להערות הציבור: טיוטת תקנות הקלות בקשר לתיקון 20 לחוק החברות

משרד המשפטים פרסם טיוטת תקנות הקלות בקשר לתיקון מספר 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. התקנות טעונות אישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, וצוות משרד המשפטים מקווה לאשרן שם עד סוף החודש ומושב הכנסת, נוכח פרק הזמן הקצר שנותר עד למועד האחרון לאימוץ מדיניות תגמול. בנסיבות אלה, הציבור נקרא להעיר את הערותיו עד ליום 11 ביולי 2013. את ההערות יש להפנות לעורכת דין רוני טלמור, מחלקת ייעוץ וחקיקה (כלכלי-פיסקאלי), משרד המשפטים, רחוב סלאח א-דין 29, ירושלים 9711052.

עיקרי ההקלות המוצעות:

1.       דחיית המועד האחרון לקביעת מדיניות תגמול לחברות שאינן נכללות במדד תל-אביב 100 בארבעה חודשים, עד ליום 12 בינואר 2014.

2.       "מדיניות תגמול פטורה" – מבוססת על עלות העסקה של שכר מנהל כללי של משרד ממשלתי, לגבי נושאי משרה שאינם דירקטורים וכן יושב ראש פעיל, וגמול דירקטורים חיצוניים לגבי יתר הדירקטורים. חברה שתאמץ מדיניות תגמול עד גובה זה תהיה פטורה מאישור האסיפה הכללית ומההוראות לגבי מבנה מדיניות התגמול לפי סעיף 267ב לחוק. כמו כן שכר מנהל כללי העונה על הדרישות האמורות יהיה פטור מאישור האסיפה הכללית.

3.       לגבי בונוס לסגן מנהל כללי (נושא משרה שאינו דירקטור ואינו מנהל כללי) – ניתן יהיה לקבוע כי יהיה בשיקול דעת, וכן כי אישורו יהיה בשיקול דעת המנהל הכללי.

4.       ביטוח אחריות נושאי משרה – אם תנאי הביטוח נכללו במדיניות תגמול שבפועל אושרה בידי האסיפה הכללית, ניתן יהיה לאשר התקשרות לפי תנאי המדיניות בוועדת התגמול בלבד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים