; ZUCCONI, Micaela, Il sistema degli insediamenti ebraici in Friuli in età tardo-antica, medioevale e moderna, Mondo ebrai­co(1991), pp. 571-596.

LUZZATTO VOGHERA, Laura (vd. VOGHERA, Laura)

LUZZATTO VOGHERA, Laura, Ebrei ad Asti. Asti, pp. 4-14. (Anche a puntate: Il Torchio, luglio 1979–febbraio 1980).

LUZZATTO VOGHERA, Laura, Emancipazione ebraica ad Asti, Plátano 5 (1980), n. 2, pp. 93-102.

LUZZATTO VOGHERA, Laura, (a cura di), Documenti per la storia del ghetto di Asti,Asti (1981), [36] pp., facs.

LUZZATTO VOGHERA, Laura, Una finestra sul ghetto.Stefano Incisa e gli ebrei di Asti. Prefazione di Paolo De Benedetti. Roma (1983), 127 pp., facs., foto.

LUZZATTO VOGHERA, Laura, "La ricostruzione storica delle memorie familiari ebraiche e delle genealogie; proposte metodologiche", Comunità ebraiche a Modena e a Carpi (1999), pp. 167-175.

LUZZATO VOGHERA, Laura, "Nel ghetto di Rovigo tra Sei e Settecento: una famiglia di ebrei 'padani'", RMI 69, 3 (2003), pp. 29-58.

 

M

M., Conversioni(di Ebrei a Siena nel secolo XVI),  Bull. Senese XIV (1907), pp. 174-83.

M. K., Bruno Pincherle, Israel 54 n. 11 (6 gennaio 1969), p. 6.

MACHLIN SERVI, Edda, The Classic Cuisine of the Italian Jews.Traditional Recipes and Menus and a Memoir of a Vanished Way of Life. New York, Everest House (1981),  254 pp., ill.

MACHLIN SERVI, Edda, Classic Italian Jewish Cooking: Traditional Recipes and Menus, New York (2005), 432 pp.

MACIAS KAPON, Uriel (vd. ROMERO, Elena)

MACIAS KAPON, Uriel, La Biblia de Ferrara en bibliotecas y bibliografias espñolas, Introducción a la Biblia de Ferrara(1994), pp. 473-502.

MACIOTI, Maria Immacolata, Ernesto Nathan. Un sindaco che non ha fatto scuola.Roma, Ianua (1983), 160 pp., illus.

MACK SMITH, Denis, L’idea fascista della razza, Italia JudaicaIV(1993), pp. 350-357.

MAESTRO, Leone, meditazioni Carte scelte di un medico ebreo (1939-1944), Livorno (2015), 197 pp.

Maeucchi, Orazio, Scavi nella Vigna Randanini, Cronichetta Mensuale, Roma, II (1883), pp. 188-90.

Maffoni, G. L., Origine delle interdizioni civili israelitiche e dannosi effetti dalle medesime derivanti,  Torino (1847), pp. 103.

MAGID, Shaul, The King is Dead [and has been for three decades], Long Live the King: Contemporary Kabbalah and Scholem's Shadow, JQR 102 (2012), pp. 131-153.

MAGGINO, Filomena, “Pregiudizio, orientamento politico e pratica religiosa; relazione con altre variabili – possibili profili attraverso l’analisi  delle corrispondenze”, Pregiudizio antisemitco (1999), pp. 215-232.

MAGNANI CIANETTI, Marina (vd. BARBERA, Maria Rosa)

MAGNARELLI, Paola (ed.), Guerra, esilio, ebraicità :diari di donne nelle due guerre mondiali, Ancona (1996), 118 pp. Su Elena Morpurgo, Luisa Zaban, Silvia Zaban

Magni, Cesare, Il carattere distintivo dell’attuale ordinamento delle Comunità israelitiche in Italia, Rivista di Diritto Pubbl., S. II,  XXV (1933), pp. 265-75.

MAGNOLI, Giovanni  B., “‘Il gran disordine de’giudei’; storia di una comunità sotto assedio”, Ebrei a Cremona (2002), pp. 53-92.

MAGNOLI, Giovanni B. (ed.), Gli ebrei a Cremona. Storia di una comunitàfra Medioevo e Rinascimento, Firenze (2002), 97 pp.

Magrini, Silvio, La stampa giudaica a Ferrara, Diamante (maggio 1929), pp. 5-8.

Magrini, Silvio, Perché un tipo­grafo ebreo del '500 stampò un'opera antigiudaica RMI 10 (1935-6), pp. 126-32.

Magrini, Silvio, Storia degli ebrei di Ferrara, Dalle origini al 1943, Livorno (2015), pp. 363.

MAGRIS, Claudio, “Ma questo e l'uomo”, Primo Levi; Un’Antologia della critica (1997), pp. 51-52.

MAHLER, RAPHAEL, A History of Modern Jewry 1780-1815. London (1971), Chap. 5 : Italy, pp. 104-123, 714-715.

MAIDA, Bruno (vd. BECCARIA ROLFI, Lidia)

MAIDA, Bruno (ed.), 1938: i bambini e le leggi razziali in Italia¸ Firenze (1999), 162 pp.

MAIDA, Bruno, Dal Ghetto alla città: gli ebrei torinesi nel secondo Ottocento, Torino (2001), 375 pp.

MAIDA, Bruno, “I bambini e la Shoah”, Campi di sterminio nazisti (2003), pp. 165-186.

MAIDA, Bruno, Non si è mai ex deportati: una biografia di Lidia Beccaria Rolfi, |Torino, (2008), 220 pp.

MAIER, Bruno, Ritratto di Enrico Elia. Ebrei e Mitteleuropa, (1984),pp. 284-290.

MAIER, JOHANN, Il SeferHasidim; Il manoscritto parmense 3280 e l’edizione di Bologna, 1538; Osservazioni critiche, AISG VII(1991), pp. 129-136.

MAIFREDA, Germano, La Rubrica degli Israeliti dell’archivio storico civico di Milano, RMI 60  (1993), pp. 24-66.

MAIFREDA, Germano, Gli ebrei e l’economia milanese: l’Ottocento, Milano (2000), 336 pp.

MAILLARD, JEAN-FRANÇOIS, Henry VIII et Georges de Venise. Documents sur l'affaire du divorce, RHR 181 (1972), pp. 157-186.

Maimon, Jehuda L.

מימון, יהודה ל. הכהן, חכמי איטליה בארץ ישראל, ספר זכרון לסאלי מאיר, ירושלים 1956, עמ' 90-4.

       Rabbini italiani in Palestina, (1956).

 

MAIORANA, Giovanni, Il registro del notaio ericino Giovanni Maiorana (1297–1300). (De Stefano, A., a cura di), 2 voll., Palermo 1943. (Sparti, A., a cura di, Palermo 19822).

MAIORANO, Grazia, Fonti per la storia degli ebrei a Bitonto: gli atti del notaio Pellegrino Caccia. SY1 (1985), pp. 14-16; (dicembre), pp. 30-32.

MAIORANO, Grazia, Fonti per la storia degli ebrei a Bari: gli atti del notaio Ottaviano (1492–1493), SY 2(1986), pp. 57-62.

MAIRE VIGUEUR, Jean-Claude, Les Juifs à Rome dans la seconde moitié du XIVe siècle: information tirées d’un fonds notarié, Aspetti e problemi, (1983),pp. 19-28.

Majer, Francesco, Gli Ebrei feneratori a Capodistria, Pagine Istriane 9-11, Capodistria.   Estr.   dai   voll. 9-11 (1911-3), pp. 72.

MAJOR, Alain, Sulla messenia veneziana, Etrangers et minorités ethniques en Méssenie vénitienne (XIIIe-XVe), Studi Veneziani 22 (1992), pp. 361-381. Sulla minoranza ebraica nella Messenia veneziana.

MALACARNE, Andrea, “Un caso di studio sul Ghetto di Ferrara; motivazioni e metodi di ricerca”, Sefarad – architettura e urbanistica ebraiche dopo il 1492 (1996), pp. 35-48.

MALAKHI, ELIEZER R.,

מלאכי, אליעזר ר׳,

מחזור רומא מה­דורת ש-ש״א (1540-1541). בצרון נב (תשכ״ה), עמ׳ 179-173; 212.

       Il Machazor di rito italiano stampato a Bologna nel 1540-41, (1964/5).

 

MALAKHI, ELIEZER R.,

מלאכי, אליעזר ר׳,

האם ר׳ יעקב בן חיים ן' אדוניה התנצר? בצרון נז (תשכ״ח), עמ׳ .165 ;161-160

       R. Yaaqov ben Chaim ibn Adoniya si convertì al cristianesimo? (1967/8).

 

MALAKHI, ELIEZER R.,

מלאכי, אליעזר ר׳,

תפלות על קברי רבנים באנקונה בערב ר״ה ובערב יוה״כ. ברקאי לח (תש״ל), ע מ׳ 55-52.

       Preghiere da recitarsi sulle tombe di due Rabbini di Ancona (Chizqiya Refael Yeshaya Azulai, e Chaim Avraham Israel) alla vigilia di Rosh ha-shana e di Kippur, (1969/70).

 

MALAKHI, Zvi,

מלאכי, צבי,

קובץ שירי־זמר של פייטני איטליה הקדמונים. ah להימן, (1983), עמ׳ 102-73.

       Composizioni con temi diversi dei primi poeti ebrei d’Italia. (1983).

 

MALAKHI, Zvi,

מלאכי, צבי,

פירושים לסמ״ג ולסמ״ק בכתב־יד מיכאל כהן (בלבו מקנדיאה?). קרית ספר מא (תשכ״ו). עמ׳ 396-392.

       Commenti al SeMaG e al SeMaQ nel Ms. di Mikhael Cohen Balbo di Candia (?), (1965/6).

 

MALAKHI, Zvi,

מלאכי, צבי,

לנוסח הפיוט 'מי על הר חורב׳ מהמחזור לעובדיה הגר. סיני נט (תשכ״ו), עמ׳ קמו-קמח.

       Il testo dell'inno Mi al har Chorev tratto dal Machazor di Obadia il proselita, (1965/6).

 

MALAKHI, Zvi,

מלאכי, צבי,

סוגיות בספרות העברית של ימי הביניים. תל־אביב תשל״א. בחלק א', על מגילת אחימעץ ומגילת עובדיה הגר, במיוחד עמ׳ 31-27: 97-61.

       Studi sulla letteratura ebraica medioevale. Achima'atz; Obadia il proselita, (1971).

 

MALAKHI, Zvi, A Hebrew Poem from Italy on the Slave Trade. Israel Oriental Studies 2 (1972), pp. 288-289.

MALAKHI, Zvi,

מלאכי, צבי,

מחיבוריהם של בני בלבו מקנדיאה במאה הט״ו. מיכאל ז (תשמ״ב), עמי רנה־רע.

       La famiglia Balbo di Candia, sec. XV, (1982).

 

MALARODA, Irmachiara (vd. BRUGO, Isabella)

MALAVOLTI, MIRKO, Medici marrani in Italia nel XVI e XVII secolo. Roma (1968), 81 pp.

MALKIEL, David Joshua, The Tenuos Thread: a Venetian Lawyer’s Apology for Jewish Self-Government in the Seventeenth Century, AJS 13 (1988), pp. 223-250.

MALKIEL, David Joshua, A Separate Republic; The Mechan­ics and Dynamics of Venetian Jewish Self-Government, 1607–1624,Supplement to Italia,Jerusalem (1991), 667 pp.

MALKIEL, David Joshua,

מלכיאל, דוד יהושע,

טכנולוגיה ותרבות בעניין שריפת המתים, ניתוח היסטורי ופנומנולוגי, איטליה י (תשנ״ג), עמ׳ לז-ע.

       La cremazione dei defunti; tecnologia e cultura: saggio storico-fenomenologico, (1992/3).

 

MALKIEL, David, “Jews and Wills in Renaissance Italy: A Case Study in the Jewish Christian Cultural Encounter”, Italia 12 (1996), pp. 7-69.

MALKIEL, David, “The Inheritance Tale in Immanuel of Rome's Mahbarot”, Prooftexts 16 (1996),  pp. 169-173.

MALKIEL, David, “T. Fishman, Shaking the Pillars of Exile”, JJS 49 (1998), pp. 383-385.

MALKIEL, David, “New Light on the Career of Isaac Samuel Reggio”,  Jews of Italy (2000), pp. 276-303.

MALKIEL, David, “Destruction or Conversion: Intention and Reaction, Crusaders and Jews”, Jewish History 3 (2001), pp. 257-280.

MALKIEL, David,

מלכיאל דוד,

"יצירה וסוגייה בספרות ההלכה באיטליה בעת החדשה", פעמים 86-87 (תשס"א), עמ' 258-296.

       “Testi e temi della letteratura halachika italiana nell'età moderna”, (2000/01).

 

MALKIEL, David, “The Ghetto Republic”, Jews of Early Modern Venice (2001), pp. 117-142.

MALKIEL, David, “The Reggios of Gorizia; Modernization in Micro”, Mediterranean and Jews (2002), pp. 67-84.

MALKIEL, David, “The Rimini Papers: A Resurrection Controversy in Eighteenth-Century Italy”, Journal of Jewish Law and Philosophy 11 (2002), pp. 89-115.

MALKIEL, David,

מלכיאל, דוד,

"הסמבטיון ועשרת השבטים בספר פחד יצחק לרבי יצחק למפרונטי", פעמים 94-95 (תשס"ג), עמ' 159-180.

       “Il fiume Sambation e le dieci tribù perdute in Pahad Yizhak di Isaac Lampronti,” (2002/03).

 

MALKIEL, David,

מלכיאל, דוד,

"ר' יהודה אריה מודינה ועולמו: עבר, הווה ועתיד",  אריה ישאג (תשס"ג), עמ' ז-יג.

       “Il mondo di Leone da Modena, passato presente e futuro”, (2002/03).

 

MALKIEL, David, “Between Worldliness and Traditionalism; Eighteenth-Century Jews Debate Intercessory Prayer”, JSIJ 2 (2003), pp. 169-198.

Malkiel, David, (ed.), The Lion shall Roar, אריה ישאג, Jerusalem 2003.

MALKIEL, David, “Leon Modena’s Altercation with his Erstwhile Pupils”, Lion Shall Roar (2003), pp. 63-84.

MALKIEL, David,

מלכיאל, דוד,

"שירי מצבות מצפון איטליה במאות הט"ז והי"ז", פעמים 98-99 (תשס"ד), עמ' 121-154.

       “Epitaffi dall’Italia settentrionale nel ‘500 e nel ‘600”, (2003/04).

 

MALKIEL, David, "Empiricism in Isacc Lampronti's Pahad Yizhaq”, MG 10 (2005), pp. 341-352.

MALKIEL, David,

מלכיאל דוד,

"מיפת לשם ושוב ליפת: תרגום אנגלי של 'מאור עיניים' מאת עזריה מן האדומים", פעמים 104 (2005), עמ' 135-144.

       “Da Iafet a Shem e di nuovo a Iafet; la traduzione inglese del Me’or Enayim di Bonaiuto de’ Rossi”, (2005).

 

MALKIEL, David, “Ebraismo, tradizione e società: Isacco Lampronti e l'identità ebraica nella Ferrara del XVIII secolo”, Zakhor 7 (2005), pp. 9-43.

MALKIEL, David, “The Jewish-Christian Debate on the Eve of Modernity. Joshua Segre of Scandiano and his Asham Talui”, RÉJ 164 (2005), pp. 157-186. Apparso anche in: "הפולמוס היהודי נוצרי ערב העת החדשה: יהושע סגרי מסקנדיאנו וחיבורו אשם תלוי", קונטרסים, (תשס"ד).

MALKIEL, David, Ebraismo, tradizione e società: Isacco Lampronti e l'identità ebraica nella Ferrara del XVIII secolo, Zakhor 8 (2005), pp. 9-42.

MAKIEL, David, Eros as medium: rereading Imamanuel of Rome's scroll of desire, Italia Judaica IX (2007), pp. 35-60.

Malkiel, David, Modernity in the Graveyard: Jewish Tombstones from Padua 1830-1862, JSS 19 (2013), pp. 73-108.

maltezou, chrysa a., ‘Ο θεσμòς τοῦ ἐν Κωνσταντινουπό λει βεντοῦ Βαἱλου (1268-1453). Ἐν Άθῆναις (1970). ΙΙ. Κεφάλαιον τρίτον. Εχέσεις Βαἱλον μετα τῶν Εβραίων τῆς Κωνσταντιυoυπόλεως, pp. 84-88, 149, 152-153, 161-162. Riassunto in italiano: L’istituzione del bailo di Venezia a Costantinopoli, pp. 243-246.

malvezzi, piero; pirelli, giovanni, ed., Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana: 8 settembre 1943 -25 aprile 1945. 9a ed. Torino 1965. Lettere di: Leone Ginzburg, pp. 188-190. Giorgio Labó, p. 199. Ferruccio Valobra, pp. 373-374. 1a ed. 1952; nuova ed, (1973).

MANCA, Paolo, “Le modalità di costruzione dell’Archivio informatico”, Case e le cose (1998), pp. 179-189.

MANCHIA, G.-Serini, D., Comunità ebraiche e giudecche nella Puglia medievale, Studi Salentini 68 (1991), pp. 128f.

MANCINI, B., Banchieri e mercanti ebrei nell'Alta Tuscia tra XV e XVII secolo, in Traccem 7 (2002), pp. 127-141.

MANCINI, B., Le comunità ebraiche nelle terre di rifugio del Patrimonio tra XVI e XVII secolo, Biblioteca e Società 22 (2003), pp. 4-13.

MANCINI, Claudio Maria, Giorgio Enrico Levi: Un bibliofilo fiorentino riscoperto, RMI 72, 2 (Maggio-Agosto 2006), pp. 75-95.

MANCINI, Marco, Su i tre prestiti giudaici nel romanesco comune, Studi Linguistici Italiani 13 (1987), pp. 85-101.

MANCINI, Marco, Crescenzo Del Monte e il giudeo-romanesco, Roma e Lazio (1992), pp. 203-207.

MANCINI, Marco, Sulla formazione dell’identità linguistica giudeo-romanesca fra tardo medioevo e rinascimento, Roma nel Rinascimento (1993), pp. 53-122.

MANCUSO, Angelo, Judaiche di casa nostra: Siti e caratteri costruttivi dell'antica giudecca di Santa Lucia del Mela, Alcamo (2002), 214 pp.

MANCUSO, Maria Rosa, Insediamenti ebraici in Sicilia, Archit. Judaica in Italia (1994), pp. 127-230.

MANCUSO, Maria Rosa, La cultura dell’abitare, Archit. Judaica in Italia (1994), pp. 121 -122.

MANCUSO, Piergabriele, “I manoscritti e i frammenti della Cronaca di Ovadiah”, Giovanni Ovadiah da Oppido, (2005), pp. 103-118.

MANCUSO, Piergabriele, Ornamento del mio sposo e popolo della mia fede: a proposito di un pizmon attribuito a Šabbatai Donnolo, SY 23(2007), pp. 35-44.

MANCUSO, Piergabriele, A proposito di un passo del Sefer Ḥakhmoni di Shabbatai Donnolo nel Sefer Rossina (ca. XII secolo), SY24-25(2008-2009), pp. 3-16.

MANCUSO, Piergabriele, Shabbatai Donnolo's Sefer hakhmoni: introduction, critical text, and annotated English translation, SJHC 27 (2009), 413 pp.

MANCUSO, Piergabriele, Riflessione su una citazione dall'opera di Donnolo nell' Eškol ha-kofer (XII secolo). Una fonte orientale?, MG15-16 (2010-2011), pp. 459-466.

MANCUSO, Piergabriele, The Manuscript Tradition of Šabbetay Donnolo's Sefer Ḥakmoni. A comprehensive analysis, Ebrei nel Salento(2013), pp. 165-206.

MANCUSO, Piergabriele, Il mondo fu creato a Nissan. Teorie e ipotesi ebraiche sulla crreazione dei pianeti da una sezione del Ms. ebr. 214 della Biblioteca Apostolica Vaticana: Un testo donnoliano?, Ebrei nel Salento(2013), pp. 207-240.

MANCUSO, Piergabriele, Hebrew Science in Early Medieval South Italy: Greco-Latin Astrological Lore in Hebrew Garb, SY 29 (2013), pp. 35-50.

MANDALÀ, Giuseppe, Da Toledo a Palermo: Yishaq ben Šelomoh ibn al-Ahdab in Sicilia (ca. 1395/96 – 1431), Flavio Mitridate Mediatore (2012), pp. 1-16.

Mandalari, Mario, Gli Ebrei di Randazzo nel secolo XV, Vessillo Israelitico 50 (1902), pp. 115-8.

MANDELBAUM, Allen, A Millennium of Hebrew Poetry in Italy in Memory of Dan Pagis, Gardens and Ghettos (1989), pp. 191-207. in italiano: Un millenio di poesia ebraica in Italia, ITALYA' (1990), pp. 143-157.

MANDELLI, Pier Damiano, Ernesto Nathan cittadino pesarese,  Presenza ebraica nelle Marche; secoli XIII-XX (l993),pp. 355-362.

Mandl, Bernat, Zsidó és magyar vonatkozások a Paduai egyetemhez (in ungherese: Relazioni fraEbrei e Ungheresi nella Università di Padova.  Nel settimo centenario della sua fondazione),Magyar Zsidó Szemlé 40 (1923), pp. 68-78, 145-6.

MANENTI, Luca G., Massoneria italiana, ebraismo e movimento dei Giovani Turchi, RMI78 (2012), pp. 161-178.

MANENTI, Simonetta, Tre ipotesi per il ghetto del 1631, Società pesarese di studi storici 1 (1995), pp. 106-107.

Manfrini, Pietro, Gli Ebrei sotto la dominazione romana, Roma (1888-97), voll. 4, pp. 310 + 358 + 331 + 305.

Manganaro, C., Iscrizioni tardo-imperiali di Catania, Atti III Congresso Internaz. di Epigrafia Greca e Latina, Roma (1959), 347-51.

Manganaro C., Ancora due epigrafi giudaiche di Catania prive di simboli, Archivio  Storico Siracusano, Siracusa, V-VI (1959-60), pp. 201-2.  

MANGANARO, Giacomo, “Giudei grecanici nella Sicilia imperiale. Documentazione epigrafica e figurativa”, Ebrei e Sicilia  (2002), pp. 31-42.

MANGANELLI, Cesare; MANTELLI, Brunello, Antifascisti, partigiani, ebrei; I deportati alessandrini nei campi di sterminio nazisti,Milano (1990), 178 pp.

MANGANELLI, Cesare: VIZIO; Sergio, Resistenza e deportazione dal basso Piemonte, Deportazione nei campi di sterminio nazisti (1986), pp. 127-144.

MANGIO, Carlo, La communauté juive de Livourne face à la Révolution française, Juifs et Révolution française,(1976), pp. 191 -210.

Mann, Jacob,

מאן, יעקב,

התישבות המקובל רבי אברהם רוויגו וחבורתו בירושלים בשנת 1702, סיני 6 (1934), עמ' 84-60.

       L'insediamento del cabalista rabbino Abraham Rovigo e dei suoi compagni a Gerusalemme nel 1702, (1934).

 

Mann, Jacob,

מאן, יעקב,

מסע לארץ ישראל של ר' חיים עטר, תרביץ 6  (1935-6), עמ' 107-74.

      Il viaggio in Palestina del rabbino Khaim Attar e della sua comitiva, (1935-6).

 

MANN, Jacob, Texts and Studies in Jewish History and Literature. 2 voll., New York (1972). Vedi: Index.

MANN, Vivian B., The Recovery of a known Work (Torah Ark from Urbino), Jewish Art 12-13 (1986–1987), pp. 269-278.

MANN, Vivian B., The Arts of Jewish Italy, Gardens and Ghettos (1989), pp. 45-65. in italiano: Le arti dell’Italia ebraica, ITALYA’ (1990), pp. 59-68.

MANN, Vivian B. (ed.), Gardens and Ghettos; The Art of Jewish Life in Italy,Berkely-Los Angeles 1989, 356 pp., ill. in italiano: ITALYA’ (Isola della rugiada divina);duemila anni di arte e vita ebraica in Italia (1990), 356 pp., ill.

Manna, Belisario, L'epigrafia del cimitero giudaico di Via Nomentana, Bullett. Commiss. Archeol. di Roma, (1922), pp. 205-44.

MANNHEIMER, Renato (vd. GOLDSTAUB, Adriana)

MANNHEIMER, Renato, A note on Jews in Milan, WCJS Tenth (1993), pp. 233-236.

Mannucci, Michele, Gl’ Israeliti in Roma dalla loro origine fino a' tempi moderni. Torino (1852), pp. 24.

MANOR, Giora (vd. FRIEDHABER, Zvi)

MANTELLI, Brunello (vd. D’AMICO, Giovanna)

MANTELLI, Brunello (vd. MANGANELLI, Cesare)

MANTELLI, Brunello, Untermenschen ed industrie di guer­ra; il lavoro nelle fabbriche dei lager, Deportazione nei campi di sterminio nazisti(1986), pp. 83-106.

MANTELLI, Brunello, Il testimone, lo studioso, l’insegnante, lo studente, Storia vissuta (1988), pp. 229-237.

MANTELLI, Brunello, Lavoratori civili, internati militari, deportati; Gli italiani e l’economia di guerra nazista 1938–1945, Deportazione nei lager nazisti(1989), pp. 29-42.

MANTELLI, Brunello, “Il lavoro forzato nel sistema concentrazionario nazionalsocialista”, Campi di sterminio nazisti (2003), pp. 33-49.

MANTELLI, Bruno (vd. CEREJA, Federico)

MANUCCI, Cesare, “Le radici cristiane dell’'Antisemitismo”, Thelema 6 (1996), pp. 155-161.

Manzini, Vincenzo, L'omicidio rituale ed i sacrifici umani con particolare riguardo alle accuse contro gli Ebrei. Ricerche storiche-sociologiche, Torino (1925), pp. VII-310. Ristampa, Padova (1930), pp. viii-270.

Manzoni, Giacomo, Annali tipografici dei Soncino con introduzione e tavole silografiche. Gaetano Romagnoli Editore, Bologna (1883-6), Tomo II, sec. XII, [recte XV], pp. 1-164; tomo III, sec. XVI, pp. 504 compl.; tomo IV, sec. XVI, pp. 1-127. (Ristampa  Bologna)

MARACCHI BIAGIARELLI, Berta, Privilegio ed inizio di stampa in caratteri ebraici a Firenze (1734–35) Studi in onore F. Barberi,(1976), pp. 383-390.

MARACH, Ines Miriam, Presenza ebraica a Lugo, Rumagna 9 (1985), pp. 17-30, foto.

MARACH, Ines Miriam, L’apporto sefardita alla comunità ebraica lughese; la storia, la tradizione, le famiglie, Ebrei a Lugo(1992), pp. 8-11.

marach, Ines Miriam, Glossario, Ebrei a Lugo (1994), pp. 99-102.

MARACH, Ines Miriam, Il rito del matrimonio nella tradizi­one ebraica, Ebrei a Lugo (1994), pp. 85-88.

MARACH, Ines Miriam, “Demografia e composizione familiare nella comunità ebraica di Modena fra ‘800 e ‘900”, Comunità ebraiche a Modena e a Carpi (1999), pp. 177-184.

MARACH, Ines Miriam, “La comunità ebraica di Lugo sotto gli estensi. Stato attuale degli studi e nuove prospettive di ricerca”, MG 6 (2001), pp. 18-20..

MARACH, Ines Miriam, “Il cimitero ebraico di Lugo e le sue antiche lapidi”, MG 7 (2002), pp. 341-348.

MARACH, Ines Miriam; SACERDOTI, Annie (eds.), Luoghi ebraici in Emilia Romagna, Bologna (2003), 160 pp.

MARANGON, Cristina, “Il fiore dell’atto. L’orizzonte dell’escatologia ebraica nel pensiero di Carlo Michelstaedter”, Studi Goriziani 87-88 (1998), pp. 151-178.

marani, ercolano, Vie e piazze di Mantova, analisi di un centro storico [Ghetto di Mantova]. Civiltà Mantovana 13 (1968), pp. 53-69.

marazzi, Lorenzo, La repressione politica e razziale all’azienda tranvaria di Milano nei periodo fascista,Milano (1987), 75 pp.

MARAZZI, Ugo (a cura di), Studi in memoria di Aldo Gallotta, Turcica et islamica (DSA Series Minor LXIV), Napoli (2003), 1045 pp.

marchi, Gian Paolo, La scala: un fatto di cronaca veronese del 1939,Verona 1989, 18 pp., ill.

MARCHI, Gian Paolo, “Verona nella memorialistica della deportazione (appunti bibliografici)”, Lager  (1997), pp. 95-125.

marchi, Valerio, “L’Italia e la questione ebraica” negli anni trenta, Studi Storici 35 (1994), pp. 811-849.

MARCHI, Valerio, L'Orribile calunnia, Polemiche goriziane sull'omicidio rituale ebraico (1896, 1913), Udine (2010), 264 pp.

MARCHI, Valerio, Il dottor Sachs. Un medico ebreo in Friuli e la sua familia tra Otto e Novecento, Udine (2008), pp. 352.

MARCHI, Valerio, 'L'Affaire Dreyfus' e 'L'accusa del sangue', Udine (2013), 211 pp.

MARCHI, Valerio, Il 'sindaco ebreo' Elio Morpurgo in Friuli tra Otto e Novecento, Udine (2014), pp.160-VII.  

marchi, Vittorio, Lessico del livornese con finestra aperta sul bagitto,Livorno (1993), 371 pp.

marchiaro, Maria Laura, I viaggi ai campi di sterminio, Storia vissuta (1988), pp. 87-95.

MARCHIONE, Margherita, Il silenzio di Pio XII, Milano (2002), 308 pp.

marciani, Corrado, Ebrei a Lanciano dal XII al XVIII secolo, ASPN 81 (1963), pp. 167-196.

MARCIANI, Corrado, Scritti di storia.Storia di Lanciano. Vol. I. Lanciano, Carabba, (1974). Cap. XI: La tipografia di Girolamo Soncino a Ortona a Mare e l’umanista Oliviero da Lanciano, pp. 232-244. Cap. XIII: Ebrei a Lanciano dal XII al XVIII secolo, pp. 266-300.

marciano, Ada Francesca (vd. finelli, Luciana)

marcus, Ivan G., The Jews in Western Europe: Fourth to Sixteenth Century. BEMJS  pp. 15-105. Bibliography.

marcus, Jacob R., The Jews in the Medieval World.A Source Book: 315-1791. New York, Atheneum (1974). Vedi: Index. Ia ed., 1938.

Marcus, Joseph, Studies in the Chronicle of Achimaaz, PAAJR (1933-4), pp. 85-94.

MARCUS, Millicent, “Return of the Repressed: Italian Film and Holocaust Memory”, Jews in Italy under Fascist and Nazi Rule (2005), pp. 321-329.

marcus, paolo, Un Maestro a Trieste durante la "Belle époque": Emilio .Schreiber. RMI 36 (1970), pp. 154-160.

marcus, Shlomo,

מרכוס, שלמה,

דפי ספר עתיק; רשימות מתקופת הרינסנס באיטליה, קורות  ט (תשמ״ט), מוקדש ליובל ה־90 של יהושע ליבוביץ, עמ׳ .75-57

       Da un vecchio libro del Rinascimento, (1988/9).

 

marcus, simon,

מרכוס, שמעון,

החינוך היהודי בין שתי מלחמות העולם. 3, ה׳: [באי רודוס]. אנציקלופדיה חינוכית ד,  (1971), עמ׳ 780.

       L'educazione ebraica nell'isola di Rodi tra le due guerre mondiali. (1971).

 

marcus, simon,

מרכוס, שמעון,

קורות יהודי כרתים בימי התורכים והיוונים. אוצר יהודי ספרד ט (תשכ״ו), עמ׳ 100-84.

       Storia degli ebrei di Creta durante il dominio turco e greco, (1965/6).

 

marcus, simon,

מרכוס, שמעון,

הרכב היישוב היהודי באי כרתים בימי השלטון הוונציאני. סיני ס (תשכ״ז), עמ׳ סג-עו.

       La composizione della comunità ebraica di Creta sotto il dominio veneziano, (1966/7).

 

marcus, simon,

מרכוס, שמעון,

תולדות היהודים בכניאה באי כרתים. תרביץ לח (תשכ׳׳ט), עמ׳ 174-161.

       Storia degli ebrei di Canea nell'isola di Creta. Riassunto in inglese, p. V, (1968/9).

 

margalIth, David,

מרגלית, דוד,

יוסף בן יהושע הכהן וכתב היד: 'ספר מקיץ נרדמים׳. (היסטוריון, רופא וסופר, בתחילת הריניסנס — 1577-1496). קורות ו (תשל״ב־תשל״ה), עמ׳ 560-533.

       Yosef b. Yehoshua ha-Kohen e il suo Meqitz Nirdamim. Riassunto in inglese, pp. CXCI=CXCIV,(1972-1975).

 

margalIth, David,

מרגלית, דוד,

ערכים רפואיים שבאנציקלופדיה ההלכתית ׳פחד יצחק׳ לר״י למפרונטי (1756-1679). תורה ומדע ו (תשל״ו), עמ׳ .30-19

       Termini di medicina nell’enciclopedia Pachad Itzchaq di Isacco Lampronti. Riassunto in inglese, pp. 42-43, (1975/6).

 

MARGIOTTA BROGLIO, Francesco (vd. DI PORTO, Valerio)

MARGIOTTA BROGLIO, Francesco, Santa Sede, Chiesa italiana e Stato di Israele, Ebrei, l’Italia e Israele (1990), pp. 49-57.

MARGIOTTA BROGLIO, Francesco, Le Intese: un unicum italiano, (Relazioni), RMI 75 (2009), pp. 79-82.

margolies, Morris B., Samuel David Luzzatto, New York (1979), XV, 253 pp.

margolin, Jean-Claude, Bonet de Lattes, médecin, astrologue et astronome du pape. Ecumenismo della cultura, III,  Firenze (1981), pp. 107-148.

MARGALIOTH, REUVEN,

מרגליות, ראובן,

דפוסי ה׳שלחן ערוך׳ הראשונים. יוסף קארו,  (1969), עמ׳ פט-ק, פקס׳.

       Le prime edizioni dello Shulchan Arukh. (1969).

 

MARGALITH, DAVID,

מרגלית, דוד,

רופאים ורפואות בספרות הסטירה (במאות 14-12 לספירה הנהוגה). קורות ג (תשכ״ו), עמ׳ 583-561, פקס', במיוחד: קלונימוס בר קלונימוס ועמנואל בן שלמה איש רומי.

       Medici e medicine nella letteratura satirica dei secoli XII-XIV. Calonymos b. Calonymos, Immanuel Romano. Riassunti in inglese e in francese, pp. CXV-CXIX, (1965/6).

 

MARGALITH, DAVID,

מרגלית, דוד,

ר׳ עובדיה ספורנו. רב, רופא, פילוסוף, פרשן התורה (1475-1550). קורות ו (תשל״ב), עמ׳ 125-121.

       R. Ovadia Sforno (1475-1550), rabbino, medico, filosofo e esegeta, (1971/2).

 

MARGALITH, DAVID,

מרגלית, דוד,

על הזכרון. (בעקבות ׳לב האריה׳ לר׳ יהודה אריה די מודינא. 400 שנה להולדתו). קורות ה (תשל״ב), עמ׳ .772-759

       Sulla memoria. L'opera Lev ha-Aryedi Leon da Modena, a quattrocento anni dalla nascita dell’autore, (1972).

 

Margoliouth, George, A Florentine Service-Book at the British Museum (1461), JQR, V. S.,  16 (1904), pp. 73-97.

Margolis, L. Max e Marx, Alexander, A History of the Jewish People. Filadelfia (1947), (8a ediz.), pp. xxii-823.

Margulies, Samuel Hirsch, Un congresso di notabili ebrei tenuto in Firenze nel 1428, Rivista Israelitica 2, Firenze (1905), pp. 169-78.

Margulies, Samuel Hirsch, La famiglia Abravanel in Italia,Rivista Israelitica 3, Firenze (1906), pp. 97-107, 147-54.

Margulies, Samuel Hirsch, Dall‘archivio della Università israelitica di Pisa, Rivista Israelitica 5, Firenze (1908), pp. 70-3.

Margulies, Samuel Hirsch, Il Talmud Torà di Firenze. Conferenza storica, Rivista Israelitica 5, Firenze (1908), pp. 14-24, 48-54.

Mark, B. e Kupfer, E., Emanuel da Roma i Calonimos ben Calonimos (in polacco), BZIH 11-12 (1954), pp. 63-88.

Markon, Isaac

מרקון, יצחק דוב,

על המחזור מנהג אפ"ם, מחקרים לזכרון ר' עמרם קאהוט, עמ' פט-קא.

      Il formulario di preghiere secondo il rito di Asti - Fossano – Moncalvo, (1935).

 

MARKOVIZKI, Yaacov,

מרקוביצקי, יעקב,

"בית"ר ושארית הפליטה באיטליה (1945-1946)", עיונים בתקומת ישראל 7 (תשנ"ז), עמ' 272-284.

       “Beitar e i superstiti dell’Olocausto in Italia”, (1997).

 

MARKOVIZKI, Yaacov,

מרקוביצקי, יעקב,

"מדיניות ממשלת איטליה בשאלת הפליטים היהודים, 1945-1948", דפים לחקר תקופת השואה יג (תשנ"ו), עמ' 129-145.

       Pubblicato anche in inglese: “The Italian Government’s Response to the Problem of Jewish Refugees, 1945-1948”, Journal of Israeli History 19 (1999), pp. 23-40, (1995/6).

 

MARMORSTEIN, Avrohom (vd. OVADYA OF BERTINORO)

Marongiu, Antonio, Gli Ebrei di Salerno nei documenti dei secoli XXIII, ASPN 62 (1937). Estr. pp. 31. (Ristampa: London (1972).

MARONGIU, Carla, Fonti archivitiche sui conversos a Cagliari nel XVI secolo, MG 14, 1-2 (2009), pp. 271-283.

Maroni, Michele, v. Feroso, Carlo.

MARRASSINI, Paolo, L'infanzia del santo nel cristianesimo orientale; il caso dell'Etiopia, Bambini santi (1999), pp. 147-182.

Marro, Giovanni, Gli Ebrei negli statuti di Amedeo VIII, Razza  e  Civiltà, I (1940), pp. 319-32.

MARROCCO, Dante, Una colonia di Albanesi e di Ebrei in Alife nel secolo XVI. Museo Alifano: Documenti per la storia dei  paesi del Medio Volturno, I, Napoli (1963), 8 pp.  

MARRONE, Antonino, “Ebrei e Giudaismo a Bivona tra Medioevo ed Età Moderna (1448-1547)”, Rassegna Siciliana di Storia e Cultura 7 (1999), pp. 25-57.

MARRONE, Antonino, Ebrei e Giudaismo a Bivona, 1448-1547, Palermo (2000), 119 pp.

Marsella Barsanofio, Pasquale, «Da Oria viene la parola di Dio ». Saggio storico-critico sulla colonia ebraica di Oria Messapica durante il Medio Evo, Roma (1952), pp. 44.

MARTANO, Renata, La missione inutile: la predicazione obbligatoria agli ebrei di Roma nella seconda metà del Cinquecento, Itinerari ebraico-cristiani(1987), pp. 93-110.

martelli, Gabriella, Individuazione di una rara cinque-centina ebraica. AISG III (1985), pp. 77-79.

MARTELLI, MINO, Storia del Monte di Pietà in Lugo di Romagna (1546-1968).Firenze (1969). Parte I. cap. 1: Condizioni ambientali nella Lugo del '500 propizie al sorgere del Monte di Pietà, pp. 69-74. Parte IV. cap. 1: Il sacco del Monte e il "Monte Nazionale", pp. 207-223.

Martini, Andrea, Di un movimento antisemita in Terra d'Otranto alla fine del '400,  Voce del Popolo (giornale) Taranto (26 giugno 1920).

Martini, Angelo, L’ ultima battaglia di PioXI(e il suo atteggiamento contro il razzismo), Civiltà Cattolica, Roma, fasc. 2616 (20 giugno 1959), pp. 574-91; fasc. 2622 (19 sett. 1959), pp. 572-90.

Martini, Angelo, Gli ultimi giorni di PioXI, Civiltà Cattolica, fasc. 2625 (7 nov. 1959), pp. 236-50.

MARTINI, Carlo Maria, L’assurdo di Auschwitz e il mistero della croce, Milano (2001), 304 pp.  pubblicato anche in francese: Auschwitz et le silence de la Croix, traduit de l’italien par Gabriel Isperian, Saint-Maurice (1999).

MARTINI, Luciano, “L’Amicizia Ebraico-Cristiana attraverso le pagine del suo Bollettino”, BAECF 37 (2001), pp. 6-19.

MARTINONI, Giancarlo (vd. FACCIOLI, Flavia)

 Marucchi, Orazio, Breve guida del cimitero giudaico di Vigna Randanini, Roma (1884), pp. 30.

Marucchi, Orazio, Di un nuovo cimitero giudaico scoperto sulla Via Labicana, Dissertaz. della Pontif. Accad. Romana d'Archeol., S. II, vol. II (1884), pp. 497-533. Ristampato nel 1887.

MARUFFI,Ferruccio, La testimonianza: non ancora, non soltanto per la futura memoria, Storia vissuta(1988), pp. 150-160.

Marx, Alexander, Italienische Statuten(a Mantova), Zeitschrift für hebr. Bibliographie, XI (1907), pp. 112-21;. XV (1911), pp. 139-45.

Marx, Alexander, Aldus and the first Use of Hebrew Type in Venice, Papers of the Bibliograph. Soc. of America, XIII (1919), pp. 64-7.

Marx, Alexander, Glimpses of the Life of an Italian Rabbi of the first Half of the Sixteenth Century (David ibn Yahya), HUCA, Cincinnati, vol. 1 (1924), pp. 605-24.

Marx, Alexander, A Jewish Cause Celèbre in Sixteenth Century Italy (the Pesakim of 1519), Abhandlungen zur Erinne­rung an Zebi Perez Chajes, (1933), pp. 149-93.

Marx, Alexander,

מארכס, אלכסנדר,

רבי יוסף איש ארלי בתור מורה וראש ישיבה בסיינה Louis Ginzberg Jubilee Vo­lume, (1945), pp. 271-303.

      Il rabbino Josef da Arli maestro e direttore della accademia di studi di Siena. (1945).

 

marx, Alexander, Bibliographical Studies and Notes on Rare Books and Manuscripts in the Library of the Jewish Theol. Seminary of America.Edited with an Introduction by Menahem H. Schmelzer. New York (1977). Vedi: Index.

Marx, Moses, Gershom (Hieronymus) Soncino's Wander-years in Italy, 1498-1527. Exemplar judaicae vitae, HUCA11 (1936), pp. 427-501. Ristampa: New York (1969),  [4], 91, [2] pp., illus.

Marx, Moses, On the Date of Appearance of the first Printed He­brew Books (a Roma), Alexander Marx Jubilee Volume, (1950), pp. 481-501.

MARZANO, Arturo, Una terra per rinascere. Gli ebrei italiani e l'emigrazione in Palestina prima della guerra (1920-1940), Milano (2003), 411 pp.

MARZANO, Arturo, La Seconda Intifada nella stampa italiana, La crisi della Basilica della Natività a Betlemme, Storicamente (2011), E-text (pagg. Non numerati).

MARZANO, Arturo; Guri SCHWARZ, Attentato alla sinagoga. Roma, 9 ottobre 1982, Il conflitto israelo-palestinese e l'Italia, Roma (2013), 240 pp.

MASCARO, Giuseppe, Ebrei nel circondario di Catanzaro dal XIII al XVI secolo: insediamenti ed attività economiche e commerciali, ASE11 (1985–1987), pp. 85-97.

MASCIANGELO, Laura; ZEKA LORENZI Fabiola , "La sinagoga e lo studio dell’edilizia storica", Ha-tikwà (1998),  pp. 97-100.

MASCITELLI, Giorgio, "L’industria del corallo a Livorno", CN 24 (1998), pp. 71-82.

MASCOLO, Mariapina, Documentazion sugli ebrei a Trani nella Chiave d'oro de' beneficii di Vincenzo Manfredi, SY27 (2011), pp. 53-84.

MASCOLO, Mariapina, Le sinagoghe tranesi di Scola Nova e Scola Grande nel Novecento tra vincoli, restauri e valorizzazione, SY28 (2012), pp. 77-112.

MASCOLO, Mariapina, Il CeRDEM – Centro di ricerca e documentazione sull'ebraismo nel mediterraneo 'Cesare Colafemmina': Un progetto e un impegno di ricerca, MG 17-18 (2012-2013),  pp. 203-214.

MASCOLO, Mariapina (a cura di), Documenti sulla presenza ebraica nell'area di Trani, Andria e Barletta. In: COLAFEMMINA, Cesare, Ebrei a Trani, Fonti documentarie, Bari (2013), pp. 33-60.

MASCOLO, Mariapina (a cura di), I documenti tranesi successive all'Espulsione., In: COLAFEMMINA, Cesare, Ebrei a Trani, Fonti documentarie, Bari (2013), pp. 371-388.

MASCOLO, Mariapina, Le indagini archeologiche di Cesare Colafemmina: le catacombe di Venosa nel carteggio con la Soprintendenza (1972-1980), SY 1 (2013), pp. 201-228.

MASCOLO, Mariapina (a cura di), La cultura ebraica scritta tra Basilicata e Puglia, dedicate a C. Colafemmina, Ketav, Sefer, Miktav (2014), 400 pp.

MASEILI, Domenico, "Contributo dei protestanti al Risorgimento Italiano", RMI 64 (1998), pp. 49-58.

MASER, Peter, Zur Deutung der Fresken in Arkosol 4 und Cubiculum 2 der jüdischen Torlonia-Katacombe in Rom, Kairos 17 (1975), pp. 81-88.

MASETTI ZANNINI, Gian Ludovico, Bresciani ed Ebrei nel Cinquecento romano. Ateneo Brescia173 (1974), pp. 87-100.

MASETTI ZANNINI, Gian Ludovico, Ebrei, artisti, oggetti d’arte (documenti romani dei secoli XVI-XVII). Commentari25 ( 1974), pp. 281 -301.

MASETTI ZANNINI, Gian Ludovico, Ebrei, agricoltura e alimentazione (documenti romani del sec. XVI), Storia Agricoltura16 (1976), n. 3, pp. 71-93.

MASETTI ZANNINI, Gian Ludovico, La biblioteca di Andrea Del Monte (Iosef Sarfath) e altre librerie di ebrei nel Cinquecento romano, Studi in onore di F. Barberi,(1976), pp. 391-405.

MASETTI ZANNINI, Gian Ludovico, Fanciulli ebrei nella seconda metà del Cinquecento a Roma, Urbe 40 (1977), facs. 5, pp. 6-14.

MASETTI ZANNINI, Gian Ludovico, Stampatori e librai a Roma nella seconda metà del Cinquecento.Roma (1980). Cap. I : Aspetto fisico ed abito esteriore...rapporti con ebrei..., pp. 7-27.

MASIELLO, Vitilio, "Temi e problemi della letteratura dell’Olocausto", Deportazione nei lager nazisti (2000), pp. 53-63.

MASINA, Annamaria, La comunità ebraica a Finale nel Seicento,Verona (1988), 141 pp.

MASINA, Annamaria, Vicende della comunità ebraica a Finale Emilia nel XVII secolo, Vita e cultura ebraica nello Stato estense (1993), pp. 317-328.

MASSA, Paola, "Banchi ebraici e Monti di Pietà in Liguria. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca", Monti di Pietà e presenza ebraica in Italia ,(1999) pp. 17-34. 

Massarani, Abramo, «La Cronaca Mantovana» (1624), tradotta ed annotata da Calò Gustavo. RMI 12 (1938), pp. 363-77. In ebraico:

מסראן, אברהם,

ספר הגלות והפדות: יבאו בו כל ספורי מלחמת מנטובה.   

       L’esilio e il riscatto.Le vicende degli ebrei mantovani tra il 1627 e il 1631. Facsimile della edizione originale ebraica (Venezia 1934) accompagnato dalla versione italiana di Gustavo Calò, tratta dalla RMI1938. Sala Bolognese (1977). [5]. 15 pp. כד ד׳

 

MASSARENTE, Alessandro, "Il Ghetto scomparso di Rovigo", Sefarad –  architettura e urbanistica ebraiche dopo il 1492 (1996), pp. 69-84.

MASSARIELLO MERZAGORA, Giovanna, Giudeo-italiano,Pisa (1977), 92 pp.

MASSARIELLO MERZAGORA, Giovanna, La parlata giudeo-piemontese. Contributo alla conoscenza del lessico impiegato nelle comunità ebraiche d’area piemontese, Arch. Glottologico 65 (1980), pp. 105-130.  

MASSARIELLO MERZAGORA, Giovanna, Le parlate giudeo-italiane, Studi, Fatti, Ricerche 12 (ott.-dic. 1980), pp. 12-14.

MASSARIELLO MERZAGORA, Giovanna, "Il Lager come Babele; il plurilinguismo nei KZ", Lager (1997), pp. 127-144.

MASSARIELLO MERZAGORA, Giovanna, "Un approccio linguistico", Deportazione nei lager nazisti (2000), pp. 85-92.

MASSARO, Carmela, Ebrei e città nel Mezzogiorno tardomedievale: il caso di Lecce, Itinerari di ricerca storica 5 (1993), pp. 9-49.

MASSETTI, Gianfranco, Antisemitismo e presenza ebraica a Brescia nel Quattrocento, Studi trentini di scienze storiche 74 (1995), pp. 125-178.

MASSETTI, Gianfranco, "Il Culto Di Simonino a Trento e l’affresco di Santa Maria Rotonda a Pian Camuno", Ateneo Veneto 2, 1 (2003), pp. 67-80.

Mastrofini, Marco, Le usure : libri tre. Discussione. Vincenzo Poggioli Edit., Roma (1831), pp. xx-368.

MATARD BONUCCI Marie-Anne , "La liberazione dai campi di concentramento e il ritorno dei deportati attraverso la stampa quotidiana italiana", Silenzio della storia (1997), pp. 121-136.

MATARD BONUCCI Marie-Anne, "Entre Prezzolini et Gramsci; lectures italiennes de l’affaire Dreyfus", Postérité de l’affaire Dreyfus (1998), pp. 103-114.

MATARD BONUCCI Marie-Anne, "L’antisemitisme en Italie; les discordances entre la memoire et l’histoire", Herodote  89 (1998), pp. 217-238.

MATARD BONUCCI Marie-Anne, "La libération des camps de concentration  et le retour des deportes a travers la presse quotedienne italienne", Shoah  (1999), pp. 101-114.

MATARD BONUCCI Marie-Anne, "L’image, figure majeure du discours antisémite?", Vingtième Siècle 72 (2001), pp. 27-39.

MATARD BONUCCI Marie-Anne, "Les mises en scene de l’antisémitisme chrétien dans ‘La difesa della razza’", Les Racines chrétiennés de l’antisémitisme politique (2003), pp. 347-368.

Matarrese, Fortunato, Gli Ebrei a Roma nel Seicento, Difesa della Razza, Roma,  (20 novembre 1940), pp. 38-42.

MATERNINI ZOTTA, Maria Fausta, L’Ente comunitario ebraico,La legislazione negli ultimi due secoli, Milano, (1983), 484 pp.

MATTA, Alessandro, Lo studio della cultura ebraica in Sardegna tramite la fonte audiovisiva: la videoteca ebraica di Cagliari, MG 14, 1-2 (2009), pp. 315-317.

MATTA, Tristano, "La Risiera tra revisionismi e relativismi", Capire la Risiera (1996), pp. 105-119.

MATTIODA, Enrico, "Schemi visivi", Al di qua del bene e del male (2000), pp. 183-193.

MATTIODA, Enrico, Levi, Salerno (2011), 236 pp.

MATTIOLI, Vitaliano, Gli ebrei e la Chiesa 1933-1945, Milano (1997), 173 pp.

MATTIONI, Stelio, Storia di Umberto Saba,Milano (1989), 186 pp.

MATTOGNO, Carlo, Intervista sull’Olocausto, Padova (1996), 61 pp.

MATTOGNO, Carlo, La ‘Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei Auschwitz, Padova (1998), 221 pp.

MATTOGNO, Carlo, ‘Sonderbehandlung’ ad Auschwitz: genesi e significato, Padova (2001), 188 pp.

MATTOGNO, Gian Pio (a cura di), Gli usurai ebrei nell'Italia Mediavali e Rinascimentale, Lo Strozzinzggio in Italia, Milano (2013), 215 pp.

MAUGÉ, André (vd. CAMON, Ferdinando)

MAUGERI, Vincenza (vd. BONILAURI, Franco)

MAUGERI, Vincenza, Oggetti rituali e arredi sinagogali della comunità di Reggio, Ricerche Storiche73 (1993), pp. 1139-1152.

MAUGERI, Vincenza, "I luoghi e i materiali ebraici in Emilia Romagna", Musei ebraici in Europa (1998), pp. 56-61.

MAUGERI, Vincenza, "Anciennes Synagogues de Modena (XVIe-XIXe siècle)" Jewish Studies at the Turn of the 20th Century II  (1999), pp. 146-151.

MAUGERI, Vincenza, "L’ 'Azienda Israelitica' di Carpi tra `800 e `900; problemi sull’amministrazione delle sinagoghe e degli arredi sacri", Le comunitàebraiche a Modena e a Carpi (1999), pp. 211-217.

MAUR auf der, Eva , "Primo Levi – KZ Nr. 174517", Freiburger Rundbrief 5 (1998), pp. 246-251.

MAXIA, Sandro, "La lista di Aron; considerazioni su Italo Svevo e la cultura ebraica", Ombra lunga dell’esilio (2002), pp. 207-231.

MAYDA, GIUSEPPE, Documenti di storia contemporanea. Antisemitismo a Salò: il campo di Borgo San Dalmazzo, Resistenza23 (1969), n. 7, pp. 9-10.

MAYDA, GIUSEPPE, Documenti di storia contemporanea. La politica antisemitica del fascismo: cosa erano i centri-studio per il problema ebraico, Resistenza23 (1969), n. 2, p. 8.

MAYDA, GIUSEPPE, Documenti di storia contemporanea. La sorte degli ebrei di Cuneo. Da Borgo San Dalmazzo a Fossoli, Resistenza 23 (1969), n. 8, pp. 6-7.

MAYDA, Giuseppe, Ebrei sotto Salo.La persecuzione antisemita 1943–1945. Milano, Feltrinelli (1978), 274 pp., illus., facs., tavole, foto.

MAYDA, Giuseppe, La persecuzione antisemita 1943–1945, Ponte 34 (1978), pp. 1428-1439.

MAYDA, Giuseppe, La deportazione degli ebrei italiani, Dovere di testimoniare(1984), pp. 38-50.

MAYDA, Giuseppe, Storia della deportazione dall’Italia, 1943-1945. Militari, ebrei e politici nei Lager del Terzo Reich, Torino (2002), pp. 408. 

[MAYER, Astorre], Alla memoria di Astorre Mayer, Portavoce (1977),  n. 5, pp. 8-10. Scritti di: Garelik, Bessie, p. 8; Schaumann, Anita, pp. 8-9; Baruch, Anna,  p. 9; Cases, Lia, pp. 9-10; Arazi, A., p. 10.

MAYER, Elena, Ricordo di Rav Schaumann, Portavoce (1975),  n. 5, p. 7.

MAYER, Elena, Marta Navarra, Portavoce (1975),  n. 6, pp. 8-9.

MAYER, LEO A., Bibliography of Jewish Art. Jerusalem (1967). Vedi: indice.

MAYER MODENA, Maria, Epitafio ebraico di Avigdor (1552), Annali - Macerata 6 (1973), pp. 105-110.

MAYER MODENA, Maria Luisa, Osservazioni sul Tabù linguistico in giudeo-livornese, In memoria U. Nahon,(1978), pp. 166-179.

MAYER MODENA, Maria, Il “Sefer Miṣwoṭ” della biblioteca di Casale Monferrato. Italia 4 (1985), n. 2, pp. I-XXI, 1-108.

MAYER MODENA, Maria, A proposito di alcuni imprestiti ebraici di provenienza giudeo-italiana nei dialetti dell’Italia centro-settentrionale, Italia dialettale51 (1988), pp. 141-157.

MAYER MODENA, Maria, "Biblical Characters and their Metaphorical Function in Judeo-Italian and Italian", Studies in Hebrew and Jewish Languages (1996), pp. 61-72.

MAYER MODENA, Maria, "Leggi in yiddish ma mangia all’italiana: assimilazione gastronomica degli Ashkenaziti nell'Italia Rinascimentale", RMI 62 (1996), pp. 125-136.

MAYER MODENA, Maria, "Le parlate giudeo italiane", Ebrei in Italia II Annali 11 (1997), pp. 939-963.

MAYER MODENA, Maria, "'Un contratto' di Messulam Tedeschi di Verona", Hebraica (1998), pp. 357-378.

MAYER MODENA, Luisa, Il ghetto e la sinagoga di Modena, Modena (1999), 30 pp.

MAYER MODENA, Luisa, "Note a margine delle donne ebree modenesi all’epoca del ghetto", Comunitàebraiche a Modena e a Carpi (1999), pp. 141-158.

MAYER MODENA, Maria (ed.), Vena Hebraica in Judaeorum linguis: Proceedings of the 2nd International Conference on Hebrew, Milano and Jerusalem (1999), 431 pp.

MAYER MODENA, Maria, "La Masseket Hamor di Gedalya Ibn Yahia", Italia 13-15 (2000), pp. 303-342.

MAYER MODENA, Maria, "The Spoken Language of the Jews of Italy. How Far Back?",  Jews of Italy (2000), pp. 307-316.

MAYER MODENA, Maria, "Kasher versus Taref (peio de lo hazzir)", RMI  67 (2001), pp. 411-418.

MAYER MODENA, Maria, "Il giudeo-italiano: riflessioni nelle fonti", MG 8 (2003), pp. 65-73.

MAYER MODENA, Maria, "Le judéo-italien: un nouveau panorama", Linguistique des langues juives et linguistique générale (2003), pp. 87-112.

MAYER MODENA, Maria, "L’interferenza linguistica nel giudeo-italiano di area emiliano-romagnola", Interculturalità dell’ebraismo (2004), pp. 315-323.  

MAYER MODENA, Maria, "Novant'anni fa: gli ebrei mantovani fra guerra e pace nella poesia di Annibale Gallico", MG 9, 1-2 (2004), pp. 609-628.

MAYER MODENA, Maria Luisa; ASPESI, Francesco (a cura di), Il mio cuore è a Oriente filologia e cultura ebraica decicati a Maria Luisa Mayer Modena, Studi di linguistica, Milano (2008), pp. [791]- 796.

MAYER MODENA, Maria L., Una Megillat Ester in lingua franca mediterranea, Studi sul mondo sefardita, Firenze (2012), pp. 221-233.

MAYER MODENA, MARIA LUISA; MERZAGORA MASSARIELLO, GIOVANNA, Il giudeo modenese nei testi raccolti da R. Giacomelli, Rendiconti Istituto Lombardo 107 (1973), pp. 863-938.

MAZUR, Peter, A., Un'alleanza ambigua: I nuovi cristiani, il viceré e la costruzione del dominio spagnole a Napoli, 1510-2010: Cinquecentenario dell'espulsione degli ebrei dall'italia meridionale (2013), pp. 117-130.

MAZZAMUTO, Antonella, L’insediamento ebraico in Sicilia dal periodo arabo all’espulsione del 1492, Archit. Judaica in Italia (1994), pp. 83-95.

MAZZAMUTO, Antonella, "Storia e progetto del Miqwe di Casa Bianca nella Giudecca di Siracusa", Quaderni dell’Istituto siciliano di studi ebraici (1999),  pp. 17-21.

MAZZAMUTO, Antonella, "Il Miqwe di Casa Bianca nella Giudecca di Siracusa", RMI 66 (2000), pp. 89-98.

MAZZAMUTO, Salvatore, I giuristi dell’Ateneo pisano e la questione ebraica,Napoli (1994), 37 pp. (Ebrei di Pisa (19982), pp. 211-240.

MAZZAMUTO, Salvatore, "Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all’età repubblicana", Ebrei in Italia II Annali 11 (1997), pp. 1765-1827.

MAZZAMUTO, Salvatore, "Ebraismo e scienza giuridica nell'Italia moderna", Diritto ecclesiastico 108 (1997), pp. 355-362.

MAZZAMUTO, Salvatore; MINEO, Igor E., Sulla condizione giuridica degli ebrei in Sicilia nel tardo medioevo. Tra autonomia e subordinazione, Archi­t. Judaica in Italia (1994), pp. 73-77.

MAZZAMUTO, Salvatore: MINEO, Igor E., Sulla condizione giuridica degli ebrei in Sicilia, Italia Judaica V(1995), pp. 453-462.

Mazzetti, Roberto, La questione ebraica in un secolo di cultura italiana, con uno studio introduttivo, Modena (1938), pp. 392.

Mazzetti, Roberto, L'antiebraismo della cultura italiana dal 1700 al 1900. Modena (1939),  pp. x-270.

Mazzetti, Roberto, Orientamenti antiebraici della vita e della cultura italiana. Modena (1939), pp. 171.

MAZZINI, Elena, La stampa periodica ebraica legge la Resistenza (1945-1965), RMI 74 ( 2008), pp. 191-207.

MAZZINI, Elena, Il Processo a Gesù di Diego Fabbri e i commenti della stampa cattolica italiana. Fra deicidio e persecuzioni, Storicamente (2011), E-text (pagg. Non numerati).

MAZZINI, Elena, L'antiebraismo cattolico dopo la Shoah. Tradizioni e culture nell'Italia del secondo dopoguerra (1945-1974),  Roma (2012), 200 pp.

MAZZINI, Elena, Ostilità, convergenti Stampa diocesana, razzismo e antisemitismo nell'Italia fascista (1937-1939), Napoli (2013), 248 pp.

MAZZINI, Elena, Monumenti e memoriali delle deportazioni italiane, Dopo i testimoni, Roma (2014),  pp. 301-312.

MAZZOLENI, Danilo, Le catacombe ebraiche di Roma, Studi Romani 23 (1975), pp. 289-302.

MAZZONE, Umberto, "‘Non è anch’essa una scuola speciale?’ Le scuole per ebrei a Bologna nei fondi del Provveditorato agli Studi", L’applicazione della legislazione antisemita in Emilia Romagna (1999), pp. 111-119.

McDONALD, Royal B., "Observations on the Music of Ovadiah the Proselite, with Special Attention to the Problem of the Identification", Giovanni Ovadiah da Oppido, (2005), pp. 197-206.

McGEE, Timothy, Dancing Masters and the Medici Court in the XV Century, Studi Musicali27 (1988), pp. 201-224. Sui maestri di ballo ebrei.

McPHEETERS, DEAN W., Una traducción hebrea de "La Celestina" en el siglo XVI, Rodríguez-Moñino,pp. 399-412.

mecchia, aldo; di florio, luigi, Cenni di geriatria in un'opera del medico umbro Davide De Pomis (1525-1600), Pagine di Storia della Medicina 10 (1966) n. 2, pp. 58-62.

MÉCHOULAN, Henry (vd. ABITBOL, Michel)

MECHOULAN, Henry, "Reflexions sur l’antisémitisme et l’antisionisme chez Francesco Nitti, ancien president du conseil des ministres d’Italie, 1869-1953", RÉJ 162 (2003), pp. 571-581.

Medici, Paolo Sebastiano, Catalogo de’ Neofiti illustri usciti per misericordia di Dio dall’ Ebraismo e poi rendutisi gloriosi nel Cristianesimo per esemplarità di costumi e profondità di dottrina, Firenze (1701), pp. xxiv-289.

Medina, Cesare, Traccie di marranesimo in Sardegna. RMI 10 (1935-6), pp. 145-6.

MEGGED, Aharon,

מגד, אהרון,

מסע הילדים אל הארץ המובטחת; פרשת ילדי סלבינו, תל־אביב 1984, 208  עמ', תמונות.

       Il viaggio dei “ragazzi” verso la Terra promessa. I ragazzi di Selvino (Bergamo). (1984). In inglese: The Story of the Selvino Children; Journey to the Promised Land, London )2002), 259 pp.

 

MEGHNAGI, David, Tra il Sig. K. e Mendel l’orologiaio. La vicenda ebraica, Primo Levi e la scrittura, ML 1-2 (1989), pp. 53-62.

MEGHNAGI, David, La vicenda ebraica; Primo Levi e la scrittura, Primo Levi (1991), pp. 152-161. (anche  Primo Levi Un’Antologia della critica (1997), pp. 289-299).

MEGHNAGI, David, Il libro restituito; la vicenda del Parnas di Pisa nella ricostruzione di Silvano Arieti, Cultura ebraica e cultura scientifica (1994), pp. 53-58.

MEGHNAGI, David, Silvano Arieti's novel The Parnas: A scene from the Holocaust, The International Journal of Psychoanalysis 95, 6 (2014), pp. 1155-1181.

MEGHNAGI, Saul, “Tra storia e tradizione: appunti per una ricerca”, RMI 71, 1 (2005), pp. xvii-xxxiv.

MEGHNAGI, Saul, Modelli educativi e forme di acculturazione, RMI 76 (2010), pp. 55-74.

Mehlmann, Israel,

מהלמן, ישראל,

בית דפוסו של דניאל בומברג בויניציאה, ארשת 3 (1961), עמ' 93-8.

La tipografia di Daniel Bomberg a Venezia),(1961).

 

mehlmann, israel,

מהלמן, ישראל,

ביכורי הדפוס העברי (1500-1475). ארשת ה (תשל״ב), עמ׳ 456-448.

       The First Fruits of Hebrew Printing (1475-1500). (1972). In inglese:  Freimann-Thesaurus, Supplement I, pp. [6-9].

 

mehlmann, israel,

מהלמן, ישראל,

סיבות לנדירות ספרים עבריים. הקונ­גרס העולמי למדעי היהדות, ה, כרך ה (תשל״ג), עמ׳ 65-57.

       Le cause della rarità dei primi libri ebraici. Riassunto in inglese, pp. 66-67, (1973).

 

MEHLmaNN, Israel,

מהלמן, ישראל,

ח״י ספרים עבריים ודפים בודדים. עלי ספר א (תשל״ה), עמ׳ 108-101. גם בספרו גנוזות ספרים. ירושלים תשל״ו, עמ׳ 120-113.

       Libri e fogli isolati ebraici a stampa, (1974/5).

 

mehlmann, israel,

מהלמן, ישראל,

סביב ס׳ ׳מאור עיניים׳ לר׳ עזריה מן האדומים. זר לגבורות שזר, (1973), עמ׳ 657-638.

       L’opera Meor enayim di Azaria De Rossi. (1973).

 

MEHLmaNN, Israel,

מהלמן, ישראל,

גנוזות ספרים. מאמרים ביבליוגרפיים. ירושלים, בית הספרים הלאומי והאוני­ברסיטאי, תשל״ו.

       Genuzoth sefarim, saggi bibliografici, (1975/6).

1.ביכורי הדפוס העברי (1500-1475), עמ׳ 12-1.

       I primi frutti della stampa ebraica.

2.    בית דפוסו של דניאל בומברג  בויניציאה, עמ׳ 20-13.

       La tipografia di Daniel Bomberg a Venezia.

3.    סביב ס׳ מאוד עינים לר׳ עזריה מן האדומים (שתי מהדורות לדפוס הראשון, של״ד־של״ה), עמ׳ 39-21.

       Il Meor ‘enayim di Azarya De Rossi.

4.    סיבות לנדירות ספרים עבריים, עמ׳  .140-129

       Le causa della rarità dei libri ebraici.

       כל המאמרים נתפרסמו קודם בכתבי־עת שונים.

 

MEIER, Harry, “Getto”. Archiv Braunschweig 209 (1972), pp. 1 -8.

Meils, Josef, Beiträge zum Fall Mortara (1858), Monatschr. für Gesch. und Wissensch. des Judent. , N. S., 77 (1933), pp. 321-38.

MEIR, Amira, La Ketubbah di Šelomoh ben Zarch de Carcassona ebreo sardo di origine provenzale, Alghero metà del XV secolo, MG 14, 1-2 (2009), pp. 149-158.

MEIR, GOLDA

מאיר, גולדה,

אחד ויחיד. ספר זכרון לא׳ סיריני, עמ׳ .35-33

       In italiano: Ricordo di Enzo. In memoria E.Sereni,pp. 37-40.

 

MEIZELES, Itzchaq,

מייזליש, יצחק,

נוספות לדפוס העברי בקושטא ובריווא די טרנטו. עלי ספר א (תשל״ה), עמ׳ .100-95

       Addenda alle pubblicazioni ebraiche di Costantinopoli e di Riva di Trento, (1974/5).

 

MELAMED, Abraham,

מלמד, אברהם,

ריטוריקה ופילוסופיה בספר ״נופת צופים״ לר׳ יהודה מיסיר ליאון. איטליה 1 (תשל״ח), עמ׳ ז־לח.

       Retorica e filosofia nel Nofeth Tzufim di R. Yehuda Messer Leon. Riassunto in inglese, p. 107, (1977/8).

 

MELAMED, Abraham,

מלמד, אברהם,

מעמדו של האדם בסדר היקום — ׳מותר האדם׳ במחשבה היהודית בספרד ואיטליה בימי הביניים המאוחרים וברנסנס. איטליה 3 (תשמ״ב), עמ׳ לח־פח.

       La “Dignitas hominis” nelle opere dei pensatori ebrei in Spagna e in Italia nel Medioevo e nel Rinascimento. Riassunto in inglese, p. 34, (1981/2).

 

MELAMED, Abraham, The Myth of Venice in Italian Renaissanee Jewish Thought, Italia Judaica 1 (1983),  pp. 401-413. Riassunto in italiano, pp. 505-506.

MELAMED, Abraham,

מלמד, אברהם,

יוחנן אלימאנו על התפתחות החברה האנושית. חקונגרס חעולמי למדעי היהדות, ח, הטיבה ג, (1983), עמ׳ 93-85.

       Yochanan Alemanno e la ”Dignitas hominis”. (1983).

MELAMED, Abraham, Simone Luzzatto on Tacitus: Apologetica and Ragione di Stato, MJHL 2 (1984), pp. 143-170.

MELAMED, Abraham,

מלמד, אברהם,

גלגולו של מוטיב אהבת הערב, המועיל והטוב אצל אלבו, אלימאנו, יהודה אברבנאל ומוסקאטו. פילוסופית־האהבה, (1985(, עמ׳ 72-57.

       La trasformazione del significato dell’amore in Josef Albo, Jochanan Alemanno, Yehuda Abrabanel, Yehuda Moscato.

 

MELAMED, Abraham, Natural, Human, Divine: Classification of the Law among Some 15th and 16th Century Italian Jewish Thinkers. Italia 4 (1985), n. 1, pp. 59-93.

MELAMED, Abraham, The Perception of Jewish History in Italian Jewish Thought of the Sixteenth and Seventeenth Centuries. A Re-Examination, Italia JudaicaII(1986), pp. 139-170.

MELAMED, Abraham, English Travellers and Venetian Jewish Scholars. The Case of Simone Luzzatto and James Harrington, Ebrei e Venezia (1987), pp. 507-525.

MELAMED, Abraham, The Hebrew “Laudatio” of Yohanan Alemanno — in Praise of Lorenzo il Magnifico and the Florentine Constitution, Jews in Italy (1988), pp. 1-34.  

MELAMED, Abraham,

מלמד, אברהם,

אליהו דל מדיגו והמסורת המדינית האפלטונית בתקופת הרנסנס: עם פרסום המהדורה המדעית של תרגומו הלטיני של דל מדיגו לנוסח העברי של פירוש אבן רושד ל״מדינה״ לאפלטון, איטליה 11 (1994), עמ׳ נז-עו.

       Elia Del Medigo and the Platonic Political Tradition in the Renaissance. Riassunto in inglese, pp. 104-105, (1994).

 

MELAMED, Abraham,

מלמד, אברהם,

"אמנות הדרשה של ר' יהודה אריה מודינה: רטוריקה, אסתטיקה, פוליטיקה", אריה ישאג (תשס"ג), עמ' קז-קל. 

       “L’arte del sermone di Leone da Modena: retorica, estetica, politica, (2002/03).

 

MELAMED, Ezra Z.,

מלמד, עזרה ציון,

לפירוש נ״ך של ר׳ ישעיה מטראני. מחקרים לש״א ליונשטם, (1978),  עמ׳ 301-279.

       Il metodo di commento alla Bibbia di R. Isaia da Trani, il vecchio. Riassunto in inglese, pp. 202-203 del II volume. (1978).

 

MELCHIORRE, Matteo, "Gli ebrei a Feltre nel Quattrocento. Una storia rimossa", Reti Medievali 6 (2005), pp. 45-78.

MELCHIORRE, Matteo, A un cenno del suo dito, fra Bernardino da Feltre (1439-1494) e gli ebrei, Roma (2012), 290 pp.

MELDINI, Piero, Due falsi malatestiani e un falsario giacobino, Romagna 1 (1981), n. 3, pp. 69-80.

MELISSARI, Loredana (vd. VOIGT, Klaus)

melkman, yosef,

מלקמן, יוסף,

ראשית חייו של רבי משה זכות. ספונות ט (תשכ״ה), עמ׳ קכז-קלב.

       Adolescenza e giovinezza di Moshe Zacuto. Riassunto in inglese, p. 9, (1964/5).

 

melkman, yosef,

מלקמן, יוסף,

המחזה ׳יסוד עולם׳ לרבי משה זכות. ספונות י (תשכ״ו), עמ׳ רצט-שלג.

       Riassunto in inglese, pp. 19-21. In inglese: Moshe Zaccuto's Play "Yesod Olam".  Studia Rosenthaliana 1 (1967) n. 2, pp. 1-26, (1965/6).

 

melkman, yosef, Mozes Zacuto en zijn familie. Studia Rosenthaliana 3 (1969), pp. 145-155. Riassunto in inglese: Moses Zacuto and his family, p. 155.

MELLONI, Alberto, "Pio XII e i bambini ebrei. Fra storia, giornali e filología", Riti di passaggio, storie di giustizia per Adriano Prosperi, III (2011), pp. 87-102.

MELODI, Annalisa (vd. GIBERTONI, Roberta)

MELODIA, Giovanni, Non dimenticare Dachau; I giorni del massacro e della speranza in un Lager nazista,Milano (1993), 230 pp.

MELODIA, Giovanni, "Storia e memoria di un protagonista", Silenzio della storia (1997), pp. 137-144.

MELZER, Zwi S., Gerschom Soncino (1465–1534) ein jüdischer Drucker zur Zeit der Renaissance.Stuttgart, Fachhochschule für Druck (1982), [4], 91 pp., illus., facs.

MELZI, Robert C. (ed.), Un inno bilingue ebraico-italiano di Giuseppe Levi Gattinara: l’emancipazione israelitica, RMI 54 (1988), pp. 581-592.

MELZI, Robert, "Una Commedia Rinascimentale di Angelo Alatini: I Trionfi", Italia 13-15 (2000), pp. 303-343. Numero Monografico di Italia – In Memory di Giuseppe Sermoneta.

MENASCI, Manoela, Fra le Associazioni ebraiche romane una è del 1300. La “società dei compari”. Shalom 14/4 (1980), p. 34.

MENASCI, Manoela, Un prete ribelle. Un “giusto” per Israele. Don Raimondo Viale. Shalom 14/5 (1980), p. 16.

MENASCI, Manoela, ed., L’Organizzazione per la Riqualificazione Tecnica (O.R.T.). Così in Italia. Shalom 14/6 (1980), pp. 20-22.

MENASCI, Manoela, Dopo 35 anni Rosa [Polacco] va in pensione. Shalom 15/7 (1981), p. 36. Firmato M. M.

MENASCI, Manoela, ed., 16 Ottobre 1943: Tante storie della nostra storia. Shalom 17 (1983), n. 8: scritti diversi, pp. 22-24; n. 10: scritti diversi, p. 25; n. 11: scritti di Giuditta Di Veroli, pp. 22-23, di Settimio Sciunnach, p. 23. Shalom 18 (1984), n. 1: scritti di Romeo Salmoni, pp. 30-31; n. 2: scritti di Isacco Sermoneta, p. 28; n. 3: scritti diversi, p. 26; n. 4: scritti di Raimondo Di Neris, p. 25; n. 5: scritti di Elsa Marino e di suor Filomena, p. 18; n. 6: scritti di Mario Pace, p. 30; n. 7: scritti di Eugenio Gentili Tedeschi, p. 28; n. 8: scritti di Tranquillo Sabatello, p. 18; n. 9: scritti di Silvia Di Veroli e di Frida Misul, p. 15. Shalom 19 ( 1985),  n. 2: Don Aldo Brunacci e gli ebrei di Assisi, p. 30.

MENASCI, Manoela, ed., Le scuole ebraiche negli anni del fascismo: Roma. Shalom 18/6 (1984), pp. 28-29.

MENASCI, Manoela, Ispettore addio Cesare Polacco,  Shalom 20 (1986), p. 26.

MENASCI, Manoela, Scappa, Brenno, scappa. Esperienze nei campi di internamento in Italia durante la guerra, Shalom 21 (1987), pp. 32-33.

Menchetti, Andrea, Un banco di Ebrei in Montalboddo  nel 1423 (nella Marca Anconetana), AMDSPM, Ancona, S. III, I  (1916), pp. 198-208.

mendes caria, jose, Amatus Lusitanus anatomista, Estudos de Castelo Branco, (1968), pp. 133-158. Bibliografia su Amato Lusitano, pp. 156-158.

MENDES FLOHR, Paul; REINHARZ, Jehuda, ed., The Jew in the Modern World.A Documentary History. New York-Oxford (1980). Vedi: Index.

MENDOZA, Josefa (vd. ALVAREZ, Manuel)

MENEGHELLO, Luigi, Promemoria,Bologna (1994), 110 pp.

meneghetti, egidio, Due poesie: 1. Lager, Bortolo e l'Ebreeta. 2. La Rita more. RMI 31 (1965), pp. 22-34. Presentazione di Guido Lopez. Firmato: g. l.

MENEGHIN, Vittorino, Bernardino da Feltre e i Monti di Pietà.Vicenza (1974). Vedi: Indici.

MENEGHIN, Vittorino, Bernardino da Feltre, i Monti di Pietà e i banchi ebraici. Arch. franc. Hist.73 (1980), pp. 688-703.

Menestrina, Giuseppe, Gli Ebrei a Trento, Tridentum, VI (1903), pp. 304-16, 348-74, 385-411.

MENGALDO, Pier Vincenzo, "Lingua e scrittura in Levi", Primo Levi; Un’antologia della critica (1997), pp. 169-244.

Mengarini, Publio, Le condizioni demografiche degli Ebrei in Italia, Rivista Ital. di Sociologia, Roma, vol. IX (1905), pp. 218-25

Mengozzi, Narcisso e Piccolomini, Niccolò, Il Monte dei Paschi di Siena e le aziende in esso riunite, Siena (1891-1925), voll. 9. (I primi due volumi contengono numerose notizie sugli Ebrei a Siena).

MENICI, Sonia, “L’opera del Joint in Italia: un ‘piano Marshall’ ebraico per la ricostruzione”, RMI 69 (2003), pp. 593-617.

MENNING BRESNAHAN, Carol, Charity and State in Late Renais­sance Florence; the Monte di Pietà of Florence,Ithaca (1993), 333 pp.

MERAZZI, Walter, "Il progetto ‘Voci, volti, memorie dei deportati italiani nella Germania nazista’", Cahiers International sur le Temoignage Audiovisuel 9 (2003), pp. 61-64 (italiano); pp. 65-68 (francese(.

merchavya, chen,

מרחביה, חן,

קונטרס נגד התלמוד מימי שריפת התלמוד באיטליה. תרביץ לז (תשכ״ח), עמ׳ 96-78; 207-191, פקס׳.

       Un libello anti-talmudico al tempo del rogo del Talmud in Italia. Riassunto in inglese, p. V, (1967/8).

 

merchavya, chen,

מרחביה, חן,

ברנארדינוס לבית בוסטי נגד היהודים והתלמוד (מילאנו, סוף המאה החמש־עשרה). מיכאל א (תשל״ג), עמ׳ רכג-רנג.  

       La polemica di Bernardino de Busti contro gli ebrei e il Talmud (sec. XV), (1972/3).

 

MERIGGI, Marco, Bourgeoisie, Bürgertum, Borghesia; i contesti sociali dell’emancipazione ebraica, Stato nazionale ed emancipazione ebraica (1992), pp. 155-169.

MERON, Orly, The Decline of Jewish Banking in Milan and the Establishment of the S. Ambrogio Bank (1593) — were the Two Interrelated? NRS 74 (1990), pp. 369-384.

MERON, Orly, Demographic and Spatial Aspects of Jewish Life in the Duchy of Milan during the Spanish Period, 1535–1597, WCJS –– Tenth (1993), pp. 37-47.

MERON, Orly, "Il prestito ebraico nel ducato di Milano nel periodo ebraico", ASE 12 (1996), pp. 69-87.

MERON, Orly, "The Dowries of Jewish Women in the Duchy of MIlan (1535-1597). Economic and Social Aspects", Zakhor 2 (1998), pp. 127-137.

MERON, Orly C., Sub Ethnicity and Elites: Jewish Italian Professionals and Entrepreneurs in Salonica (1881-1912), Zakhor 8 (2005), pp. 177-220.

Merrill, E. T., The Expulsion of the Jews from Rome  under Tiberius, Classical Philology, XIV (1919), pp. 365-73.

Meshullam da Volterra,

משולם מוולטירה,

מסע ארץ ישראל, הו"ל יערי, אברהם, ירושלים 1948, 106 עמ'.

       Diario del viaggio in Palestina (1948). E traduzione, introduzione, note e appendice di Alessandra Veronese, Rimini (1989), 123 pp.

 

MESNARD, Philippe, Primo Levi: una vita per immagini, Venezia (2008), 224 pp.

MESSANA, Maria Sofia, "Rinnegati e convertiti nelle fonti dell’Inquisizione spagnola in Sicilia", Nuove Effemeridi 54 (2001), pp. 97-112.

MESSINA, Aldo, Le comunità ebraiche della Sicilia nella documentazione archeologica. Henoch3 (1981), pp. 200-219. Riassunto in  francese, p. 219  

MESSINA, Aldo, Gli ebrei di Mineo nel registro del notaio Pietro Pellegrino (1428-1431), Arch. Storico Messinese 82 (2001), pp. 5-16.

MESSINA, Aldo, "L’ipogeo di Cividale: un bagno rituale ebraico?", Percorsi di storia ebraica (2005), pp. 409-414.

MESSINA, Michele, Ipogei sepolcrali ebraici in Contrada Scalarangio di Rosolini (Siracusa) SY27 (2011), pp. 21-30.

MESSINAS, Elias V., "The Ties between the Jews of Sicily and the Jews of Greece", Ebrei e Sicilia (2002), pp. 247-256.

Messini, Augusto, Le origini e i primordi del Monte di Pietà di Foligno (1463-1488), Foligno (1940), pp. 24.

METZGER, Mendel, The Earliest Engraved Italian Meghilloth, BJRL48 (1965-1966), pp. 381-432.

METZGER, Mendel, La Meghillàh illustrata della Comunità israelitica di Padova. RMI 32 (1966), pp. 88-98, foto.

METZGER, Mendel, La Haggada enluminée. I: Étude iconographique et stylistique des manuscrits enluminés et décorés de la Haggada du XIIIe au XVIe siècle . . . Préface par René Crozet. Leiden (1973). Manoscritti di biblioteche italiane, vedi passim.

METZGER, Mendel, Style in Jewish Art of the 17th and 18th Centuries in Relation to the Baroque and the Rococo, GBA1294 (1976), pp. 181-193.

METZGER, Mendel, Un Mahzor italien enluminé du XVe siècle, MKIF 20 (1976), pp. 159-196.

METZGER, Mendel, Two Centuries (13th-14th) of He­brew Manuscript Illumination in Italy, Juden in ihrer mittelalterlichen Umwelt (1991), pp. 131-150.

METZGER, Therèse, La représentation du copiste dans les manuscrits hébreux médiévaux, Journal des Savants1976, pp. 32-53.

METZGER, Therèse et Mendel, La vie juive au Moyen Age illustrée par les manuscrits hébraïques enluminés du XIIIe au XVIe siècle. Fribourg, Office du Livre, (1982). --- IV. Le costume des Juifs en Italie de la fin du XIVe à la fin du XVe siècle, pp. 131-141. V. La vie professionnelle des Juifs en Italie, pp. 170-185. In inglese: New York (1982). In tedesco: Würzburg (1983).

MEVORAKH, MORDEKHAI,

מבורך, מרדכי,

שליחות באיטליה. בתפוצות הגולה ו (תשכ״ה ( חוב׳ 4-3, עמ׳ 225-220.

       Missione in Italia, (1964/5).

 

MEVORAkH, Mordekhai, La Diaspora italiana nell’analisi di un israeliano oggi. Dalla parte di Sereni. Shalom8/11 (1974), p. 20.

MEYER, HERRMANN M. Z., 1. Bibliographical Notes on the Historical Development of Hebrew Tipography. 2. Selected Literature on the Hebrew Incunables. 3. A Short Title Catalogue of the Hebrew Incunables and Other Books Illustrated in the "Thesaurus", Freimann-Thesaurus, Supplement I, (1967-9), pp. [10-24, 30-31].

MEYER, Michael A., ed., Ideas of Jewish History.Edited with Introductions and Notes. New York 1974. — The Chronicle of Ahimaaz, pp. 83-90. — Azariah dei Rossi. Light to the Eyes, pp. 115-121.

MEYERS, Eric M., Report on the Excavations at the Venosa Catacombe 1981. Vetera Christianorum 20 (1983), pp. 455-460.

MEYUHAS GINIO, Alisa (ed.), Jews, Christians, and Muslims in the Mediterranean World after 1492,London (1992), 293 pp.

MEZZETTI, Petra, "Orientamenti antiebraici della vita e della cultura italiana", L’applicazione della legislazione antisemita in Emilia Romagna (1999), pp. 89-100.

MICCOLI, Giovanni, La Santa Sede e le deportazioni, Spostamenti e deportazioni(1987), pp. 275-294.

MICCOLI, Giovanni, A cinquant’anni dalle leggi razziali in Italia, Santa Sede e chiesa italiana di fronte alle leggi antiebraiche del 1938, Studi Storici 29 (1988), pp. 821-902.

MICCOLI, Giovanni, Aspetti e problemi del pontificato di Pio XII, Cristianesimo nella storia 9 (1988), pp. 343-427.

MICCOLI, Giovanni, Resistenza cristiana all’antisemitismo, a proposito di un libro recente, Rivista di storia25 (1989), pp. 308-333.

MICCOLI, Giovanni, Santa Sede e chiesa italiana di fronte alle leggi antiebraiche del 1938, La legislazione antiebraica in Italia ein Europa  (1989), pp. 163-274.

MICCOLI, Giovanni, Tra memoria, rimozioni e manipolazioni: aspetti dell’atteggiamento cattolico verso la Shoah, QS2-3 (1990), pp. 161-188.

MICCOLI, Giovanni, "Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo", Ebrei in Italia II, Annali 11 (1997), pp. 1369-1574.

MICCOLI, Giovanni, "Santa Sede, ‘questione ebraica’ e antisemtismo alla fine dell’Ottocento", Nome della razza (1999), pp. 215-246.

MICCOLI, Giovanni, "Tra rimozione e memoria; antisemitismo e Shoah nel mondo cattolico", Memoria della legislazione (1999), pp. 9-26.

MICCOLI, Giovanni, "Antisemitismo e ricerca storia", Studi Storici 41 (2000), pp. 605-618.

MICCOLI, Giovanni, "Pie XII, Hitler et les Juifs", Histoire 241 (2000), pp. 40-45.

MICCOLI, Giovanni, "Quelques remarques sur l’église catholique et l’antisémitisme dans les années 30", Deux mille ans d’histoire de l’Église (2000), pp. 548-569.

MICCOLI, Giovanni, I dilemmi e i silenzi di Pio XII, Milano (2000), 570 pp.

MICCOLI, Giovanni, “Antiebraismo, antisemitismo: un nesso fluttuante”, Racines chrétiennes de l’antisémitisme politique (2003), pp. 3-24.

MICCOLI, Giovanni, “L’Italia cattolica e il fascismo”, RMI 69, 1 (2003), pp. 163-186.

MICHAELIS, Meir, L’ebraismo italiano dallo Statuto Albertino alla legislazione razziale, Israel,pp. 251-273.

Michaelis, Meir,

מיכאליס, מאיר,

המשטר הפשיסטי ויחסו לבעית היהודים באיטליה, יד ושם 4 (1960), עמ' 42-7.

       Versione inglese Yad wa-Shem Studies, ivi; Italiano: I rapporti italo-tedeschi e il problema degli Ebrei in Italia (1922-38), Rivista di Studi Polit. Internaz. 28 (1961), pp. 238-82.

 

Michaelis, Meir, Appunti bibliografici sulla persecuzione antise­mita, Quaderni del Centro di Documentazione ebraica contemp., Milano (1962), pp. 45-54.

Michaelis, Meir, Il generale Pugliese e la difesa di Roma. RMI 28 (1962), pp. 262-83.

Michaelis, Meir, Gli Ebrei italiani sotto il regime fascista dalla marcia su Roma alla caduta del fascismo (1922-1945), RMI 28 (1962), pp. 211-22, 350-68, 451-65; 29 (1963), pp. 18-41, 291-308; 30 (1964), pp. 3-24; 247-260, facs.; 32 (1966), pp. 15-37, facs.

Michaelis, Meir, Gli ufficiali superiori ebrei nell'esercito italiano dal Risorgimento alla marcia su Roma, RMI 30 (1964), 155-71 + 6 illustr.

MICHAELIS, MEIR, I rapporti tra fascismo e nazismo prima dell'avvento di Hitler al potere (1922-1933), RSI85 (1973), pp. 544-600. In particolare: "Il problema ebraico non esiste in Italia", pp. 583-588.

MICHAELIS, Meir, Ricordo di Dante Lattes, RMI 41 (1975), pp. 489-501.

MICHAELIS, Meir,

מיכאלים, מאיר,

ה׳דוצ׳ה׳ והיהודים. סקירת הספרות על יהדות איטליה תחת השלטון הפאשיסטי (1945-1922), יד ושם יא (תשל''ו), עמ' 26-7.

       In inglese: The “Duce” and the Jews. An Assessment of the Literature on Italian Jewry under Fascism 1922–1945, Yad Vashem Studies 11, pp. 7-32, (1975/6).

 

MICHAELIS, Meir, Nel cinquantenario della morte di Ciro Glass. RMI 44  (1978), pp. 459-471.

MICHAELIS, Meir, La politica razziale fascista vista da Berlino, Storia Contemporanea 11 (1980), pp. 1003-1045.

MICHAELIS, Meir, Il risorgimento italiano e l’emancipazione ebraica nel XIX secolo, Veltro(1980), pp. 664-666.

MICHAELIS, Meir, Ancora sulla “Questione ebraica” nell’Italia fascista, NA116 (1981), facs. 2138, pp. 230-249.

MICHAELIS, Meir, Riflessioni sulla recente storia dell’ebraismo italiano. RMI 43 (1977), pp. 191-211; 45 (1979), pp. 22-42; 48 (1982), pp. 167-178.

MICHAELIS, Meir, Mussolini and the Jews.German-Italian Relations and the Jewish Question in Italy 1922–1945, Oxford (1978), XIII, 472 pp. In italiano: Milano (1982), 572 pp.

MICHAELIS, Meir, Il Maresciallo dell’aria Italo Balbo e la politica mussoliniana; il frondismo di Balbo alla luce di alcuni do­cumenti e testimonianze inediti, Storia Contemporanea 14 (1983), pp. 333-357.

MICHAELIS, Meir, La persecuzione degli ebrei, Annali della Fondazione Luigi Micheletti 5 (1986), pp. 367-385.

MICHAELIS, Meir,

מיכאליס, מאיר,

המדיניות הגרמנית של ההשמדה באיטליה (1945-1943), פעמים 28 עמ׳ 27-5.

       La politica tedesca dello sterminio in Italia (1943–1945), (1986).

 

MICHAELIS, Meir, La resistenza israelita in Italia, NA 2160 (1986), pp. 239-244.

MICHAELIS, Meir, Christians and Jews in Fascist Italy, Judaism and Christianity under the Impact of National Socialism (1987), pp. 271-281.

MICHAELIS, Meir, Italiani ed Ebrei durante la seconda guerra mondiale, NA 2167 (1988), pp. 63-67.

 MICHAELIS, Meir,

מיכאליס, מאיר,

הערות על ״הפתרון הסופי״ ברפובליקה הפאשיסטית האיטלקית, 1945-1943,  דפים לחקר השואה (תשמ״ט),.עמ׳ 146-135.

       La “soluzione finale” nella Repubblica di Salò, 1943–1945, (1989).

 

MICHAELIS, Meir, Fascism, Totalitarism and the Holocaust; Reflection on Current Interpretation of National Socialist Antisemitism, European History Quarterly 19 (1989), pp. 85-103.

MICHAELIS, Meir, The Holocaust in Italy and its Representation in Italian post-War Literature, Remembering for the Fu­ture (1989), pp. 254-265.

MICHAELIS, Meir, Le interdizioni israelitiche e l’emarginazione degli ebrei, NA 2176 (1990), pp. 215-221.  

MICHAELIS, Meir, Italian Jewish Policy up to the Ar­mistice, Shoah and the War (1992), pp. 283-300.

MICHAELIS, Meir, The Current Debate over Fascist Racial Policy, Fascist Antisemitism and the Italian Jews (1995), pp. 49-96.

MICHAELIS, Meir, "Axis Policy toward the Jews in the World War II", Carpi (1996), pp. 191.

MICHAELIS, Meir, "Italy", World Reacts to the Holocaust (1996), pp. 514-553.

MICHAELIS, Meir, "The Holocaust in Italy; Areas of Inquiry", Holocaust and History (1998), pp. 439-462.

MICHAELIS, Meir, “L’influenza di Hitler sulla svolta razzista adottata da Mussolini”, RMI 69, 1 (2003), pp. 257-266.

MICHEL, David, "Arieti e il ‘Parnas’", Uno psichiatra tra due culture (2002), pp. 39-56.

MICHELINI TOCCI, Franco, Dottrine “ermetiche” tra gli Ebrei in Italia fino al Cinquecento, Italia Judaica1 (1983), pp. 287-301. Riassunto in inglese, p. 506.

MICHELINI TOCCI, FRANCO, Giorgio Levi Della Vida nell'anniversario della morte, IONA, NS 18 (1968), pp. 463-468.

MICHELIS, Angela, "Riflessioni sul pensiero e la vita di Carlo Michaelstaedter", Studi Goriziani 87-88 (1998), pp. 379-388.

MIDLARSKY, Manus I., "The Demographics of Genocide; Refugees and Territorial Loss in the Mass Murder of European Jewry", Journal of Peace Research 42, 4 (2005) pp. 375-391.

MIELI, Alberto, Nonnino perche piangi?, Roma (1998), 95 pp.

MIELI, Anna, Le strutture delle popolazione ebraica florentina attraverso i due censimenti preunitari (1810–1841), Ricerche Storiche7 (1977), pp. 407-422.

MIGDALI, Meir (DELLA TORRE Mario), Residui della parlata giudeo-romanesca nel giudeo-livornese, Italia 9 (1990), pp. 115-126.

MIGDALI, Meir (DELLA TORRE, Mario), Trenta sonetti giudaico-livornesi,Natania (1990), 41 pp., ill.

MIGLIAU, Bice (vd. DI CASTRO, D.)

MIGLIAU, Bice, Il “risanamento” del Ghetto. Le vicende dell’edificio delle Cinque Scole, Archit. e urbanística,(1984), pp. 442-447.

MIGLIAU, Bice, Nuove prospettive di studio sulle Cinque Scole del ghetto di Roma: l’identificazione e il recupero dell’aròn di scola catalana, Henoch 12 (1990), pp. 191-205.

MIGLIAU, Bice, La documentazione della scuola media ebraica di Roma del 1938, Ita­lia Judaica IV(1993), pp. 453-464.

MIGLIAU, Bice; DI GIOACCHINO, Massimo, "Centocinquant'anni in un percorso per immagini tra storia e memoria", RMI 76 (2010), pp. 359-365.

MIGLIAU, Bice; PROCACCIA, Micaela, Lazio. Itinerari ebraici. Luoghi, la storia, l’arte (1998), 192 pp.

MILA, Massimo, "Il Sapente con la chiave a stella", Scritti civili (1995), pp. 348-350.  pubblicato anche in Primo Levi; Un’antologia della critica, Torino (1997).

MILANO, Comunità Israelitica, Bollettino della Comunità Israelitica di Milano anno 1 n. 1: 22 giugno 1945 ristampa del facsímile, BCIM 41 (1985), n. 4 (aprile), pp. 8-20.

milano, hebraica ambrosiana, I. Catalogue of Undescribed Hebrew Manuscripts... by Aldo Luzzatto. II. Description of Decorated and Illuminated Hebrew Manuscripts ... by Luisa Mortara Ottolenghi, Milano (1972), [16], 163, [3] pp., facs.

milano, alberto, Ricordo di Attilio [Milano], RMI In memoria A. Milano, (1970),pp. 21-30.

Milano Attilio (saggi), (v. anche Bachi, Roberto)

Milano, Attilio, La « Pragmatica » e il matrimonio degli Ebrei a Roma nel secoloXVII, Israel, 13 aprile 1928.

Milano, Attilio, Documents pour l’histoire de la Communauté juive d'Ancône : La « Legge di Tassa ovvero Capitolazione »; La « Pragmatica », RÉJ 87 (1929), pp. 166-76;  88 (1929), pp. 51-8.

Milano, Attilio, Ricerche sulle condizioni economiche degli Ebrei a  Roma  durante   la  clausura nel ghetto (1555-1848),  RMI  5 (1930-1), pp. 445-65, 545-66, 629-50; VI (1931-2), pp. 52-73, 159-68.

Milano, Attilio, La « Pragmatica » degli Ebrei romani del secoloXVI, RMI 7 (1932-3), pp. 176-88.

Milano, Attilio, Il cimitero ebraico sull’Aventino, RMI  9 (1934-5), pp. 240-8.

Milano, Attilio, I « Capitoli »di Danielda Pisa e la Comunità di Roma, RMI 10 (1935-6), pp. 324-38, 409-26.

Milano, Attilio, Documenti sui banchieri ebrei a Modena nel secolo XVI, RMI 11  (1936-7), pp. 450-5.

Milano, Attilio, Lineamenti storici del prestito ebraico in Italia, RMI 11 (1936-7), pp. 257-74.

Milano, Attilio, Gli enti culturali ebraici in Italia nell’ultimo trentennio (1907-37), RMI 12 (1937-8), pp. 253-69.

Milano, Attilio, Gli Ebrei in Italia nei secoli XI e XII, Città di Castello 1938, pp. 70. La prima parte pubblicata, RMI vol. 13 (1938), pp. 18-39. Ristampa: RMI 43 (1977), pp. 567-637.

Milano, Attilio, Un secolo di stampa periodica ebraica in Italia, RMI - Scritti in onore di Dante Lattes (1938), pp. 96-136.

Milano, Attilio, La vita privata di una famiglia di banchieri ebrei a Roma nel Seicento,  RMI 14 (1948), pp. 261-9, 303-11, 359-68, 396-406. Precedentemente pubblicato, in forma non corretta, JQR N. S. 30 (1939), pp. 149-86.

Milano, Attilio, Storia degli Ebrei italiani nel Levante, Firenze (1949), pp. 226.

Milano, Attilio, L' impari lotta della Comunità di Roma contro la Casa dei Catecumeni, RMI 16 (1950), pp. 355-68, 408-19.

Milano, Attilio, I « banchi dei poveri » a Venezia, RMI 17 (1951), pp. 250-65.

Milano, Attilio, Gli inviati di Terrasanta in Italia, RMI 18 (1952), pp. 253-75׳, 316-23.

Milano, Attilio, Un sottile tormento nella vita del ghetto di Roma : la predica coattiva, RMI 18 (1952), pp. 517-32.

Milano, Attilio, L' «Editto sopra gli Ebrei» di Pio VI e le mene ricattatorie di un letterato, RMI 19 (1953), pp. 65-80,118-25,

Milano, Attilio, Nuove luci sull’emigrazione degli Ebrei italiani nel Cinquecento verso il Levante, RMI 19 (1953), pp. 175-8.

Milano, Attilio, I primordi del prestito ebraico in Italia, RMI 19 (1953),   pp. 221-30, 272-80, 360-71, 398-406, 450-60.

Milano, Attilio, The Number of the Jews in Sicily at the Time of their Expulsion in 1492, JSS 15 (1953), pp. 25-32. Riprodotto anche RMI 20 (1954), pp. 16-24.

Milano, Attilio, Bibliotheca historica italo-judaica, Fi­renze (1954), pp. 210.

Milano, Attilio,

מילאנו, איתיאל,

הכנסייה ויהודי רומא במאות שלוש עשרה וארבע עשרה, ארץ ישראל 3 (לזיכרון קאסוטו), (1954), עמ' 229-223.

 La Chiesa e gli Ebrei di Roma nel Duecento e nel Trecento. Uno sguardo sulla vita economica.

MILANO, Attilio, La consistenza numerica degli ebrei di Sicilia al momento della cacciata, RMI 20 (1954), pp. 16-24.

Milano, Attilio, Omaggi della Comunità di Roma per l’elezione di PioVI, RMI 20 (1954), pp. 510-6.

Milano, Attilio, Vicende economiche degli Ebrei nell’Italia meri dionale  ed  insulare durante il- Medioevo, RMI 20 (1954), p. 76-89, 110-122, 155-74, 217-22, 276-81, 322-31, 372-84.

Milano, Attilio, Glossario dei vocaboli e delle espressioni di origine ebraica nel dialetto giudaico-romanesco. Appendice al volume di Del Monte, Crescenzo, Sonetti postumi giudaico-romaneschi e romaneschi,Ro­ma (1955), pp. 217-66.

Milano, Attilio, Considerazioni sulla lotta dei Monti di Pietà contro il prestito ebraico, Scritti in memoria di Sally Mayer, Gerusalemme (1956), parte ital., pp. 199-233.

Milano, Attilio, La riposta attività di un’opera pia nel ghettodi Roma nel Settecento, RMI 23 (1957), pp. 271-9, 317-25.

Milano, Attilio, L’ interno di due case private nel ghetto di Roma del Seicento, RMI 24 (1958), pp. 366-78.

Milano, Attilio, Le confraternite pie del ghetto di Roma, RMI 24 (1958), pp. 107-20.

Milano, Attilio, Le sinagoghe del vecchio ghetto di Roma, Studi Romani VI (1958), pp. 138-59.

Milano, Attilio, I cognomi degli Ebrei romani nei secoli XVI e XVII, Studi Romani 10 (1962), pp. 10-24.

Milano, Attilio, Un’azienda di banchieri e provveditori ebrei alla corte dei Gonzaga Nevers nel Seicento, RMI- Scritti in memoria di Federico Luzzatto (1962), pp. 181-202.

Milano, Attilio, Storia degli Ebrei in Italia, Torino (1963), xxii-727 pp.

milano, Attilio, Le esequie di un Rabbino a Livorno nel seicento, ASE (1963-64), pp. 65-68.

milano, Attilio, Bibliotheca historica italo-judaica. Supplemento 1954-1963, Firenze (1964), 82 pp. (Ed. precedente: Addenda alla «Bibliotheca historica italo-judaica», Amor di Libro, IV (1956), pp. 3-11, V (1957), pp. 213-20, XI (1963), pp. 76-81, 167-72, 305-16.)

milano, Attilio, Il Ghetto di Roma: illustrazioni storiche, Roma (1964), 496 pp., illus., facs., tavole. 2a ed. Roma (1988), 497 pp.

milano, Attilio, Italy. AJYB 65 (1964), pp. 237-243; 66 (1965), pp. 394-399.

Milano, Attilio, La ripresa della stampa periodica ebraica in Italia. RMI 31 (1965), pp. 51-69 + 21 illustr. Aggiornamento, dal 1944 al 1965, del precedente articolo su : Un secolo di stampa periodica ebraica in Italia.

Milano, Attilio, Le esequie di un Rabbino a Livorno nel Seicento. Volume A.  S. Toaff  (1965), 65-8.

milano, Attilio, Sugli Ebrei a Viterbo, In memoria G. Bedarida (1966), pp. 137-149, facs.

milano, Attilio, Bibliografia degli studi sulla storia degli Ebrei in Italia (1964-1966), RMI 32 (1966), Appendice, pp. 1-19.

milano, Attilio, Il Purim in un ignorato poemetto del Seicento, RMI 32 (1966), pp. 67-87; 271-272.

milano, Attilio, Immagini del passato ebraico. RMI 32 (1966): I. Qualcosa su S. D. Luzzatto e su Padova. RMI Centenario Shadal, pp. 229-230. II. Oria, p. 414. III. Cuneo, p. 465. 33 (1967): IV. Pitigliano, p. 42. V. Siena, pp. 117-118. VI. Ancona, pp. 165-166. VII Rovigo, pp. 211-212. VIII. Pesaro, pp. 262-263. IX. Trieste, pp. 312-313. X. Ferrara, pp. 364-365. XI. Roma, pp. 406-407, 504. XII. Modena, p. 556. 33 (1968): XIII. Genova, p. 52. XIV. Casale Monferrato, p. 119. XV. Firenze, pp. 173-174. XVI. Torino, pp. 295-296. XVII. Verona,   pp. 367-368. XVIII. Mantova, pp. 422-423. XVIV. Campagna Romana, p. 538. XX. Venezia, pp. 598-599, 650-651. 35 (1969): XXI. Manduria (Casalnovo), p. 46. XXII. Bologna, pp. 231-232. XXIII. Finale Emilia, pp. 290-291. XXIV. Pisa, pp. 272-273. Tutti gli articoli sono con foto. (Riuniti in un volume: Immagini del passato ebraico.Roma (1974), 217, 12 pp., illus.).

milano, Attilio, Costumanze, spassi e correttivi fra gli Ebrei della Livorno che fu, RMI33 (1967), pp. 92-109.

milano, Attilio,

מילאנו, איתיאל,

אנשי צבא יהודים באיטליה. חיילים יהודים,  (1967), עמ׳ 79-68, תמ'.

       Militari ebrei nell'esercito italiano.

 

milano, Attilio, L'amministrazione della giustizia presso gli Ebrei di Livorno nel Sei-Settecento, In memoria L. Carpi,  pp. 133–164, facs. (1967).  Riassunto in ebraico, p. 155.

Milano, Attilio, Ebrei letterati a Roma nel corso dei secoli, Studi Romani16 (1968), pp. 30-51.  

milano, Attilio, La Costituzione "Livornina" del 1593,  RMI 34 (1968), pp. 394-410.

milano, Attilio, Uno. sguardo sulle relazioni tra Livorno ebraica e i paesi della Berberia, In memoria D. Disegni (1969), pp. 139-151.

milano, Attilio, Battesimi di ebrei a Roma dal Cinquecento all'ottocento, In memoriaE. Sereni (1970), pp. 133-167.  Riassunto in ebraico, p. 317.

milano, Attilio, Gli antecedenti Della "Livornina" del 1593, RMI37 (1971),  pp. 343-360.

Milano, Attilio e Bachi, Roberto, Università Israelitica di Roma. Storia e riordinamento dell'archivio, Roma (1929), pp. 40.

MILANO, Eligio, "Gli studenti e il razzismo; risultati di un questionario", Storia e memoria della deportazione (1996), pp. 165-206.

milano, Ernesto, Vicende e consistenza del fondo Formiggini all'Estense, Formiggini editore,(1981), pp. 437-463.

MILANO, Ernesto, Angelo Fortunato Formiggini,Rimini (1987), 136 pp.

MILANO, Ernesto, Angelo Fortunato Formiggini editore e la cultura ebraica, Italia Judaica IV(1993), pp. 414-430.

MILANO, Roberto (ed.), "Dal diario di Elia Tagliacozzo", RMI 64 (1998), pp. 87-94.

MILETTO, Gianfranco, Quattro colophon inediti in manoscritti bíblici ebraici della Biblioteca Palatina di Parma, Henoch 10 (1988), pp. 377-387.

MILETTO, Gianfranco, Un manoscritto “hillelita” della Biblioteca Palatina di Parma, Henoch 11 (1989), pp. 271-293.

MILETTO, Gianfranco, Der Mortara Fall vor dem Beginn der Einheit Italiens; neue Urkunden aus dem Vatikanischen Archiv, ZRG 45 (1993), pp. 1-17.

MILETTO, Gianfranco, Lo Šiltê ha-Gibborim di Abraham ben David Portaleone, We-zo’t le-Angelo(1993), pp. 357-368.

MILETTO, Gianfranco, "Die Zulassung der jüdischen Ärzte in Italien während der Gegenreform; der Fall Portaleone", Biblische Notizen 116 (2003), pp. 48-55.

MILETTO, Gianfranco, La biblioteca di Avraham Ben David Portaleone Secondo l'Inventario della sua eredità, Firenze (2013), 141 pp.

MILETTO, Gianfranco; VELTRI, Giuseppe (eds.), Judah Moscato, Sermons, Editions and Translation, Leiden (2011), 479 pp.

milic, Carlo, La presenza della “Nazione ebrea” nella società triestina, Comunità Religiose,(1979), pp. 29-44.

millas vallicrosa, jose m., El traductor judaico Moisés de Palermo y la ciencia de la Hipiatría en la Edad Media europea, Sefarad27(1967), pp. 299-300.

MILLO, Anna, L’élite del potere a Trieste: una biografía collettiva,Milano (1989), 361 pp. Sulla comunità ebraica triestina.

MILLO, Anna, Élites politiche ed élites economiche ebraiche a Trieste alla fine del XIX secolo, Mondo ebraico (1991), pp. 381-401.

MILLO, Anna, "La presenza ebraica nella società triestina durante l’età dell’emporio", Shalom Trieste (1998), pp. 41-50.

MILLO, Anna, Storia di una borghesia: la famiglia Vivante a Trieste dall’emporio alla guerra mondiale, Trieste (1998), 292 pp.

MILLU, Liana (vd. FUCILE, Saro)

MILLU, Liana, Il fumo di Birkenau. A., Verona (1957), pp. 179.

MILLU, Liana, Smoke over Birkenau,translated from the Italian by Lynne Sharon Schwartz, Philadelphia (1991), 202 pp. (1 ed. Firenze 1947).

MILLU, Liana, Dopo il fumo: ‘sono il n. A 5384 di Auschwitz-Birkenau’, a cura di Piero Stefani, Brescia (1999), 96 pp.

MILLU, Liana, Tagebücher,  Firenze (2006), 103 pp.

milza, Pierre, Les Juifs dans la zone d’occupation italienne, Yod 15-16 (1982), pp. 127-144.

MILZA, Pierre, Mussolini et Hitler, Histoire 118 (1989), pp. 51-54.

MIMOUNI, Simon Claude (vd. BELAYCHE, Nicole).

MINARDI, Marco, Tra chiuse mura; deportazione e campi di concentramento nella provincia di Parma 1940–1945,Montechiarugolo (1987), 131 pp.

MINARDI, Marco, La cancelllazione: le leggi razziste e la persecuzione degli ebrei a Parma 1938–1945, Storia e documenti 2 (1989), pp. 65-93.

MINCHELLA, Giuseppina, Frontiere aperte, Musulmani, ebrei e cristiani nella Repubblica di Venezia (XVII sec.) Roma (2014), 384 pp.

MINEO, Igor E. (vd. MAZZAMUTO, Salvatore)

MINERBI, Alessandra (vd. CAVAROCCHI, Francesca)

MINERBI, Alessandra, "Tra solidarietà e timori; gli ebrei italiani di fronte all’arrivo dei profughi ebrei dalla Germania nazista", Nome della razza (1999), pp. 309-319.

MINERBI, Alessandra, Il decreto legge del 7 settembre 1938 sugli ebrei strainieri, RMI 73 (2007), pp. 169-186.

minerbi, arrigo, Una colonna in Ferrara, Israel 52 n. 12 (22 dicembre 1966), p. 3.

minerbi dermeik, Tamar, The Image of the Jew in “Il travaso delle idee”; a Test Case of Antisemitic Propaganda, WCJS –– Ninth (1986), pp. 149-156.

minerbi, Meir M.,

מינרבי, מאיר מ.,

נישואין וגירושין בין יהודים באיטליה והמשפט הפוזיטיבי האיטלקי. דיני ישראל י־יא (תשמ״א־תשמ״ג), עמ׳ תיז־תכז.

       L’atteggiamento legale italiano verso i matrimoni e i divorzi ebraici, (1981-1983).

 

MINERBI, Sergio, AngeloLeviBianchini e lasua opera nel Levante, 1918-1920, Milano (1967), 128 pp. Anche: Rivista di Studi Polit.Internaz. 34 (1967) n. 1, pp. 45-108, (1969/70).  In ebraico:מינרבי, יצחק,

אנג׳ילו לוי ביאנקיני ופעילותו במזרח (1920-1918). הציונות א (תש״ל), עמ׳ .356-296

 

MINERBI, SERGIO, L'Italie et la Palestine 1914-1920, Paris (1970). Chap. II: L'Italie et le sionisme, pp. 38-84; chap. III: L'action italienne au sein du sionisme, pp. 85-133.

MINERBI, SERGIO, Italy: Relations with Zionism and Israel, EZI I, (1971), pp. 589-593. 

minerbi, Sergio I., Gli ultimi due incontri Weizmann-Mussolini (1933–34), Storia Contemporanea 5 (1974), pp. 431-477.  In ebraico:

מינרבי, יצחק סרגיו,

וייצמן ומוסוליני: מדיניות איטליה  כלפי הציונות בשנים 1934-1933. הקונגרס העולמי למדעי היהדות, ו, כרך ב, (1972/3), עמ׳ 375-371.

       Riassunto in inglese, p. 437.

 

minerbi, Sergio I., Raffaele Cantoni, un ebreo anticonformista.Presentazione di Golda Meir. Introduzione di Giorgio Romano, Assisi (1978), 278, [1] pp.

minerbi, Sergio I.,

מינרבי, יצחק סרגיו,

הפעילות הדיפלומאטית האיטלקית בקרב היהודים  הספרדיים. 1929-1915. פעמים תשמ''ב מס' 12, עמי 85-59.

       L’azione diplomatica italiana nei confronti degli ebrei sefarditi durante e dopo la 1a guerra mondiale (1915–1929), RMI –  numero spéciale ITCE,pp. 86-119. in ebraico, (1981/2).

 

minerbi, Sergio I., Il Vaticano, la Terra Santa e il Sio­nismo,Milano (1988), 338 pp.

minerbi, Sergio I., Le leggi razziali e i singoli ebrei, Legislazione antiebraica in Italia e in Europa (1989), pp. 33-45.

minerbi, Sergio I., Il progetto di un insediamento ebraico in Etiopia (1936–1943), Storia Contemporanea 17 (1986), pp. 1083-1137. in inglese, in forma abbreviata: WCJS –– Ninth (1989), pp. 111-118.

minerbi, Sergio I., Il Vaticano e il Sionismo, Ebrei, l’Italia e Israele (1989), pp. 49-57.

minerbi, Sergio I., La politica dell’Italia, della Francia e della Germania nei confronti della Palestina durante la prima guerra mondiale, Stato nazionale ed emancipazione ebraica (1992), pp. 131-142.

minerbi, Sergio I., Un ebreo fra D’Annunzio e il Sio­nismo: Raffaele Cantoni,Roma (1992), pp. 285.

minerbi, Sergio I., I podromi dell’antisemitismo fascista nei documenti dell’archivio sionistico, Italia Judaica IV(1993), pp. 336-349.

MINERBI, Sergio Itzhak, Risposta a Sergio Romano: ebrei, Shoah e Stato d’Israele, Firenze (1998), 74 pp.

Minervini, Giulio, Giudei in Pozzuoli, Bullett. Archeol. Napol. NS XIV (1855).

minervini, Laura (vd. binyamin da tudela)

minervini, Laura, Una versione giudeospagnola dell “Orlando Furioso”, AF0 32 (1993), pp. 35-45. In inglese: "An Aljamiado Version of ‘Orlando Furioso;: A Judeo Spanish Transcription of Jeronimo de Urrea's Translation", Hispano-Jewish Civilization after 1492, (1997), pp. 191-201.

minervini, Laura, “Llevaron de acà nuestra lengua”; gli usi linguistici degli ebrei spagnoli in Italia, Medioevo romanzo 19 (1994), pp. 133-192.

MINERVINI, Laura, "Per una storia linguistica degli ebrei spagnoli in Italia nel Cinquecento e nel Seicento", Hommage à Haïm Vidal Sephiha (1996), pp. 287-294.

MINERVINI, Laura, "I mercanti ebrei radaniti e le lingue d’Europa", Cultura Neolatina 57 (1997), pp. 9-18.

MINERVINI, Laura, "Il contributo di Giuseppe Sermoneta alla storia linguistica degli ebrei siciliani", Italia 13-15 (2000), pp. 125-136.

MINERVINI, Laura, "Percorsi ebraici nello spazio letterario del Medioevo: tipologie di testi e modelli di scrittura", Medioevo Romanzo 25, 1 (2001), pp. 3-24.

MINERVINI, Laura, "Le parole e le cose. Vita e cultura ebraica nelle pubblicazioni del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani", Ebrei e Sicilia (2002), pp. 257-264.

MINERVINI, Laura, "Les ‘Coplas de Yoçef’ de la Genizah du Caire", RÉJ 163, 3-4 (2004), pp. 429-444.

MINERVINI, Laura, "Sulle tracce degli ebrei spagnoli nella Roma del Cinquecento: le Coplas de Yosef del manoscritto vaticano Neofiti 48", Hebraica Hereditas (2005), pp. 99-106.

MINERVINI, Laura, "Experiencias culturales de los sefardíes en Italia en el siglo XVI", Fronteras e interculturalidad entre los sefardíes occidentales (2006), pp. 21-33.

MINERVINI, Laura, "Gli altri Siciliani: il poema sul Sacrificio di Isacco in caratteri ebraici", Dai pochi ai molti (2014), pp. 1139-1154.

mingardi, Maurizio (vd. CAStelli, Patrizia)

MINGHELLI, Giuliana, "What’s in a Word? Rosetta Loy’s Search for History in Childhood", Modern Language Notes 116 (2001), pp. 162-176.

miniati, Monica, Tra emancipazione ebraica ed emancipazione femminile, il dibattito della stampa ebraica dall’Unità alla grande guerra, Storia Contemporanea 20 (1989), pp. 45-78.

miniati, Monica, Fra tradizione e integrazione nazio-nale: temi e problemi della realtà femminile ebraica tra Ottocento e Novecento,Dottorato di Ricerca dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze (1992), 318 pp.

MINIATI, Monica, "Le ‘emancipate’; le ebree italiane fra Ottocento e Novecento", Donne delle minoranze (1999), pp. 243-254.

MINIATI, Monica, Les emancipes: les femmes juives italiennes aux XIXe at XXe siècles (1848-1924),  Paris (2003), 308 pp.

MINIATI, Monica, L'insostituibile pesantezza del povero. La beneficenza ebraica fra tradizione e modernizzazione, RMI  76, (2010), pp. 275-297.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio – Direzione Generale della Statistica, Censimento degli Israeliti esistenti nel Regno alla fine dell’anno 1881. Risultati, Annali di Statistica, S. III, IX (1884), pp. 143-62. Contiene inoltre in appendice studi sulla popolazione ebraica in alcune regioni italiane, per i quali vedi sotto i seguenti autori: Cavaglieri isaia,  Ravà  aristide, Ravà  Vittore, Rocca Riccardo e Zamorani Amilcare.

minoia, Carlo, Le edizioni scolastiche di “Se questo è un uomo” e “La Tregua”, Primo Levi (1991), pp. 105-111.

MIRA, Giuseppe, Note sulla presenza di una comunità ebraica in Perugia e sulla sua attività creditizia nella seconda metà del secolo XIII e nella prima metà del XIV, Fatti e idée. Studi dedicati a F. Borlandi,(1976), pp. 93-109.

MIRANDA, Elena, Due iscrizioni greco-giudaiche della Campania, Archeol. Cristiana 55 (1979), pp. 337-341.

 

mirsky, David,

מירסקי, דוד,

אפרים לוצאטו חייו ויצירתו, מאת דוד מירסקי עם צילום ספרו  אלה בני הנעורים, ניו יורק 1987, עמ׳ 90.  פורסם גם בירושלים תשנ׳׳ד.

       La vita e le opere di Efraim Luzzatto, (1987, 1994).

 

MIRSKY, SHEMUEL K.,

מירסקי, שמואל ק׳,

ר׳ ישעיה מטראני ובעל שבלי הלקט. תלפיות ט (תשכ״ה), עמ׳ 109-49.

       R. Isaia da Trani e L'autore di Shibole ha-leqet, (1964/5).

 

MIRSKY, SHEMUEL K.,

מירסקי, שמואל ק׳,

שד״ל בראי דורנו. בצרון נה (תשכ״ז), עמ׳ 19-16.

       Samuel David Luzzatto alla luce della nostra época, (1966/7).

MISAN MONTEFIORE, Jacques, "Antifascismo, Resistenza, Messianismo nell'opera di Carlo Levi", Appartenenza e differenza (1998), pp. 91-109.

MISUL, Frida, Deportazione: il mio diario,Livorno (1994), 39 pp.

Mocenni, Alessandro, Ebrei (a Siena nel secolo XV), Miscellanea Storica Senese, Siena, vol. I (1893), pp. 46-7.

Modena, Leone (Jehudah Arieh),, Historia de Riti hebraici.  Vita et osservanze degl’ Hebrei di questi tempi. I ediz. Parigi (1637), II ediz. Venezia (1638), pp. 116. (ristampa Sala Bolognese 1979).

Modena, Leone (Jehudah Arieh),

מודינה, יהודה  אריה,

חיי יהודה, ההדיר כהנא, אברהם, קייב 1914, 71 עמ'. מהד', שנייה תל־אביב תשמ״ה. ר' קארפי, דניאל. תרגום לאיטלקית, טורינו 2000.

       La vita di Jehuda Leon  da  Modena, 1914, 1985. Traduzione: Emanuele Menachem Artom, Torino, (2000).

 

Modena, Leone (Jehudah Arieh),

מודינה, יהודה  אריה,

שאלות ותשובות זקני יהודה, ההדיר סימונסון, שלמה, ירושלים 1956, 208 עמ'.

       Quesiti e responsi Ziqne Jehudà), (1956).

 

MODENA, Leone (Jehudah Arieh),

מודינה, יהודה אריה,

מגן וחרב, חבור נגד הנצרות, ההדיר סימונסון, שלמה, ירושלים 1960, 79 עמ'.

       Clipeus et Gladius, (1960).

 

MODENA, Leone (Jehudah Arieh),

מודינה, יהודה אריה,

לקט כתבים. ההדירה פנינה נוה.  ירושלים תשכ״ה. 288 עמ׳׳ פורט׳.

       Raccolta di scritti, (1965).

 

MODENA, Leone (Jehudah Arieh),

מודינה, יהודה אריה,

 מאמר לב אריה... נדפס ונכרך עם ׳ספר אלפי מנשה׳ מאת מנשה יוסף מאילייא. ירושלים תשל״ט. לא ד׳. (מהדורה ראשונה: ווילנא תרמ׳ו).

       Maamar Lev Arye, (1978/9).

 

MODENA, Leone (Jehudah Arieh),, Le bouclier et la targe.Une polémique sur l’identité juive au XVIIème siècle. Présentation, traduction et notes par Jean Pierre Osier, Paris (1980), 68 pp., facs.

MODENA, Leone (Jehudah Arieh),

מודינה, יהודה אריה,

אגרות רבי יהודה אריה ממודינא.

       Lettere di R. Leone Modena ved. Boksenboim, Yacob.

 

MODICA SCALA, Giovanni, Le comunità ebraiche nella contea di Modica,Modica,  (1978), 570 pp.

M[ODIGLIANI], E[NRICO], Il Beato Lorenzino da Marostica, Shalom 6/7 (1972), p. 5. Firmato: E. M.

MODIGLIANI, Jeanne, Modigliani racconta Modigliani,Livorno (1984).

MODIGLIANI, Piero (vd. FOÀ, Simona)

MODIGLIANI, Piero, Incontro col Portico d’Ottavia: A piazza giudia un rabbino venuto da Oriente, Shalom 11/5 (1977), pp. 24-25.

MODIGLIANI, Piero, Incontro col Portico d’Ottavia: Ma Pio IX disse “E facciamo un ingegnere ebreo” [Ezechia Castelnuovo], Shalom 11/4 (1977), pp. 18-19.

MODIGLIANI, Piero, Storia di commercio.Come era Roma nel primo novecento, Roma, (1980), 37 pp.

MODIGLIANI, Piero, I nazisti a Roma; dal diario di un ebreo,Roma (1984), 103 pp.

Modona, Leonello, Relazione sulla scoperta di un prezioso incunabolo nella Biblioteca della R. Università di Bologna. Bibliofilo IV (1883), pp. 97-100.

Modona, Leonello, Les exilés d'Espagne à Ferrare en 1493, RÉJ 15 (1887), pp. 117-21.

Modona, Leonello, Sara Copio Sullam. Sonetti e cenni biografici,  Bologna (1887), pp. 50.

Modona, Leonello, Sul nomedi una scrittrice  ebrea   (Paola  figlia di Abraham ha-Sofer), Vessillo Israelitico 35 (1887), pp. 76-80, 110-4.

Modona, Leonello, Catalogo dei codici ebraici della Biblioteca della R. Università di Bologna,  Cataloghi dei Codici Orientali a cura del Minist. della Pubbl. Istruz. Roma, fasc. IV (1889), pp. 321-72.

Modona, Leonello, Degl’incunaboli e di alcune edizioni rare o pregevoli nella Biblioteca della R. Università di Bologna,  Bibliofilo XI (1890), pp. 99-106, 117-22.

Modona, Leonello, Deux inventaires d'anciens livres hébreux conservés dans un manuscrit de la Bibliothèque de l’Université royale de Bologne, RÉJ 20 (1890), pp. 117-35; vol. XXI (1890), p. 318.

Modona, Leonello, Intorno ad un possibile lavoro filologico sui dialetti parlati già dagli Ebrei d'Italia, Vessillo Israelitico 41 (1893), pp. 60-2, 85-8, 121-3, 154-7.

Modona, Leonello, Illustri Ebrei Centesi, Vessillo Israelitico 46 (1898), pp. 4-10.

Modona, Leonello, Intorno alle lapidi ebraiche del Friuli, Vessillo Israelitico 47 (1899), pp. 327-34, 366-8.

Modona, Leonello, Vita ed opere di Immanuel Romano, Firenze (1904), pp. x-296.

MOESTRUP, Jorn, Lettura del Giardino dei Finzi-Contini, Studia romana,pp. 235-246.

MOGAVERO FINA, Antonio, Gli ebrei a Castelbuono,Palermo (1992), 8 pp.

MOISE, Alberto, Le vestigia ebraiche in Sardegna, NA 2171 (1989), pp. 342-348.

MOLA, Aldo Alessandro, "Lelio Della Torre; un rabbino tra Risorgimento e Terza Italia", Isacco Artom e gli ebrei italiani (2002), pp. 27-38.

MOLA, Aldo Alessandro, Ebraismo italiano e massoneria, RMI – numero spéciale ITCE,pp. 120-127.

MOLHO, ANTHONY, A Note on Jewish Moneylenders in Tuscany in the Late Trecento and Early Quattrocento, Renaissance. In Honor of H. Baron, (1971), pp. 99-117.

MOLHO, Anthony, Robert Bonfil: A “Modern” Histo­rian’s Moral Imperative, Jewish History9 (1995), pp. 113-118.

MOLHO, Anthony, "Ebrei e marrani fra Italia e Levante ottomano", Ebrei in Italia II - Annali 11 (1997), pp. 1009-1043.

MOLHO, ISAAC R.,

מלכו, יצחק, ר׳.

על משפחת מורפורגו בשאלוניקי. אוצר יהודי ספרד ט (תשכ״ו), עמ׳ 103-102.

       La famiglia Morpurgo di Salonicco, (1965/6).

 

MOLHO, ISAAC R.,

מלכו, יצחק,

אמאטו לוזיטאנו (1568-1511). ארבע מאות שנה למותו. אוצר יהודי ספרד יא-יב (תשכ״ט-תש״ל), עמ׳ 35-29.

       Amato Lusitano a quattrocento anni dalla morte, (1968-1969).

 

MOLINARI, Franco, Gregorio X e gli Ebrei, Arch. Parmense28 (1976), Serie IV, pp. 83-91.

MOLINARI, Maurizio, Ebrei in Italia: un problema di identità (1870–1938),Firenze (1991), 126 pp.

MOLINARI, Maurizio, La sinistra e gli ebrei in Italia (1967–1993), Milano (1995), 170 pp.

MOLINO SIGNORINI, Franca, “Uomini fummo...”. Riflessioni su Primo Levi e Jean Amery, RMI 57 (1991), pp. 463-477.

MOLINO SIGNORINI, Franca, "The Duty and Risk of Testimony; Primo Levi as Keeper of Memory", Memory and Mastery (2001), pp. 173-196.

MOLITERNI, Fabio, "Primo Levi dell’a-topia letteraria", Primo Levi; l’a-topia letteraria (2000), pp. 3-61.

MOLLOV, Joyce, Interaction of 15th Century Jewry with the Italian Renaissance, Guglielmo ebreo da Pesaro e la danza nelle corti italiane del XV secolo (1990), pp. 27-33.

MOLONEY, BRIAN, Svevo as a Jewish Writer, IS 28 (1973), pp. 52-63.

Momigliano, Arnaldo, I nomi delle prime « sinagoghe » romane e la condizione giuridica. della Comunità di Roma sotto Augusto, RMI 6 (1931), pp. 283-92.

Momigliano, Arnaldo, Severo Alessandro Archisynagogus. Una conferma alla «Historia Augusta», Athenacum Pavia, N. S., vol. XXII (1934), pp. 151-3.

MOMIGLIANO, Arnaldo, The Jews of Italy, New York Review of Books32 (1985), n. 16, pp. 22-26.

MOMIGLIANO, Arnaldo, A Medieval Jewish Autobiography, nel suo Settimo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico (1984), pp. 321-340. apparso anche in Pagine ebraiche (1987),pp. 116-125.

MOMIGLIANO, Arnaldo, Pagine ebraiche,a cura di Silvia Berti, Torino (1987), 178 pp.

Momigliano, Eucardio, Quarantamila  fuorilegge, Roma (1945), pp. 24.

Momigliano, Eucardio, Storia tragica e grottesca del razzismo, Verona (1946), pp. 142.

MOMIGLIANO, Giuseppe, "Le dodici tribe in ordine alterno; richiamo e simboli della storia ebraica", Hebraica (1998), pp. 379-392.

MOMIGLIANO, Marc, Autobiografia di un Rabbino italiano; con una nota di Alberto Cavaglion, Palermo (1986), 66 pp.

Momigliano, T., Un Ebreo professoredi medicina all' Università di Perugia nel secolo XIV, Vessillo Israelitico 65 (1918), pp. 384-7.

MOMIGLIANO LEVI, Paolo (ed.), Storia e memoria della deportazione, modelli di ricerca e di comunicazione in Italia ed in Francia, Firenze (1996), 218 pp.

MOMIGLIANO LEVI, Paolo, "L’esperienza della Resistenza nella vita e nell’opera di Primo Levi", Primo Levi, testimone e scrittore di storia (1999), pp. 63-75.

MOMIGLIANO LEVI, Paolo; GORRIS, Rosanna (eds.), Primo Levi, testimone e scrittore di storia, Firenze (1999), 232 pp.

MONACO, Angelo Maria, Una inconsueta occorrenza iconografica: Adonay, il nome ebraico di Dio, sul San Nicola di Gabriele Riccardi a Lecce, Ebrei nel Salento(2013), pp. 355-362.

MONACO, Lucio (ed.), La deportazione nei lager nazisti: didattica e ricerca storiografica, Atti del Convegno Internazionale, Torino (1998), Milano (2000), 156 pp.

Mondello, Fortunato, Due iscrizioni ebraiche (a Trapani), Arch. Storico Siciliano, Palermo, N. S., vol. VIII (1883), pp. 110-1.

MONDINI, Marco, L'esclusione degli <appartenenti alla razza ebraica> dalle Forze Armate italiane (dicembre 1938), RMI 73, 2 (Maggio-Agosto 2007), pp. 209-224.

Mondolfo, Ugo Guido, Gli Ebrei in una città dell' Umbria nei secoli XVeXVI(Terni), Assisi (1907). Per nozze Algranati-Mondolfo.

MONTADA, Josep Puig, Eliahu del Medigo, the Last Averroist, Jerusalem, Exchange and Transmission across Cultural Boundaries (2013), pp. 155-186.

MONTAGNANA, Marcello, I rifugiati ebrei italiani in Australia e il movimento antifascista “Italia libera” (1942–1946), Notiziario dell’IstituloStorico della Resistenza in Cuneo e Provincia31 (1987), pp. 5-114. Riassunto in inglese.

MONTAGNANA, Marcello, The Contribution of Italian Jewish Refugees to Anti-Fascist Activities in War Time Australia; an Introduction, AJHSJ 11(1990), pp. 82-92.

MONTALENTI, Giuseppe, Il concetto biologico di razza e la sua applicazione alla specie umana,  Conseguenze culturali delle leggi razziali(1990), pp. 25-39.

MONTANARI, Daniele, "I Monti di Pietà nella Lombardia (secoli XV-XVIII). Prime riflessioni", Annali di storia moderna e contemporanea 2 (1996), pp. 9-43.

MONTANARI, Daniele, "Da prestatori a mercanti. Gli ebrei del bozzolese e del sabbionetano in età moderna", Annali di storia moderna e contemporanea 4 (1997), pp. 73-95.

MONTANARI, Daniele, "I Monti di Pietà del mantovano: secoli XV-XVIII", Ebrei a Castel Goffredo (1998), pp. 47-56.

MONTANARI, Daniele, "Banchi feneratizi e Monti di Pietà in Lombardia", Monti di Pietà e presenza ebraicain Italia (1999), pp. 71-96.

MONTECCHI, Giorgio, "Gli Alfabeti Latini di Gershom Soncino", Attività editoriale di Gershom Soncino (1997), pp. 95-97.

Montefiore, Mosè Giacomo, Un récueil de consultations rabbiniques rédigé en Italie au XVI siècle, RÉJ 10 (1885), pp. 183-203.

MONTEVECCHI, Federica (vd. FOA, Vittorio)

Monti, Santo, Martirio del beato Simoneda Trento, Periodico Società Storica Comense Como,  vol. XXVII (1906), pp. 174-85.

Montù, G. B. Gioachino, Memorie storiche della comunità degli Ebrei di Chieri,  Vessillo Israelitico 48 (1900),  pp. 405-7.

MORABITO, Vittorio, "La comunità ebraica di Marsala e Il giudaismo non rabbinico e caraita", Ebrei in Sicilia (1998), pp. 117-155.

MORABITO, Vittorio, "Les particularités de la communauté juive de Syracuse (Sicilie( á la fin du XIVe siècle", Jewish Studies at the Turn of the 20th Century  1 (1999), pp. 459-467.

Morais, Sabato, The Jews in Italy,New York (1890).

Morais, Sabato, Italian Jewish Literature, Filadelfia,  I (1897), pp. 51-74.

Morais, Sabato, Italian Hebrew Literature, New York (1926), pp. vi-244.

Morandi, Giovanbattista,I Capitoli di Opicino Caccia marchese di Mortara a Moyses ebreo, Boll. Stor. per la provincia di Novara, I (1907), pp. 19-33.

MORAVIA, Alberto (vd. DEBENEDETTI, Giacomo)

MORDENTI, Alessandro, Vita quotidiana e modelli di cultura di una periferia nello State pontificio nei secoli XVI-XVII, Famiglia e la vita quotidiana in Europa (1986),pp. 384-386. Sugli ebrei nello Stato pontificio.

MORELLI, Anne, Les diplomates italiens en Belgique et la “question juive”, 1938–1943, BIHBR53-54 (1983–84), pp. 357-407.

MORELLI, Dario, La persecuzione degli ebrei, Annali della Fondazione Luigi Micheletti2 (1986), pp. 29-41.

MORELLI, Giuseppe, Il monumento a Priapo nelle Catacombe di San Gennaro,Torino (1976), 31 pp., 8 fig., tavole.

Morelli, Tommaso, Cenno storico sulla venuta dei Giudei nel regno di Napoli, Napoli (1849).

MORELLI, VALERIA, I deportati italiani nei campi di sterminio 1943-1945, Milano (1965), 494 pp., illus.

MORELLO, MARCO, Torino nera. Ebrei di ieri ed ebrei di oggi di fronte al fascismo, Ha-tikwà 25 (1973), n. 3, p. 6.

MORENO, Martino Mario (vd. COHEN, Mordechai)

MORELLO, Valerio, Morire per i fratelli maggiori: una vita nella carità fino al martirio: padre Giuseppe Girotti O.P. (Alba 1905 – Dachau 1945), Studio Domenicano (1995), 160 pp.

MORETTI, Felice, La presenza ebraica a Bitonto dall’età normanna all’aragonese, Studi Bitontini45-46 (1987–1988), pp. 50-75.

MORETTI, Luigi, Iscrizioni greco-giudaiche di Roma, Archeol. Cristiana50 (1974), pp. 213-219.

MORETTI, Mauro, "La dimensione ebraica di un maestro Pisano. Documenti su Alessandro D’Ancona", Ebrei di Pisa (1998), pp. 283-340.

MORGAN, Claudia, "Salvatore Sabbadini; la Biblioteca recuperata", Shalom Trieste (1998), pp. 199-218.

MORGANI, Teodoro, ed., Ebrei di Fiume e di Abbazia (1441–­1945),  Roma, Carucci (1979), 158, [1] pp., illus.

MORGANI, Teodoro, ...Quarant’anni dopo, Roma (1986), 188 pp., ill.

MORIANI, Antonella (vd. CUTINI GHERI, Maria Giovanna)

MORIANI, Gianni, Pianificazione e tecnica di un genocidio, La politica razziale del nazional-socialismo, Padova (1996), 249 pp.

MORISI, Anna, Galatino et la Kabbale chrétienne, Kabbalistes Chrétiens,pp. 211-231.

MORISI GUERRA, Anna, Incontri ebraico-cristiani; Il salterio poliglotto di Santi Pagnini, Itinerari ebraico-cristiani(1987), pp. 9-37.

MORLEY, John F., Vatican Diplomacy and the Jews during the Holocaust 1939–1943,New York (1980), Cap. X: Italy, pp. 166-194.

MORO, LINA, Angiolo Orvieto: poeta nell'intimo e nelle sue espressioni, Israel 53 n. 9 (14 dicembre 1967), p. 5.

MORO, LINA, L'opera poetica di Angiolo Orvieto: la Lirica, RMI 34 (1968), pp. 84-95.

MORO, Lina, La mostra di fotografie di Mario Nunes Vais, RMI 40 (1974), pp. 320- 321, foto.

MORO, Renato, Le premesse dell’atteggiamento cattolico di fronte alla legislazione razziale fascista; Cattolici ed ebrei nell’Italia degli anni venti (1919–1932), StoriaContemporanea19 (1988), pp. 1013-1119.

MORO, Renato, L’atteggiamento dei cattolici tra teologia e politica, Stato nazionale ed emancipazione ebraica (1992), pp. 305-350.

MORO, Renato, "Le Chiese, gli ebrei e la società moderna, l’Italia", Integrazione e identità ,(1998) pp. 167-182.

MORO, Renato, "Razzismo e fascismo, contributi recenti",  Zakhor (2000), pp. 171-183.

MORO, Renato, La Chiesa e lo sterminio degli ebrei, Bologna (2002), 216 pp.

MORO, Renato, "Propagandisti cattolici del razzismo antisemita in Italia (1937-1941)", Racines chrétiennes de l’antisémitisme politique (2003), pp. 275-345.

MORONI, Marco, Prestatori ebrei ed economie cittadine nella Marca Anconitana, secoli XIII-XV, Presenza ebraica nelle Marche; secoli XIII-XX(1993), pp. 11-38.

MORONI, Marco, La comunità ebraica di Recanati: aspetti economici e sociali, Marca 3 (2014), pp. 11-26.

MORPURGO, Alma, Ricordo di Tina Pincherle, Shalom 19/1 (1985), p. 30.

MORPURGO, Andrea, Il cimitero ebraico in Italia, Storia e architettura di uno spazio identitario, Quodlibet Studio; Città e Paesaggio, (2012), 218 pp.

MORPURGO, Anna, L’esilio, Trieste (1998), 167 pp. 

Morpurgo, Edgardo, Serie cronologica dei capi e rabbini dell’ Università degli Ebrei di Padova dal 1577 al 1600 dell' E. V. Vessillo Israelitico 56 (1908), pp. 573-7; 57 (1909), pp. 5-8.

Morpurgo, Edgardo, Notizie sulle famiglie ebree esistenti a Padova nel XVI secolo, Corriere Israelitico 47 (1908-9), pp. 161-5, 193-7, 229-34, 257-60.

Morpurgo, Edgardo, La famiglia Morpurgo di Gradisca sull' Isonzo. 1585-1885. Monografía storica documentata, Padova (1909), pp. 110.

Morpurgo, Edgardo, L' Università degli Ebrei in Padova nel XVI secolo, Bollett. Museo Civico di Padova 12, Padova (1909), pp. 16-25, 65-75.

Morpurgo, Edgardo, Intorno alla famiglia Morpurgo di Gradisca. Nuove ricerche,  Rivista Israelitica 7, (1910), pp. 233-9.

Morpurgo, Edgardo, Notizie intorno alla famiglia Gentilomo di Pesaro, Rivista Israelitica 7 (1910), pp. 121-4.

Morpurgo, Edgardo, Monografie storiche degli Ebrei del Veneto: Gli Ebrei a Treviso, (905-1509; 1547-1590), Corriere Israelitico 48, Trieste (1909-10), pp. 141-4, 170-2; Gli Ebrei a Conegliano (1398-1898). ibid., pp. 188-91, 205-10; Gli Ebrei a Ceneda (1597-1897). ibid., vol. 49 (1910-1), pp. 21-3.

Morpurgo, Edgardo, Bibliografia della storia degli Ebrei nel Veneto, Rivista Israelitica 7, Firenze (1910), pp. 180-90, 227-32; vol. 8 (1911), pp. 14-29, 68-81, 106-26, 215-29; vol. 9 (1912), pp. 49-79, 127-52, 214-33.

Morpurgo, Edgardo, Inchiesta sui monumenti e documenti del Veneto interessanti la storia religiosa, civile e letteraria degli Ebrei, Corriere Israelitico 49, Trieste (1910-1), pp. 201-3, 221-3; vol. 50 (1911-2), pp. 1-4, 41-3, ,61-2 ,145-7, 165-8, 205-7; vol. 51 (1912-3), pp. 5-7, 53-6.

MORPURGO, Edgardo, Inchiesta sui monumenti e documenti del Veneto interessanti per la storia religiosa, civile e letteraria degli ebrei, Trieste (1996), 32 pp. gia pubblicato in forma di articoli su Corriere Israelitico 49 (1910-1911); 50 (1911-1912); 51 (1912-1913).

MORPURGO, Edgardo, Samuel David Luzzatto e la sua famiglia,  RMI39 (1973), pp. 618-632. Pubblicazione postuma con introduzione di Giorgio Romano.

MORPURGO, Edgardo; MODENA, ABDELKADER, Medici e chirurghi ebrei dottorati e licenziati nell'Università di Padova dal 1617 al 1816. Opera postuma a cura di Aldo Luzzatto, Ladislao Münster, Vittore Colorni, Bologna (1967), XV, 132 pp.

Morpurgo, Luciano, Caccia all’uomo!  Vita, sofferenze e beffe. Pagine di diario: 1938-44, Roma (1946), pp. 359.

Morpurgo, Luciano, La distruzione del Tempio israelitico di Spalato, Israel (7 novembre 1946).

MORPURGO, MARCELLO, Antiche usanze ebraiche a Gorizia, Israel58 n. 26 (31 maggio 1973), p. 3.

MORPURGO, Marcello, Rievocando le ultime vicende della scomparsa Comunità di Gorizia, RMI 44 (1978), pp. 704-711.

MORPURGO, Marcello, Valdirose: memorie della comunità ebraica di Gorizia,Udine (1986), 221 pp.

MORPURGO, Piero, "La cultura scientifica", Ebraismo dell’Italia meridionale (1996), pp. 185-202.

MORREALE, Margherita, La “Biblia di Ferrara” 450 anni dopo la sua pubblicazione,Roma (1994), 233 pp.

MORREALE, Margherita, La Biblia de Ferrara y los romanceamientos medievales, Introduc­ción a la Biblia de Ferrara(1994), pp. 69-139.

MORRIS, Nathan,

מוריס, נתן,

תולדות החינוך של עם ישראל בשלשה ספרים מימי קדם עד המאה השש עשרה. ירושלים 1977. ספר שני, ימי הביניים. עיין לפי המפתח.

       L’educazione presso il popolo ebraico attraverso i secoli: il Medioevo, (1977).

 

Morrison, William Douglas, The Jews under Roman Rule. T. Fisher Edit., Londra 1890, pp. xxx-426. Traduzione italiana con il titolo: Gli Ebrei sotto la dominazione romana,Torino (1911), pp. xxxi-537.

MORRONE, Andrea, "Profili giuridici del processo di Norimberga", Storie estreme (1999), pp. 241-258.

MORRONI, Furio, Oro di razza; la grande rapina nazista ai danni delle banche europee e delle vittime dell’Olocausto, Roma (1997), 253 pp.

MORSELLI, Marco, "Un progetto editoriale per le opere di Elia Benamozegh", RMI 63 (1997), pp. 79-88.

MORTARA, Alberto, In attesa di miracoli. Gli ebrei in Italia dal 1938 al 1940, RMI54 (1988), pp. 37-47.

Mortara, Marco, Die Gemeindebibliothek zu Mantua, HBI (1858), pp. 68-9, 105 vol. II (1859),  pp.  19-20, 93-4; vol. III (1860), pp. 32-4, 57-8;  vol. IV (1861), pp. 48-9, 74-9.

Mortara, Marco, Die Censur hebräischer Bücher und der «Canon Puriflcationis», HB V (1862), pp, 72-7, 96-101.

Mortara, Marco, Cenni sul terremoto di Ferrara del 1570 e sulla famiglia  del rabbino Azaria de Rossi,Corriere Israelitico 2, Trieste (1863-4), pp. 121-5.

Mortara, Marco, Jechiel o Vidal Norzi, Corriere Israelitico 2, Trieste (1863-4), pp. 56-9, 160-2; vol. 3 (1864-5), pp. 80-2, 183-5.

Mortara, Marco, Cenni sulla tipografia ebraica in Mantova, Giornale delle Biblioteche II (1868), fasc. 6, pp. 59-60..

Mortara, Marco, Catalogo dei manoscritti  ebraici  della biblioteca della Comunità israelitica'di Mantova, Livorno (1878), pp. 72.

Mortara, Marco, Notizie di alcune raccolte di consulti mss. di rabbini italiani possedute da M. M. e da esso pubblicate, Mosè V (1882), pp. 125-6, 155-6, 191-3, 231-2, 265-6, 306-7, 377-9; vol. VI (1883), pp. 52-3, 133-4, 191-3, 263-5, 337-8.

Mortara, Marco, Leone de' Sommi, Mosè VIII (1885), pp. 150-1.

Mortara, Marco, Indice alfabetico dei rabbini e scrittori israeliti di cose giudaiche in Italia, con richiami e note illustrative,  Padova (1886), pp. viii-74.

Mortara, Marco, Un important document sur la famille des Portaleone, RÉJ 12 (1886), pp. 113-6.

MORTARA DI VEROLI, Elena, Emancipazione e sue metafore letterarie, Stato nazionale ed emancipazione ebraica(1992), pp. 57-90.

MORTARA DI VEROLI, Elena, La biblioteca di Babele; premesse metodologiche ad una bibliografia di lingua e letteratura ebraica, Cultura ebraica nell’editoria italiana (1992), pp. 89-103.

MORTARA DI VEROLI, Elena, "Ricordi yiddish e scrittura: intervista a Edith Bruck", RMI 62 (1996), pp. 393-412.

MORTARA DI VEROLI, Elena; QUERCIOLI MINCER, Laura, Il mondo yiddish: saggi, numero monografico della RMI 62 (1996), 504 pp.

MORTARA OTTOLENGHI, L., (vd. PERANI, Mauro).

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, La decorazione del codice biblico ebraico della biblioteca "Berio" di Genova, Miscellanea di Storia Ligure4(1966), pp. 67-84, facs.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, Manoscritti biblici decorati nelle biblioteche italiane, RMI32 (1966), pp. 200-206, facs.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, Arte ebraica a Roma, Shalom 3/9 (1969), p. 16.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, Il manoscritto ebraico del seminario vescovile di Vercelli, In memoria D. Disegni, (1969), pp. 153-165, facs.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, Il manoscritto α.T.3.8 della Biblioteca Estense di Modena e la sua decorazione, RMI In memoria A. Milano, (1970),pp. 261-266, foto.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, Salvare il ghetto di Venezia, RMI37 (1971), pp. 374-377. Anche: Shalom 5/4 (1971), p. 13, foto.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, Hebraica Ambrosiana. II. Description of Decorated and Illuminated Hebrew Manuscripts in the Ambrosiana Library, (1972), pp. 113-146, 152, 163-164, 40 facs.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, Un gruppo di manoscritti ebraici romani del sec. XIII e XIV e la loro decorazione, In memoria C. Roth,(1974), pp. 139-158.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa,  I manoscritti ebraici in Italia, Ariel (1975), pp. 64-73.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa,

 מורטארה אוטולנגי, לואיזה,

על עיטורי המסורה בכתבי־יד מקראיים,  מראה מקרא, (1976), עמ׳ 70-61.

       Decorazione masoretica nei manoscritti biblici.

 

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, Il manoscritto vaticano ebraico 438 e la sua decorazione, ASE (1977–1979), pp. 55-73, facs.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, Alcuni manoscritti ebraici miniati in Italia Settentrionale,  Arte Lombarda 60 (1981), pp. 41-49.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, Antichi argenti ebraici, Fine Arts1(1981), facs. 2, pp. 27-30, foto.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, Miniature ebraiche italiane, Italia Judaica(1983), pp. 211-227. Riassunto in inglese, p. 506.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, La Ketubba: una decorazione tra simbolo e realtà, Ketubbot italiane, (1984), pp. 203-213; in inglese, pp. 245-251.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, La Bibbia de La Rochelle, Mélanges en l’honneur de B. Blumenkranz, (1985), pp. 149-156, facs.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, Il codice errante [Ms. Rothschild], FMR 13 (1988), pp. 63-81.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, Manoscritti ebraici miniati nelle biblioteche dell’Emilia Romagna, Ferrara(1988), pp. 165-174.  

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, The Illumination and the Artists, Rothschild Miscellany 2 (1989), pp. 11-15. apparso anche in The Making of the Hebrew Book (1993).

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, "'Figure e immagine' dal secolo XIII al secolo XIX", Ebrei in Italia II Annali 11 (1997), pp. 967-1008.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, "Il contributo di un centro di documentazione; il Cdec", Lager (1997), pp. 31-34.

MORTARA OTTOLENGHI, Luisa, "Conservazione e divulgazione di materiale documentario ad opera del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea", Beni culturali ebraici in Italia (2003), pp. 251-256.

MORTARI Annamaria; BONORA, Previdi Claudia Bonora (a cura di), I 'giardino degli ebrei: Cimiteri ebraici del Mantovano, gli epitaffi contenuti nel Corpus Epitaphiorum Hebraicorum Italiae, 1, Firenze (2008), XXVII + 465. pp.

MOSCATI, Cesare, Mio zio Mario Moscati, Shalom 11/3 (1977), p. 27.

MOSCATI, Ester, L’università israelitica di Urbino, Ha-tikwà 34 (1982), n. 221, pp. 6-7.

MOSCATI, Ester, Alessandro Da Fano, rabbino e maestro, BCIM 41 (1985), n. 4 (aprile), p. 28. Firmato E. M.

MOSCATI, Gianfranco, Marchio giallo a Bolzano, Shalom 13/1 (1979), p. 14.

MOSCATI, Gianfranco, Bolzano: un lager nazista, CIFR 16 (1983), n. 5, pp. 21-28.

MOSCATI, Gianfranco; CHIAVARELLO, Giovanni, Nel 40° della Liberazione un ricordo delle Quattro Giornate di Napoli, Shalom 19/4 (1985),  p. 11.

MOSCATI, Maria Luisa, La sinagoga ritrovata (Urbino), BCIM 41(1985), n. 10 (ottobre), p. 11.

MOSCATI, SABATINO, Ricordo di Giorgio Levi Della Vida, Oriens Antiquus 7(1968), pp. 1-15. In volume separato: Roma (1968).

MOSCATI BENIGNI, Maria Luisa, All’ombra dei Torricini (sinagoga di Urbino), Esagono 9 (1987), pp. 33-36.

MOSCATI BENIGNI, Maria Luisa, Ebrei a Urbino: La casa dello schohet (p. 335); Piatti della cucina tradizionale ebraica (p. 341); Proverbi, detti e personaggi (p. 350), Presenza ebraica nelle Marche; secoli XIII-XX (1993),pp. 335-353.

MOSCATI BENIGNI, Maria Luisa, Urbino 1633: nasce il ghetto, Presenza ebraica nelle Marche; secoli XIII-XX (1993), pp. 121-138.

MOSCATI BENIGNI, Maria Luisa, La sinagoga sefardita di Pesaro, Società pesarese di studi storici 1 (1995), pp. 55-62.

MOSCATI BENIGNI, Maria Luisa (ed.), Marche. Itinerari ebraici:  Luoghi, la storia, l’arte Venezia (1996), 191 pp. pubblicato anche in inglese: Marche. Jewish Itineraries: Places, History and Art Venezia (1999).

MOSCATI BENIGNI, Maria Luisa, "Il cimitero ebraico di Pesaro tra tradizione e storia", Studi sulla comunitàebraica di Pesaro (2003), pp. 146-156.

MOSCATI BENIGNI, Maria Luisa, "Trascrizione di alcune lapidi pie antiche", Studi sulla comunità ebraica di Pesaro (2003), pp. 157-167.

MOSCATI STEINDLER, Gabriella, I manoscritti ebraici della Biblioteca Nazionale di Napoli, IONA NS 21 (1971), pp. 313-340, facs., tavole.

MOSCATI STEINDLER, Gabriella,

מוסקטי שטיינדלר, גבריאלה,

תולדות מחקר העברית והוראתה באוניברסיטה המזרחית בנאפולי. מנחה לקודש, (1979), עמ׳ 57-54.

       L’insegnamento dell’ebraico all’Istituto di Studi Orientali di Napoli. (1979). Riassunto in inglese, p. XII.

 

MOSCATI STEINDLER, Gabriella, Isaia Luzzatto e Giuseppe Guerzoni: un’"amicizia” intellettuale nell’Italia post-risorgimentale, Henoch 10 (1988), pp. 69-84. Riassunto in francese, p. 84.

MOSCATI  STEINDLER, Gabriella,

מוסקטי־שטיינדלד, גבריאלה,

אגרות כעדות להתכתבות בין יהודים לבין נוצרים; בין ישעיהו לוצאטו לבין פרופ׳ גוארצוני, ברית עברית עולמית 7 (תש׳׳ן), עמ׳ 94-89.

       Lettere che testimoniano la corrispondenza tra gli ebrei e i cristiani; tra Isaia Luzzato e il prof. Guerzoni, (1990/01).

 

MOSCATI STEINDLER, Gabriella,

מוסקטי-שטינדלר, גבריאלה,

"ספרות ישראלית באיטליה; סופרים, מגמות ותהליכי  השוק", עם וספר י (תשנ"ח), עמ' 190-198.

       "La letteratura israeliana in Italia: scrittori, tendenze e processi di mercato", (1998).

 

MOSCATI STEINDLER, Gabriella, La libertà si chiama Jaipur. Dalle leggi razziali alla corte del Maharaja. Le vicende di un ebreo italiano nella II Guerra mondiale, Milano (2010), 245 pp.. In francese: La liberté s'appelle Jaipur : les vicissitudes d'un juif de l'Italie : des lois raciales à la cour du  Maharadjah, Parigi (2013).

MOSCHETTI, Cesare M., Questioni di diritto pubblico marittimo negli scritti dei giuristi napoletani della prima metà del Seicento, Napoli (1984). Vd. Lo ius naufragii sui beni dei nemici e dei mercanti ebrei, pp. 181 -195.

MÖSCHTER, Angela, "Gli ebrei a Treviso durante la dominazione veneziana (1388-1509)", Reti Medievali 6 (2005), pp. 90-107.

MÖSCHTER, Angela, Juden im venezianischen Treviso (1389-1509), Hannover (2008), 476 pp.

MÖSCHTER, Angela, Again about the Jews in Treviso – a review of the year 1425, CHEIRON 57-58 (2012), pp. 197-224.

MOSÈ da RIETI, Mosè da Rieti; Filosofía naturale e fatti di Dio,testo inedito del secolo XV, a cura di Irene Hijmans Tromp, Leiden (1989), 586 pp., facs.

MOSINO, Franco, La sinagoga di Bova Marina, Chiesa nel tempo 2 (1986), pp. 93-94.

MOSINO, Franco, Intervento nella discussione sulla sinagoga di Bova Marina (Reggio Calabria), MÉFRM 103 (1991), pp. 667-668.

MOSINO, Franco, Ricerca su gli ebrei a Bagnara Calabra in etàmoderna: il metodo storico-linguistico, Reggio Calabria (2001), 17 pp.

MOSSETTI, Cristina, I tessuti: la schedatura dei manufatti tessili in alcune considerazioni di carattere metodológico, Ebrei a Torino,(1984), pp. 163-227, illus.

Mosti, Renzo, Medici ebrei del XIV-XV secolo a Tivoli, Atti e Mem. della Soc. Tiburtina di Storia e d’Arte, XXVII (1954), pp. 109-56.

MOTOLA, Gabriel, Primo Levi: his Life and Death, European Judaism  2 (1987), pp. 42-46.

Motta, Emilio Ambrogio, Ebrei in Como ed in altre città del ducato milanese. Documenti milanesi del secolo decimoquinto, Periodico Società Storica Comense Como, vol. V (1885), pp. 7-44.

Motta, Emilio Ambrogio, Oculisti, dentisti e medici ebrei nella seconda metà del secoloXV alla corte milanese, Annali universali di Medicina, vol. 283 (1887), pp. 326-8.

MOTTOLESE, Maurizio, "Sulla ri-significazione dei rituali del sacrificio nell’esegesi cabbalistica del XIII secolo", MG 6 (2001), pp. 69-77.

MOTTOLESE, Maurizio, "Sulla ri-significazione dei precetti in Maimonide e nei cabbalisti: il caso del divieto delle ibridazioni (kil’ayin)", Percorsi di storia ebraica (2005), pp. 305-323.

MOZKIN, Aryeh Leon,

מוצקין, אריה ליאו,

שפינוזה, לוצאטו, פילוסופיה ודת. שפינוזה ב׳, (1979), עמ׳ 144-135.

       Baruch Spinoza, Samuel David Luzzatto: filosofia e religione. Riassunto in inglese, p. XIII.

 

MOZKIN, Aryeh L., Elia Del Medigo, Averroes and Averroism, Italia 6 (1987), pp. 7-19.

MOVIMENTO CULTURALE STUDENTI EBREI, ed., Dalla politica del terrorismo al terrorismo della politica.Fatti ed eventi per ricordare il tragico attentato alla Sinagoga di Roma, Roma (1983), 8 pp.

MUELLER, Reinhold C. (vd. LANE, Frederic C.)

MUELLER, REINHOLD C., Charitable Institutions, the Jewish Community and Venetian Society. A Discussion of the Recent Volume by Brian Pullan, Studi Veneziani 14 (1972), pp. 37-82.

MUELLER, Reinhold C., Les prêteurs juifs de Venise au Moyen Age, Annales 30 (1975),  pp. 1277-1302.

MUELLER, Reinhold C., The Jewish Moneylenders of Late Trecento Venice: a Revisitation, Mediterranean Historical Review 10 (1995), pp. 202-217.

MUELLER, Reinhold C., "Lo Status degli ebrei nella Terraferma Veneta del Quattrocento: Tra Politica, Religione, Cultura ed Economica", Reti Medievali 6 (2005), pp. 70-106.

MUGHINI, Giampiero, A via della Mercede c’era un razzista, Milano (1991), 248 pp. Su Tetesio Interlandi e le leggi razziali in Italia.

MULÉ, Nuccio (vd. Scandaliato, Angela)

MULÉ, Viviana, "Argenta Judea Siracusana", Arch. Storico Siracusano 13 (1999), pp. 149-160.

MULÉ, Viviana, "Ebrei tra Siracusa e Malta nel ‘400", Arch. Storico Siracusano 16 (2002), pp. 101-122.

MULÉ, Viviana, "La medicina ebraica in Sicilia orientale nel secondo Medioevo", SMed 40 (2002), pp. 155-170.

MULÉ, Viviana, "Beniamino Romano ebreo siracusano: documenti inediti dell’Archivio della Corona d’Aragona", MG 8, 2 (2003) pp. 343-350.

MULÉ, Viviana, "La comunità ebraica di Siracusa nel ’400: aspetti di vita economica e sociale", RMI 69, 3 (2003) pp. 59-86.

MULÉ, Viviana, "Nuovi documenti sulle comunità ebraiche della Sicilia orientale: Messina, Catania, Siracusa", MG 9, 1-2 (2004) pp. 231-240.

MULÉ, Viviana, "Nuovi documenti sulla comunità ebraica di Messina nel XV secolo", Percorsi di storia ebraica (2005), pp. 397-408.

MULÉ, Viviana,, "La comunità ebraica di Catania nelle fonti notarili del XV secolo", Hebraica Hereditas (2005), pp. 107-122.

MULÈ, Viviana, Ebrei sardi in Sicilia ed ebrei siciliani in Sardegna, MG 14, 1-2 (2009), pp. 227-237ץ

MULÈ, Viviana, Note sulla famiglia ebraica de Panormo a Randazzo nel XV secolo, SMed 47 (2009), pp. 41-52.

MULÈ, Viviana, Judaica civitas siracusarum, vita, economia e cultura ebraica nella Siracusa medievale, Machina Philosophorum Palermo (2013), 270 pp.

Müller, Nicolò, Le catacombe degli Ebrei presso la Via Appia Pignatelli, Mitteilung. des deutschen archäolog. Instituts, I (1886), pp. 49-56.

Müller, Nicolò, Die jüdische Katakombe am Monteverde zu Rom. Der älteste bisher bekannt gewordene jüdische Friedhof des Abendlandes, Lipsia (1912), pp. 112.

Müller, Nicolò, Il cimitero degli antichi Ebrei posto nella Via Portuense, Dissertaz. della Pontif. Accad. Romana d'Archeol., S. II, vol. XII (1915), pp. 205-318.

Müller, Nicolò, Die Inschriften der jüdischen Katakombe am Monteverde zu Rom. Nach des Verfassers  Tode  vervollständigt undherausgegeben von Dr. Nikos A. Bees, Lipsia (1919), pp. ix-185.

MUNCINELLI, Adriana, Even; pietruzza della memoria; ebrei 1938–1945,Torino (1994), 262 pp.

Munkácsi, Ernö, Római napló(in ungherese: Diario romano), Budapest s. d., pp. 88.

Munkácsi, Ernö, Livornoi Regisegek-Antiquitates liburnenses, Budapest (1935), pp. 63.

Munkácsi, Ernő, A Livornoi zsidó kultura (in ungherese: La cultura ebraica in Livorno), Mult és Jövö XXV (1935), pp. 82-4, 115-9, 180-1. Dello stesso autore e nello stesso periodico sono poi comparsi nelle annate 1936 e  ‘38 altri brevi studi storici, incorporati in quello citato.

Munkácsi, Ernö, I manoscritti palatini ebraici della Biblioteca Vaticana, RMI 11 (1936-7), pp. 368-72.

Munkácsi, Ernő, Miniatürmüvészet Itália könyvtáraiban (in ungherese: L’arte della miniatura ebraica nelle biblioteche italiane), Magyar Zsidó Szemlé 53, Budapest  (1936), pp. 16-37 e LIV (1937), pp. 28-78.

Munkácsi, Ernö, Miniatürmüvészet Itália könyuvtáraiban. Héber kódexek (in ungherese: Miniature artistiche delle biblioteche italiane. Codici ebraici), Budapest s. d. [1938], pp. 86-xlii.

Munkàcsi, Ernö, Der Jude von Neapel. Die historischen und kunstgeschichtlichen Denkmäler des süditalienischen Judentums, Zurigo (1939), pp. 121.

MunkÁcsi, Ernö, Könyvek és kövek - Történeti és müvészeti irasók(in ungherese: Libri e pietre - Letteratura storica e artística), Budapest (1944), pp. 139.

Münster, Ladislao, Fu Jacob Mantino lettore effettivo dello Studio di Bologna ? RMI 20 (1954), pp. 310-21.

Münster, Ladislao, L’ « Enarratio brevis de senum affectibus » de David de’ Pomis, le plus grand médecin Israélite en Italie au16.me siècle, RHMH VII (1954),  pp. 7-16, 125-36.

Münster, Ladislao, La grande figure d’Elia di Sabbato, médecin juif d’Italie du XV.ème siècle, RHMH IX (1956), fasc. 3, pp. 125-40.

Münster, Ladislao, Laurea in medicina conferita ad un ebreo spagnolo a Napoli nel 1488. Contributo alla questione dell’ ammissione degli ebrei al grado dottorale in Italia nell’ultimo secolo del Medioevo. Atti del XV Congresso Internaz. di Storia della Medicina (1956), pp. 291-7.

Münster, Ladislao, Una luminosa figura di medico ebreo del Quattrocento: Maestro Elia di Sabbato da Fermo, archiatra pontificio, Scritti in memoria di Sally Mayer, Gerusalemme (1956),  parte ital., pp. 224-58.

Münster, Ladislao, Maître Guillaume feu Isaiade Urbino, docteur ès arts et en médicine à Ferrare en 1426, Revue d’Hist. de la Médi­cine Hébraïque, XI (luglio 1958), pp. 109-14.

Münster, Ladislao, Laurea in medicina conferita dallo Studio ferrarese ad un Ebreo nel 1426, Ferrara Viva 3 (1961), fasc. 7-8, pp. 63-72.

MÜNSTER, Ladislao, Proces zbog "ritualnog ubistva" u Dubrovniku 1502 godine i tragična smrt lekara Moše Maralija,Zbornik 1 (1971), pp. 99-114. Riassunto in inglese: Trial on "Ritual Murder" in Dubrovnik in 1502 and the Tragical Death of the Physician Moshe Maralio, pp. 111-112.

MÜNSTER, Ladislao, "L’ ‘Enarattio brevis de senum affectibus’ (‘Bref Commentaire aux Maladies des Viellards) de David de Pomis, le plus grand médecin israélite en Italie au XVIe siècle", Mélanges d’histoire de la médecine hébraïque (2003), pp. 161-181. Ristampa della Revue d’histoire dela Médicine hebraïque 32 (1956/7).

MÜNSTER, Ladislao, "La grande figure d’Elia di Sabbato, médicin juif d’Italie du XVe siècle", Mélanges d’histoire de la médecine hébraïque (2003), pp. 123-157.

MÜNSTER, LADISLAO; MALAVOLTI, MIRKO, Su alcuni documenti relativi a medici ebrei, conservati nell'Archivio di Stato di Firenze, Medicina nei secoli 8 (1971), n. 3, pp. 22-53.

Muntner, Süssmann,

ר' שבתאי דונולו (985-913), ב"ח, ירושלים 1949, עמ' 208+164.

Rabbì Sabbathai Donnolo (913-985),(1949).

 

Muntner, Süssmann, Donnolo et la contribution des Juifs aux pre­mières oeuvres de lamédicine salernitaine, RHMH, IX (1956), fasc. 3, pp. 155-61.

MUNTNER, Süssmann

מונטנר, זיסמן,

הרקע ההיסטורי לחיבור הרפואי העברי הקדום ביותר באירופה של ר׳ שבתאי דונולו. (תולדות יהודי אפוליה בתקופתו ...). קורות ד (תשכ״ח), עמ׳ 362-352.

       Lo sfondo storico del più antico lavoro ebraico di medicina scritto in Europa da Shabethai Donnolo, (1967/8).

 

Münz, I. B., Neuaufgefundene römische Inschriften aus einer jüdische Katakombe, Monatschr. für Gesch. und Wissensch. des Judent. N. S., 59 (1915), pp. 77-81.

Muratori, Santi, Landone e gli Ebrei di Ravenna, Ravenna (1911), pp. 4. (also in his Tutte le Opere I, Ravenna 2014)

MUSATTI, Cesare, Mia sorella gemella la psicoanalisi,Roma (1982). Considerazioni psicologiche sul comportamento degli ebrei italiani di fronte alla persecuzione razziale, pp. 140-153.

MUSATTI, Nuccia, Sisa Lopez, Portavoce (1985),  n. 3, p. 15.

MUSCA, Giosuè, (vd. CARDINI, F.)

MUSCA, Giosuè, (vd. COLAFEMMINA, Cesare)

MUSCA, Giosuè, L’emirato di Bari 847–871,Bari (1967),  6. L’emirato di Bari e gli Ebrei, pp. 76-90. (IA ed.: 1964.).

MUSCA, Giosuè; COLAFEMMINA, Cesare, Tra Longobardi e Saraceni; l’emirato, Storia di Bari(1989),pp. 285-313.

MUSCO, Alessandro (a cura di), Cultura e filosofia degli Ebrei di Sicilia nel medioevo mediterraneo. Appunti e considerazioni bibliografiche, SMed 47 (2009), pp. IX-XXXVI.

MUSEO EBRAICO di FIRENZE, Discorsi per l’inaugurazione del museo ebraico di Firenze (15 nov. 1981-18 cheshvan 5742), Firenze (1982). Vitta, Edoardo, pp. 5-9; Boralevi, Alberto pp. 14-19.

MUSI, Gavino, Esperienza e razionalizzazione nei viaggi di studio ai Lager nazisti, Sto­ria vissuta (1988), pp. 238-244.

MUSSO, GIANGIACOMO, Per la storia degli ebrei in Genova nella seconda metà del cinquecento. Le vicende genovesi di R. Josef Hakohen, In memoria L. Carpi, pp. 101-111. Riassunto in ebraico, p. 154. Anche: BCIM 24n. 10 (giugno-luglio 1969), pp. 21-22.

MUSSO, GIANGIACOMO, Documenti su Genova e gli ebrei tra il 'Quattro e il 'Cinquecento, RMI 36 (1970), pp. 426-435.

MUSSO, GIANGIACOMO, Gli ebrei nel Levante genovese: ricerche d'archivio, La Berio 10 (1970), n. 2, pp. 5-27.

MUSSO, GIANGIACOMO, Per la storia degli ebrei a Genova. Note su bibliografie e documenti, Berio 12 (1972), pp. 8-17.

MUSSO, GIANGIACOMO,  La cultura genovese nell’età dell’umanesimo,Genova (1985),  II — Ebrei. Per la storia degli ebrei in Genova nella seconda metà del Cinquecento. Le vicende genovesi di Joseph Hakohen, pp. 111-117. Per la storia degli ebrei nella Repubblica di Genova tra il Quattrocento e il Cinquecento, pp. 119-132. Gli articoli furono pubblicati anterior­mente, vedi nel libro: Bibliografia di G.G. Musso.

MUTTI, Claudio, I cognomi ebraici in Italia. Nel suo libro: Ebraicità ed ebraismo, I Protocolli dei Savi di Sion, Padova (1976), pp. 205-218.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Gli ebrei a Cesena nel XV secolo dalle ricerche di Antonio Domeniconi, Studi Romagnoli30 (1979), pp. 197-207.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Un bilancio storiografico sui Monti di Pietà: 1956–1976,  Storia della Chiesa33 (1979), pp. 165-183.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Ebrei e città in Italia in età di transizione: il caso di Cesena dal XIV al XVI secolo,Bologna, (1984), 249  pp.

muzzarelli, Maria Giuseppina, Luoghi e tendenza dell’attuale storiografia italiana sulla presenza ebraica fra il XIV e XVI secolo, Società e Storia  24 (1984), pp. 369-394.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, I sacri Monti di Pietà, Sedi della cultura(1986), pp. 173-191.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Rimini e gli ebrei fra Trecento e Cinquecento, Romagna16 (1986), pp. 31-48.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Presenza e cultura ebraica in età medioevale; Iniziative in Emilia Romagna, Quaderni Medievali27 (1987), pp. 94-102.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Gli ebrei, Storia illustrata di Ferrara 30 (1988), pp. 465-480.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Presenza ebraica in Emilia Romag­na, Arte e cultura ebraiche (1988), pp. 19-24.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, “Cum nimis absurdum”; Così vissero gli ebrei in Emilia Romagna prima e dopo la ghettizzazione voluta nel 1555 da papa Paolo IV, IBC-Informazione 1 (1989), pp. 23-26.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Cesena e gli ebrei nel Cinquecento, Storia di Cesena (1989), pp. 207-218.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, La presenza ebraica nelle città della Romagna negli ultimi secoli del me­dioevo ed all’inizio dell’età moderna, ‘Ovadyah Yare da Bertinoro (1989), pp. 57-73.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Presenza e cultura ebraica in età medievale: iniziative e temi in discussione in Emilia Romagna, Quaderni Medievali 27 (1989), pp. 94-101.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Storia degli ebrei e storia locale,Storia degli ebrei (1990), pp. 72-80.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina (et al. a cura di), La storia degli ebrei nell'Italia medievale tra filología e metodologia, Atti del Convegno tenutosi a Bologna il 20-21 ottobre 1988, Bologna (1990), 128 pp.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Beatrice de Luna vedova Mendes, alias donna Gracia Nasi: un’ebrea influente (1510–1569), Rinascimento al femminile (1991), pp. 83-116.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Ferrara, ovvero un porto placido e
sicuro tra XV e XVI secolo, Vita e cultura ebraica nello Stato estense (1993), pp. 235-257.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina (ed.), Banchi ebraici a Bologna nel XV secolo Bologna (1994), 338 pp.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Banchieri ebrei a Bologna nel XV secolo, Atti e Memorie della deputazione di storia patria per le province di Romagna 44(1994), pp. 287-301.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Ebrei a Cento in epoca medievale, Gli ebrei a Cento e a Pieve di Cento (1994), pp. 13-28.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, I banchieri ebrei e la città, Banchi ebraici a Bologna nel XV secolo (1994), pp. 89-157.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, La fondazione del Sacro Monte di Reggio Emilia e il suo primo secolo di attività, Sacro Monte di Pietà e la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia (1994), pp. 94-123.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Studenti, mercanti e predicatori ebrei: le città el basso Medioevo come luoghi di incontro e scambi, Annali dell’Istituto Gramsci 2 (1994), pp. 16-23.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, “I Magnifici Signori” e “la povera comunità”: la società comacchiese nel Cinquecento, Storia di Comacchio nell’età moderna (1995), pp. 25-50.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, La comunità ebraica a Lugo fra me­dioevo ed età moderna, Storia di Lugo (1995), pp. 223-241.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina (ed.), Verso l’epilogo di una convivenza, Firenze (1996), 301 pp.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, "Ebrei, Bologna e sovrano pontefice: La fine di una relazione tra verifiche, restrizioni e ripensamenti", Verso l’epilogo di una convivenza (1996), pp. 19-53.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, "Fedeltà e infedeltà al principe. Il caso degli ebrei a Ferrara al tempo della devoluzione", I re nudi (1996), pp. 163-177.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Ebrei a Cesena nel Cinquecento Cesena (1997), 95 pp.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, "Angelo da Chivasso e i Monti di Pietà",Frate Angelo Carletti osservante (1998), pp. 169-184.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, "Discontinuità di governo e continuità della relazione cristiano ebraica. Gli ebrei a Bologna nei primi tempi della dominizione pontificia", Italia Judaica VI (1998), pp. 228-250.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, "Ebrei, famiglie e città. Gli Sforno di Bologna", Zakhor 3 (1999), pp. 59-77.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, "La relazione cristiano-ebraica nelle città emiliane fra basso medioevo e prima età moderna; l’opportunità di una comparazione", Comunitàebraiche a Modena e a Carpi (1999), pp. 23-33.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Garderoba medievale: vesti e società dal XIII al XVI secolo, Bologna (1999), 380 pp. 

MUZZARELLI, Maria Giuseppina, "Il vestito degli ebrei", Zakhor 4 (2000), pp. 161-168.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina (ed.), La legislazione suntuaria, secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna, Roma (2002), 734 pp.

MUZZARELLI, Maria Giuseppina; TODESCHINI, Giacomo (eds.), La storia degli ebrei nell’Italia medievale: tra filologia e metodologia,  Bologna (1990), 128 pp.

MYERS, David N.; ROWE, William V. (eds.), From Ghetto to Emancipation: Historical and Contemporary Reconsideration of the Jewish Community, Scranton, Pa. (1997), 159 pp.

MYERS, David N., RUDERMAN, David B. (eds.), Jewish Past Revisited, New Haven and London (1998), 244 pp.