ועדת הריכוזיות מזמינה את הציבור להגיב

הוועדה להגברת התחרותיות במשק בראשות מר חיים שני ("ועדת הריכוזיות") פירסמה בתאריך 16 באוקטובר 2011 את הטיוטה המלאה של המלצותיה, ופנתה לציבור הרחב על מנת לשמוע את עמדותיו בכל הנוגע להמלצות הוועדה.

טיוטת המלצות הוועדה מתייחסת, בין היתר:

• להפרדת השליטה על חברות ריאליות ועל חברות פיננסיות.

• הגנה על זכויות בעלי מניות מהציבור בחברות במבנה פירמידאלי.

• הגברת מעורבות המשקיעים המוסדיים ויתר בעלי מניות המיעוט בקבלת החלטות בחברות ציבוריות.

• חיזוק סמכויותיו של הממונה על ההגבלים העסקיים.

• הרחבת השיקולים במכירת נכסי מדינה ובהקצאת רישיונות וזיכיונות.

הוועדה מבקשת להבהיר ביחס לניירות העמדה שיוצגו בפניה כי:

א. המגיש מתבקש לפרט את עמדתו בכתב בנייר עמדה תמציתי, שאורכו לרבות התקציר לא יעלה על חמישה עמודים.

ב. ניתן לצרף לנייר העמדה מסמכים הרלוונטיים לעניין כנספחים.

ג. המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג והאם הוא מעוניין להופיע בפני הוועדה.

ד. הוועדה אינה מתעתדת להשיב למי מן הפונים.

ה. הוועדה רשאית להשתמש בתוכן ניירות העמדה ונספחיהם לצורך גיבוש המלצותיה הסופיות.

ו. הוועדה רשאית לפרסם את ניירות העמדה ונספחיהם כפי שיועברו אליה, לרבות באתרי האינטרנט של הממשלה. עצם הגשת נייר העמדה ונספחיו כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לפרסום כאמור. לעניין דוגמאות שיובאו בפני הוועדה, סודיות הפרטים תישמר ככל שיתבקש הדבר על ידי הפונים.

על הציבור להגיש את עמדתו בכתב לוועדה עד ליום ראשון, ה-13 לנובמבר 2011, והוועדה תשקול לזמן חלק ממגישי העמדות להציג את עמדתם בפניה, בעל פה.

את הטיוטה המלאה של המלצות הועדה ניתן למצוא בקישור:

 http://www.mof.gov.il/Lists/List26/Attachments/291/2011-1111.pdf

כתובת הדוא"ל למשלוח עמדות הציבור: taharutiut@mof.gov.il

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים